İslam Ahlak Esasları Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufta dünya nimetlerine karşı ilgisizliği göstermez?


Diğergamlık
İnziva
Zühd
Hürriyet
Uzlet

2.Soru

Davranış düzeninin ilkelerinin neler olduğu ve bunlar arasında da bir düzenin olup olmadığını; varsa bunun keyfiyetini ele alan aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak Felsefesi

Ahlak Sosyolojisi

Ahlak Psikolojisi

Etik

İslam Ahlakı     


3.Soru

İslâm Ahlâkının temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?


İyi

Kötü

Hayat

Ölüm

Ahiret


4.Soru

  1. Ahlâk, vicdanın normatif bir biçim kazanmasıdır.
  2. Vicdan adalete en yakın kavramdır.
  3. Adaletin sesi, hakkın sesine en yakındır.
  4. Reziletler veya erdemler İslam ahlak bütünlüğünü tesis edebilmektir.

Yukarıda dindarlık- ahlak ilişkisi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? 


I - II - III - IV

II - III - IV

III - IV

I - II - III

II - III


5.Soru

Hz. Peygamber kendi hayatında gerçekleştirdiği fiiller ve dile getirdiği ahlâki ilke ve kurallarla, etrafındaki insanlara, dolayısı ile bütün insanlığa, ne sağlamıştır?


Yeni bir varoluş imkanı

Acıma  hissi

İhtiyaç sahibi olana veya zor durumda kalana yardımda bulunma

Elinden bir şeyini almak mümkün iken, bunu ona bırakma

Merhamet etme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürlerinin ahlak teorilerinin gruplarına verdiği isimlerdir?


Kuralcı ahlak teorileri - Karakterci ahlak teorileri 

Kuralcı ahlak teorileri - İnsani ahlak teorileri

Karakterci ahlak teorileri - Fazilet ahlak teorileri

Muhaddis ahlak teorileri - Kuralcı ahlak teorileri 

İktibas ahlak teorileri - Karakterci ahlak teorileri


7.Soru

İbadet aşağıdaki erdemlerden hangisine aittir? 


Adalet 
Cesaret 
İffet 
Hikmet 
Ölçülülük 

8.Soru

İnsan ile Tanrı arasındaki en güçlü bağın adı nedir?


İman

İbadet

Sevgi

Güven

Teslimiyet


9.Soru

Davranış düzeninin toplum tarafından benimsenmiş olması cihetiyle fert üzerindeki tesirini ele alan ahlak alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak Psikolojisi

Etik

Ahlak Bilimi

Ahlak Felsefesi

Ahlak Sosyolojisi    


10.Soru

İslam ahlakının (davranışların) temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Kuran

Sünnet

Sahabe hayatı

Tasavvuf

Hanefilik


11.Soru

Kavramların ıstılahlarla ifade edilmesi için gerekli olan nedir?


Kavram terim irtibatını sağlamak

Ahlak alanının ilimleşmesini sağlamak

Uygulamaları hayata geçirmek

İsim-müsemma-tesmiye ilişkisini kurmak

İslamın özgünlüğünü ortaya çıkarmak


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, İslam-Ahlâk ilişkisi açısından bir Müslümanın çelişkili bulacağı bir durumdur?


Dindar - ahlâklı

Dinsiz - kitapsız

Dindar - ahlâksız

Dinsiz - ahlâksız

Ahlâksız - kitapsız


13.Soru

Ahlâk teorileri geliştiren düşünürlerin temel soruları dikkate alarak ortaya koyduğu görüşleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bunların dışında kalır?


İyiyi ve Kötüyü kişi kendine nasıl uydurmalıdır

İyiyi gerçekleştirmek için insan ne yapmalıdır

Bir fiili iyi veya kötü yapan özellikler nelerdir

İnsan nedir

İyi ve kötü fiiller nelerdir


14.Soru

İyi ve kötü aşağıdakilerden hangisinin temel kavramlarıdır?


Felsefe
Bilim
Estetik
Ahlâk
Siyaset

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakının ana kaynaklarından biridir? 


Filozoflar 
Edebi eserler 
Tarih kitapları 
Akıl ve nakil 
Siyasetname 

16.Soru

Bütün ahlâk felsefelerinin temel sorusu aşağıdakilerden hangisidir?


İnsana faydacı bir yaşam koşulu sunma

Geçmiş felsefi akımlar ile bağlarını koparma

Gelecek ile ilgili tahminde bulunma

İnsanlar arasında davranış düzenini mümkün kılan ilke

Dinler arasında ki benzerlikleri bulma 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi davranış düzeni olarak nitelendirilen kavramdır?


Din

Amel

Ahlak

İtikat

İman


18.Soru

İnsanlar arasında hangi duygunun kaybedilmesi önemli manevi kayıplardandır?


Sorumluluk

Çekinme

Utanma

Güven

Gaflet


19.Soru

Peygamberlerin insanlığa öğrettikleri hayat düzenine ne ad verilir?


Din
Felsefe
Hukuk
Din felsefesi
Ahlâk felsefesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dört ana erdem (fazilet) den birisi değildir?


hikmet

şecaat

iffet

adalet 

güzellik