İslam Ahlak Esasları Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İslam akidesinin ahlaki davranışlar arasındaki bağlantısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


İslam akidesinin ahlaki davranışlar üzerinde yaptırımsal bir gücü vardır. 
İslam akidesinin insan davranışları üzerinde doğrudan etkisi vardır.
İslâm ahlâkı ve akidesi birlikte ele alınmalıdır. 
İslam akidesinin bir kısmı ahlakla ilgili bir kısmı değildir. 
İslam’daki akidevi unsurlar ahlakla doğrudan ilgilidir. 

2.Soru

Birinci manası ile İslâm ahlâkının kaynağı nedir?


Sünnet

Vahiy

Hurafeler

İslâm büyüklerinin eserleri

İslâm büyüklerinin örnek hayatları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hikmet erdeminin altında yer alan erdemlerden biri değildir?


İyi yorumlama

Ezberleme

Hatırlama

İyi düşünme

Çabuk anlama


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın özgürleşmesinin yoludur?


Güvenliğini arttırması 

Bağımlılıklarını arttırması

Hilafet etmesi 

İbadet etmesi

İhtiyaçları azaltması


5.Soru

Cisimlerin, bitkilerin ve biyolojik canlılığın bir düzen içinde mana kazanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?


Varlık

Hayat

Sistem

Dünya

Feza


6.Soru

Salih amele ne ad verilir?


Şer

Sünnet

Farz

Namaz

Hayr


7.Soru

Kur’an-ı Kerim’in ahlâki konulardaki üslubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ahlâki ilke ve kuralları ihtiva eder.
Ahlâki değil, sadece dini ifadeleri kullanır.
Kıssa ve misallerle fert ve toplumlara ahlâki mesaj verir.
Hz. Peygamber’in ahlâki olarak insanlar için en güzel örnek olduğunu söyler.
Toplumdan topluma değişen bir ahlâk tavsiye etmez.

8.Soru

Ahlâki konularda Kur’an-ı Kerim’in muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan
Melek
Cin
Şeytan
Hayvanlar

9.Soru

I. Davranış düzenidir

II. Tamamlayıcı parçadır

III. Hayatının zorunlu bir boyutu

Yukarıda verilen öncüllerden hangi/hangileri Ahlak kavramı ile ilgilidir?


I

II

III

I, II, III

I, II


10.Soru

Hz. Muhammed'in "ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" sözü hangi iki kavram üzerine söylenmiştir?


din - ahlak

din - insan

ahlak - insan 

din - dünya

dünya - ahlak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nassi ahlak teorilerinin ortak özelliği olarak ön planda tutulan kavramlardan biri değildir?


Haram

Helal

Emir

Yasak

Kabahat 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah'ın halifeliğine layık olması ancak onun dinin ahlaki ilkelerini araştırıp gereklerini yerine getirmesiyle gerçekleşmesine verilen isimdir?


İbadet

Hilafet

Tafsilat

Siyaset

Nefaset


13.Soru

Davranış düzenleri arasında makul bir tercih yapılamayacağını iddia eden, insanların bütün kararlarının nihai olarak eşdeğer (netice olarak hepsinin değersiz) olduğunu savunan tavra ne denmektedir?


Etik

Ahlaki rölativizm

Normatiflik

Ahlaki düzen

Ahlaki temelcilik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi adalet erdemine dahil olan erdemlerden biri değildir?


İbadet

Sadakat

Vefa

Ülfet

Vakar


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İslam-Ahlâk ilişkisinin varlığını kanıtlayan tarihî ilk kaynaktır? 


Hz. Peygamber'in hayatı

Sosyoloji kitapları

Namaz ilmihali

Felsefe akımları

Sahabenin hayatı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslâm ahlâkının ana kaynaklarını ifade etmektedir?


Siyasetname
Filozoflar
Akıl ve nakil
Tarih kitapları
Edebi eserler

17.Soru

"rivayet (hadis) re'ysiz, re'y de rivayet olmadan olamaz" diyen kimdir?


Gazali 

İbn Haldun

Muhammed eş-Şeybani

Farabi

İbn Sina


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlâki terim ve kavramlar ile ahlâki önermelerin anlamı ve birbiri ile irtibatını, bunların nasıl temellendirildiğini kendisine konu eder?


Din Felsefesi

İslam Felsefesi

Hukuk Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sosyoloji


19.Soru

Hz. Peygamber’in İslâm ahlâkındaki kaynak konumunu keşfedebilmek için hangi konuyu dikkate almak gerekir?


Varlık kaynağı veya varoluş imkânı

Olgu-değer ilişkisi meselesini

Fiiller ve dile getirdiği ahlâki ilke ve kurallar

Yeni bir varoluş imkanı

Gerçek ve yaşanmış olan


20.Soru

İslamiyet’te Amel ne demektir?


Uygulama

Doktirin

Ayet

Sünnet

Farz