İslam Düşünce Tarihi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

İslam’ın siyasal yapısının kurulması aşağıdaki olayların hangisiyle gerçekleşmiştir?


Hz. Peygamberin Medine’ye hicretiyle

Hz. Peygambere vahiy inmesiyle

Sahabe sayısının artmasıyla

Müslümanların gayrimüslimlerle yaptığı ilk savaşla

Hz. Peygamberin veda hutbesiyle


2.Soru

İslam düşüncesinin asıl rasyonalitesini nerede aramak gerekmektedir?


Felsefi düşünme

İnanç

Tartışma

Sembol

Dünya


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işraki okulun kurucusudur?


İbn Bacce

 

İbn Sînâ

 

Fârâbî

 

Suhreverdî

İbn Rüşd


4.Soru

Farabi’nin bilgi teorisine göre insanın hem kendini bilmesi hem de soyutlama yapabilmesi aklın hangi aşamasında mümkündür?


Ameli akıl

Güç halindeki akıl

Fiil halindeki akıl

Müstefad akıl

Zahir akıl


5.Soru

Fârâbî’nin, İbn Sînâ ve İbn Bâcce’ye atıfta bulunmak için kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Yeniler

 

Bilgeler

 

Yalnızlar

 

Çağdaşlar

Elçiler


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “el-Mukaddime” adlı eserin yazarıdır?


Gazzâli

Ebu’l-Berekât el-Bağdâdî

Fârâbî

İbn Haldûn

İbn Rüşd


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istek ve irade dışı bir olay olup, beşerî bilginin aksine, hiçbir çaba harcamadan, mantıkî ve matematik yöntemlere başvurmadan Allah’ın, peygamberlerin tertemiz ruhlarını aydınlatması sonucunda zaman faktörü olmaksızın ortaya çıkan bir bilgi kaynağıdır?


Sezgi

 

Akıl

 

Hipotez

 

Vahiy

Duyu algıları


8.Soru

Latin dünyasında “commentator” unvanıyla tanınan Endülüs filozofu hangisidir?


İbn Bâcce

Farabi

İbn Sina

İbn Rüşd

İbn Meymun


9.Soru

Fârâbî’nin devletin menşei meselesi üzerinde durduğu ve devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında nasıl oluştuğu meselesinde kafa yorduğu meşhur eserinin adı nedir?

 


Bilgili Devlet

 

Adil Devlet

 

Güçlü Devlet

 

Erdemli Devlet

Dengeli Devlet


10.Soru

Batılı düşünce tarihçileri, aşağıdaki hangi İslam felsefesini Yunan tarzı felsefe olarak görmüşlerdir? 


Rivakiyye

İşrâkiyye

Meşşâiyye

Reybiyye

Sofistaiyye


11.Soru

Fârâbî’nin nübüvvet görüşünün temelinde nefsin aşağıdaki güçlerinden hangisi yer alır?


Muhayyile

Vehim

Ortak Duyu

Teorik akıl

Sudur


12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kur’an, Allah’a kesin bir iman ile bağlanmaya ve iman ederken Allah’a verilen sözleri tutmaya davet etmektedir.

Kur’an insanlardan aynı anda hem inanma hem de düşünme eylemini gerçekleştirmelerini istemektedir.

Bizzat İslâm düşüncesi tabiri, zaten Kur’an metni içinde yer alan inanma ve düşünme eylemlerine aynı anda işaret eden ve yukarıda kısmen dile getirdiğimiz soruları kendisinde barındıran bir tabirdir.

İrade İslâm düşünce tarihinde bu tür sorulara verilen cevaplar ile bizlerin bu sorulara vermemiz gereken cevaplar arasında benzerlikler olabildiği gibi farklılıklar olamamalıdır.

İslâm düşüncesi tabiri, İslâm toplumlarında tarihsel olarak ortaya çıkan tüm düşünce hareketlerine işaret etmeden önce, kendisinin bir anlama ve tartışma konusu olduğunu açığa çıkarır.


13.Soru

İslâm’dan önceki zamanlarda ve İslâm bazı belirli merkezlerde öğretilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri değildir?


İskenderiye Mektebi

Urfa ve Nusaybin Mektepleri

Cündişapur Mektebi

Antakya Mektebi

Süryani Mektebi


14.Soru

Hermenötik öğretinin son temsilcisi olan İslam düşüncesinin yabancı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Urfa Mektebi

Cündişapur Mektebi

İskenderiye Mektebi

Antakya Mektebi

Harran Mektebi


15.Soru

İbn Rüşd’in din-felsefe ilişkisini ele aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?


Hayy b.Yakzân

Fasl'ul-Makal

Tehâfütü Tehâfüti'l-felâsife

Faslul-makâl fî-ma beyne'ş-şer’ia ve'l-hikme mine'l-ittişâl

el-Keşf an menâhici'l-edille


16.Soru

İslam düşünürleri tarafından, varlığın dış dünyada kendi başına bir gerçeklik olarak bulunması durumuna ne isim verilmiştir?


Ontolojik

 

Histolojik

 

Ontik

 

Fizyolojik

Sosyolojik


17.Soru

Kindi’nin felsefe alanında yazdığı en hacimli eser hangisidir?


Risale fî hudûdi’l-eşyâ ve rusûmihâ

Akıl Üzerine

Kitâb fi’l-felsefeti’l-ûlâ

Kitabu’l-ibane

El-Kavl fi’n-nefs


18.Soru

Aşağıdaki İslam felsefe okullarından hangisi Aristo felsefi sistemi tarafından belirlenir ve yönlendirilir?


Meşşai Okul

Dehri okul

İşraki okul

Tabiatçı okul

Kelam okul


19.Soru

İşraki okul için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İşrâki okul akıl yürütmeyi temel alan rasyonalist felsefeyi savunur.

İşrâki okul  mistik tecrübe ve deruni sezgiyi reddeder

İşrâki okul Meşşâi felsefeyi eleştirmiş ve ondan faydalanmayı reddedmiştir.

İşrâki okul Eflatun’u kendisine model olarak almıştır

İşrâki okul, Meşşâi okulu eleştirsede meşşâi filozoflarının hakikat bilgisine ulaştıklarını kabul eder


20.Soru

“Dinin Doğal Tarihi” adlı eserinde “Tek tanrı inancı insanlık düşüncesini fakirleştirmiştir” diyen filozof kimdir?


Sokrates

David Hume

John Locke

Immanuel Kant

Hegel