İslam Ahlak Esasları Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen kavramların hangisi ifrat ve tefritliği bakımından yanlış eşleştirilmiştir?


hikmet - ahmaklık

iffet - zulüm

hikmet kurnazlık

cesaret - saldırganlık

iffet - günahkarlık


2.Soru

Esasın sürekli ve sistematik bir şekilde işlenerek, ilim haline getirilmesi  yöntemine ne denir? 


Tasnif

Tafsil

Tahsil

Tedkik

Tahkik


3.Soru

I. Ölçülü olmak

II. Kanaat

III. Sebat

IV. Tevazu

V. Fedakarlık

VI. Tevekkül

Yukarıdakilerden hangileri cesaret erdeminin kapsamına giren erdemlerdendir?


I,II,V,VI

I,III,IV

II,III,VI

III,IV,V

III,V,VI


4.Soru

Edebu'd-Dünya ve'd-Din adlı eser kime aittir?


Buhari

Gazali

Kuşeyri

Haris El Muhasibi

Maverdi


5.Soru

"Ahlâkın temel kavramlarını, ilkelerini ve kurallarını temellendiren düzenli ve tutarlı açıklamalar" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Ahlak felsefesi

İslam ahlakı

Din ahlakı

Ahlak kültürü

Ahlâk teorisi


6.Soru

İslam ahlakının kaynağı nedir?


Namaz

İman

İnsanın fıtratı

Kur'an ve sünnet

İbadet


7.Soru

I. Ahlaki ilke ve kuralları anlama

II. Ahlaki ilke ve kuralların uygulanması

III. Yeni bir durumda hangi kuralların etkin olacağını belirleme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Ahlak İlmi ile ilgilidir? 


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

müslüman filozoflarca felsefeye verilen ad hangisidir?


Nazariyat

Cedel

Hikmet

Cebir

Akliyat


9.Soru

İnsan, nerede Allah’ın halifesidir?


Ovalarda
Gökyüzünde
Yeryüzünde
Ayda
Heryerde

10.Soru

Zevi’l Ukul aşağıdakilerden hangi anlama gelir?


Müslümanlar

Erdem sahipleri

Hayrı tahakkuk ettirenler

Hakka inananlar

Akıl sahipleri         


11.Soru

Aşağıdaki tanımlardan hangisi "Vaz-ı İlahi" tabirini açıklamak için kullanınılır?


Allah'ın tayin ettiği hayat düzeni

Zorlamadan yönlendiren

İnsanın irtibat halinde varlığını sürdürdüğü asıl

Düşünebilen konuşabilen canlı

Hakkı kabul etmek


12.Soru

"İyi ve kötü terimleri insan fiilleri hakkında kullanıldığında, onlarda bulunan değişmez nitelikleri ifade etmez. Bu terimlerden iyi, Cenab-ı Hakk tarafından yapılması emredilen ve yapıldığında da O’nun rızasının kazanılmasına vesile olacak fiilleri ifade etmek için kullanılır." 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi değildir?


Allah yolunda savaşmak

Sadaka vermek

İnfak etmek

Günah ifşa etmek

Selam vermek


13.Soru

"Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer olduğunu savunan tavırdır." ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?


Pozitivizm

Ahlâki görecilik

Nihilizm

Tasavvuf

Fıkıh


14.Soru

modern dönemde ferdi davranış düzeninde "ahlak" sözcüğünü karşılayan aşağıdakilerden hangisidir?


Edeb

Etik

Moral

Moda

Adab


15.Soru

Varlıklar içinde insanın kendini diğer varlıklardan farklı olarak görebilmesi ve ona göre amel edebilmesi aşağıdaki erdemlerin hangisine dahildir?


Tevazu
Cesaret
Hikmet
Ölçülülük
Tevekkül

16.Soru

I. Alçakgönüllülük

II. İffet

III. Hikmet

IV. Merhamet

V. Adalet

VI. Cesaret

Yukarıdakilerden hangileri İslam ahlakındaki temel faziletlerdir?


I,III,IV,V

I,II,V,VI

II,III,V,VI

II,IV,V

III,IV,V,VI


17.Soru

İslam ahlakında temel olan ölçülülük erdeminin eşanlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 


İffet 
Hikmet 
Denge
 Tevazuu 
Cesaret 

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanların  kendisine put edinerek ona tapınması, insanları haksız yere öldürmesi ile irtibatlı olarak büyük ve küçük günah işlemesine verilen isimdir?


Zulüm

İbret

Nefis

Azap emri

Seyr ü süluk


19.Soru

Nakil denildiğinde aşağıdakilerden hangisi kast edilmemektedir?


Kuran
Sünnet
Ayetler
Rüya
Hadisler

20.Soru

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


K. Kerim sadece Hz. Peygamber’e gönderilmiştir.

Bütün Müslümanların ahlâkının varlık ve bilgi cihetinden kaynağıdır.

Müslüman’ın ahlâkı hakkında başvurulacak ilk “kaynak”  K. Kerimdir.

K. Kerim’de ahlâkın bütün ilkeleri ve temel kuralları mevcuttur.

K. Kerim ahlâki cihetten hayatın bütününü ihata etmektedir.