İslam Ahlak Esasları Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın kendi iradesiyle Allah yolunu tercih edip, o yolda hem yaşayıp hem yaşatması, kendi varlığını ancak diğer insan ve varlıkları muhafaza üzerinden koruması, kendi güvenliğini başkalarının güvenliğini sağlayarak güvenceye almasını ifade etmektedir?


Kelam

Eşref-i mahlukat

Hilafet

İslam ahlakı

İhtiyar


2.Soru

  1. İnsan kendi kendine zulmedebilir
  2. Allah da kullarına zulmedebilir
  3. İnsan yanılabilir bir varlıktır
  4. İnsan başkalarına da zulmeder

bu ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


3.Soru

Klasik İslam kültüründe, hem ahlâki iyiyi hem de estetik anlamda güzeli ifade etmek için kullanılan terim, aşağıdakilerden hangisidir?


İhtiyâr

Vaz-ı İlahi

Zevi’l-ukûl

Hasen

Vasat


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayrı, iyiyi ve varlığa yakın olanı tercihe yatkınlık anlamına gelir? 


İrade 
Hürriyet 
Sevgi 
Akıl 
İhtiyar 

5.Soru

İslam ahlakını içeren klasik eserlerde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 


Ahlaklı davranmayı bir meleke haline getirmenin yolları 
Yaşanmış örnekler üzerinden ahlaklı davranışın gösterilmesi 
Ahlakın ferdi davranış düzeni olmaktan çıkarılması 
Ahlaki davranışın kuralları 
Ahlaki kuralların nasıl uygulanacağı 

6.Soru

"Bir düzenin toplum tarafından benimsenmiş olması cihetiyle fert üzerindeki tesirini ele almak" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


İslâm ahlâkı

Ahlâk felsefesi

İslam felsefesi

Ahlâk sosyolojisi

Ahlâk psikolojisi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyi ya da kötünün ahlaki kullanımına örnek teşkil eder? 


Ülkenin ekonomik durumu iyidir, fakat gelir dağılımı kötüdür. 
Ayşe'nin hitabeti iyidir, fakat yazısı kötüdür. 
Trafikte kurallara uygun araba kullanmak iyi, kural ihlali yapmak kötüdür. 
Ahmet iyi araba kullanır, fakat kötü yemek pişirir. 
Hastanın yattığı oda iyi, fakat hastalığının gidişatı kötüdür. 

8.Soru

Yandaki erdemler tasnifi tablosuna göre numaralı yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Gazap gücü - şehvet gücü- nazari güç - ameli güç

 şehvet gücü- gazap gücü - nazari güç - ameli güç 

Nazari güç - ameli güç - şehvet gücü- gazap gücü

Ameli güç - şehvet gücü- gazap gücü - nazari güç

Gazap gücü - nazari güç - ameli güç - şehvet gücü


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, ahlâk kavramını doğru tanımlar?


Ortam

Teyit etmek

Yöneliş

Davranış düzeni

Muhtelif bağlam


10.Soru

İslam ahlakının kaynaklarından olan akıl ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


Akıl, nakilden bağımsız ahlaki ilke ve kurallar koymaz. 
Akıl, nakille gelen ahlaki ilkeleri anlaşılır kılar. 
 Akıl, ahlak alanını ilim haline getirir. 
 Ahlaki ilke ve kuralları sadece akıl koyar, nakle önem vermez. 
 Akıl, ahlaki rivayetleri tasnif ederek buradaki kuralları tespit eder. 

11.Soru

"Bir insanın ahlâkı, onun hayat düzenidir; kendi hayatında etkin olan ilke ve kurallardır" ifadesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine varılabilir?


Ahlak teorik bilgiler bütünüdür

Ahlakın temelinde teslimiyet vardır

Ahlak toplumlara göre farklılaşabilir

Ahlak zaruri durumlarda esnetilebilir

Ahlak pratik bilgiler bütünüdür


12.Soru

İnsanların göremediği ama onları gören ve aynı zamanda her cihetten gözeten varlıklara ne ad verilir?


Peygamber

Huri

Ashap

Melek

Elçi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?


Allah'a inanmak

Meleklere inanmak

Namaz kılmak

Kutsal kitaplara inanmak

Peygamberlere inanmak


14.Soru

“Din samimiyettir”, “ ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” ve
“sen yüksek bir ahlâk üzeresin” sözü neyi ifade eder?


Dini ifade eder

Din ile ahlâk arasındaki derin irtibatı ifade eder

Din ile beşer arasındaki derin irtibatı ifade eder

Ahlâğı ifade eder

Din ile ahlâk arasındaki derin uçurumu ifade eder


15.Soru

"Ezberleme, hatırlama, zihin açıklığı" hangi erdemin alt başlığıdır?


Cesaret

Hikmet

İffet

Sebat

Adalet


16.Soru

İslâm ahlâkı'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Haz veren şeyler kendi başına kötüdür.
Vicdan kendi başına değersizdir.
Dünyevi fayda kendi başına değersizdir.
Akıl kendi başına değersizdir.
İnsanın kendi kendisini düşünmesi ahlâkın bir unsurudur.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının insanda görünür hale gelmesi, insanın yer yüzündeki ve diğer varlıkları içindeki konumunun belirlenmesine verilen isimdir?


İslam Ahlakı

Meleke

Eşref-i mahlukat

Zahiri duyu organları

Hilafet


18.Soru

Hz. Peygamber’in Müslümanlar için usve hasene olması ne demektir?


Devlet başkanı
Lider
Güzel örnek
Dost
Veli

19.Soru

Genel ahlâk ilkeleri ve kurallarını sistematik ve anlaşılır bir şekilde ortaya koyarak, bunların yeni yetişen nesillere öğretilmesi aşağıdakilerin hangisinin alanına girer?


Hukuk felsefesi

Edep

Ahlak ilmi

Ahlak Psikolojisi

Etik 


20.Soru

Öfke/gazap gücünün itidal üzerine olması sonucunda aşağıdaki erdemlerden hangisi gerçekleşmiş olur? 


İffet 
 Tevazuu 
Ölçülülük 
Hikmet 
Cesaret