İslam Ahlak Esasları Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsanın kendisine ulaşan ilahi hidayet ile kendisindeki hayır cihetini keşfetmesine ne ad verilir?


Hüsn-i İhtiyar

Zevi’l Ukul

Nutuk

İlahi vaz

Salih amel      


2.Soru

"Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig adlı eserinde _______ - ________ ve _______ ilişkisi öne çıkmaktadır." Boşluklara gelmesi gereken ifadeler hangileridir?


mutluluk-erdem-bilgi

mutluluk-adalet-bilgi

erdem-adalet-kanaat

akıl-sabır-saadet

mutluluk-tevazu-kanaat


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam Ahlakının ana kaynaklarını ifade eder?


Akıl

Nakil

Kur'an

Sünnet

Akıl - Nakil


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman düşünürlere göre Allah'ın insanı saf ve temiz olarak cismani ve ruhani olarak yaratmasını ifade etmektedir?


Garib-i mahlukat

Eşref-i mahlukat

Eşref-i hayır

Eşref-i meyyal

Ruhan-i mahlukat


5.Soru

İnsanın hangi fiili yapacağına ve neyi tercih edeceğine kendisinin karar vermesine ne denir?


İrade özgürlüğü

Vazife

Sorumluluk

Yaptırım

Nefse zulüm


6.Soru

Aşağıdakilerden hangileri ahlaktaki iyi ve kötü kavramlarının ifadelerinden biri değildir? 


Sorumlu ve sorumsuz 
Birr ve seyyie 
Helal ve haram
Hayır ve şer 
Husun ve kubuh 

7.Soru

Muhtaç bir varlık olan insanın ihtiyaçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi farklı bir kategoride ele alınabilir?


Sağlıklı bir beden

İnsani bir çevre

Zihin sağlığı

Allah'ın hidayeti

Yaşamı öğreneceği bir çevre


8.Soru

"Ahlaki davranışlar peygamberlerden diğer nesillere tevatüren nakledilmiştir. Bunun için bütün insanlıkta ortak bir ahlak anlayışını bulmak mümkündür" ifadesindeki "tevatüren"


Ahlaki davranışın sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesini 
Ahlaki davranışın bilfiil uygulanıp gelecek nesillere aktarılmasını 
Dini bilgilerin yazılı olarak gelecek nesillere nakledilmesini 
Ahlaki davranışın yazılı olarak gelecek nesillere nakledilmesini 
Dini bilgilerin sözlü olarak gelecek nesillere nakledilmesini 

9.Soru

İslâm ahlâkını bir mutluluk bilgisi olarak kaleme alan Yusuf Has Hacip’in eserin adı nedir?


Kutadgu Bilig
Divânu Lügati't-Türk
Divan
Saadet kitabı
Safahat

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufta şeytana benzetilen haldir?


Hürriyet

Nefis

Hakikat

Tevazu

İhlas


11.Soru

Eş’ariliğe göre hayır ve şerrin yaratıcısı kimdir?


İnsan
Allah
Hem insan hem Allah
Melek ve şeytan
Şeytan

12.Soru

I. Edeb

II. Birr

III. Hüsnü’l-hulk

IV. Âdâb

Hz. Peygamber’in ahlâkı yukarıdaki hangi başlıklar altında tasvir edilmiştir?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, III ve IV

I, II ve III


13.Soru

Peygamberlerin insanlara öğrettiği hayat düzenine ne ad verilir?


Ahlak

Din

Amel

Fıtrat

İtikat


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış sebebi de olan insanı bütün varlıklardan ayıran asıl özelliğidir?


İyi ve kötüyü idrak gücüdür. 

Cismani ve ruhani gücüdür.

Akıl ve hakikatları idrak gücüdür. 

Saf ve temiz olma gücüdür. 

Ruhani melekelerin gücüdür. 


15.Soru

Gözüyle görüp, kulağıyla işitip, anlayıp uygulamaya ne denir?


İstişare

Müşahede

İman

Gıybet

Şehadet


16.Soru

"Hukuk felsefesinin ahlâkı ikame etmesi" anlayışı aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?


Farabi

İbn-i Rüşd

İmam Gazali 

Hegel

Erasmus


17.Soru

Hz. Peygamber hakkında söylenen “Onun
ahlâkı Kur’an idi” sözü kime aittir?


Hz. Fatma

Hz. Hamza

Hz. Ali

Hz. Rukiye

Hz. Ayşe


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi akıl sahiplerini hüsn-i ihtiyarları ile bizzat hayırlara sevk eden ilahi vazdır? 


Töre 
Din 
Gelenek
Kanun 
Darb-ı mesel 

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının kaynaklarından değildir?


Kur’an

Sünnet

İslâm büyüklerinin eserleri

İslâm büyüklerinin örnek hayatları

Hurafeler


20.Soru

Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer veya değersiz olduğunu savunan tavra ne ad verilir? 


Mükemmeliyetçilik 
Ahlaki görecelik 
İdealizm 
Sezgicilik
Duyguculuk