İslam Mezhepleri Tarihi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Fetih yoluyla İslam dünyasının sınırlarını genişletme hareketleri hangi halife döneminde başlamıştır?


Hz.Ömer

Hz.Osman

Hz.Ali

Muaviye

Hz.Ebu Bekir


2.Soru

Mezhep kelimesinin anlamı nedir?


Kanaat

Fikir

Birlik

İzlenen Yol

Uzlaşı


3.Soru

İlk Osmanlı müderrisleri genellikle hangi ekolünün takipçisiydiler?


Maturîdî

Hanefî

Bağdâdî

Şehristânî

Râzî


4.Soru

Hariciler kendileri için aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmışlardır?


Havâric
Ehl-i Şurât
Mârika
Harûriyye
Muhakkime

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkışında psiko-sosyal nedenler arasında sayılamaz?


Yaşanılan toplumun yapısı

İnsanın huy ve tabiatı

Kişi-toplum ilişkisi

Kişinin dini algılama biçimi

İnanılan dinin siyasi gelişimi


6.Soru

Muhalifler Şiî kelamcı Ebû Ca’fer el-Ahvel’in takipçilerini aşağılamak için hangi ismi takmışlardır?


Şeytâniyye

Eftahiyye

Ğurâbiyye

Zemmiyye

Selefî


7.Soru

İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte ortak paydaları İslâm olmasına karşın, farklı kültürel aidiyetlere sahip olan, dolayısıyla çoğulcu ve katılımcı bir yaşama biçiminin geliştiği toplum hangi mezhebin tabanını güçlendirmiştir?


Cebriyye

Kaderiyye

Mu’tezilik

Haricilik

Mürcie


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eş'ariyye mezhebinin İslam coğrafyasına yayılmasında etkili olan isimlerden birisidir?


Ebu'l-Muin en-Nesefi

Hakim Semerkandi

Sadrü'l-İslam Pezdevi

Ebu Hamid el-Gazzali

Siracüddin el-Uşi


9.Soru

Mezhepler Tarihine yardımcı olan Din Fenomenolojisi Disiplini ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?I. Dinleri veya mezhepleri diğerleri ile karşılaştırır. II. Tasvirci bir yöntem kullanır. III. Dinler Tarihi’nden ve Mezhepler Tarihi’nden veri sağlar.IV. Mukayeseler yapar ve böylelikle onları anlamaya çalışır.


Yalnız I ve II

Yalnız II ve III

Yalnız III ve IV

I.II.III

II.III.IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İsmailiyye mezhebine verilen diğer adlandırmaların dışında kalır?


Ta‘lîmiyye

Bâtıniye

Melâhide

Seb‘iyye

Caferiyye


11.Soru

Sıffîn savaşı hangi iki grup arasında gerçekleştirmiştir?


Hz. Ali ve Muaviye

Hz. Ali ve Ebu Süfyan

Hz. Ali ve Hz. Aişe

Hz. Aişe ve Muaviye

Hz. Aişe ve Ebu Süfyan


12.Soru

Mezhepler tarihi biliminde sıklıkla kullanılan makalat kelimesi hangi tür eserler için kullanılır?


Mezhepler tarihinde karşıt görüşü savunan

Hukuk normlarını içinde toplayan

Peygamberimizin hayatını anlatan

Mezhepler tarihinde kendi görüşünü savunup, karşıt görüşü eleştiren

İslamdaki siyasi görüşleri toplayan


13.Soru

Muhammed b. el-Hanefiyye’nin ölmediği, Radvâ dağında gizlendiği, bir gün insanların arasına geri dönerek yeryüzünü adaletle dolduracağı şeklindeki inançlara sahip Vasiyet nazariyesine dayanan hareket aşağıdakilerden hangisidir?


İmamiyye

Zeydiyye

Hanifiyye

Mürciyye

E. Keysaniyye


14.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Sünnet içinde doğup da bugüne kadar  ulaşan dört Sünnî fıkıh mezhebinden biri değildir?


Hanefîlik 

Mâlikîlik

Şâfiîlik

Hanbelîlik 

Şiilik


15.Soru

Basra Hâricîliği, kim tarafından kuruldu?


Mis'ar b. Fedekî et-Temîmî

Abdullah b. Vehb er-Râsibî

Müstevrid b. Ullefe et-Teymî

Hayyân b. Zabyân

Abdurrahman b. Mülcem


16.Soru

Siyasi ve itikadi gayelerle vücut bulmuş gruplar yanında, kendilerini İslâm’a nispet eden dini, felsefi ve siyasi oluşumlar aşağıdaki terimlerden hangisiyle karşılanır?


Fırka

Makalat

Kelam

Hulu^l

İkrar


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Hz. Ömer’in vefatı sonrasında halife olacak kişinin belirlenmesi için tayin ettiği şura heyetinin isimleri doğru bir şekilde verilmiştir?


Hz. Osman - Hz. Ebû Ubeyde - Hz. Talha - Hz. Zübeyr - Hz. Sa‘d b. Ebî Vakkâs - Hz. Abdurrahman b. Avf

Hz. Osman – Hz. Sa‘d b. Ubade - Hz. Talha - Hz. Zübeyr - Hz. Sa‘d b. Ebî Vakkâs - Hz. Abdurrahman b. Avf

Hz. Osman - Hz. Sa‘d b. Ubade - Hz. Ebû Ubeyde - Hz. Zübeyr - Hz. Sa‘d b. Ebî Vakkâs - Hz. Abdurrahman b. Avf

Hz. Osman - Hz. Ali - Hz. Sa‘d b. Ubade - Hz. Ebû Ubeyde - Hz. Sa‘d b. Ebî Vakkâs - Hz. Abdurrahman b. Avf

Hz. Osman - Hz. Ali - Hz. Talha - Hz. Zübeyr - Hz. Sa‘d b. Ebî Vakkâs - Hz. Abdurrahman b. Avf


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nizârî İsmâilîler’e ait özelliklerden biri değildir?


İsmâiliyye’nin temel inanışı olan bâtınî akideye tamamen karşı çıkarlar

Onlara göre İslam’ın şartı yedidir

İmanın en önemli şartı, zamanın imamını bilmek ve onun emirlerine boyun eğmektir

İmam cismen fanî bir insana benzer, fakat onun ilahî tabiatı kesinlikle bilinemez

Kıblenin manası, zarurî olarak herkesin huccete karşı dönmesidir


19.Soru

Aşağıdaki terim ve eşleşmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?


Topluluk taraftarları - Ehl-i cemaat

Çoğunluk Müslümanlar - Sevâd-ı a’zam

Kurtuluşa eren grup - fırka-i nâciye

Hak ve hidayettaraftarları - Ehl-i hak ve ehl-i hüdâ

Allah’ı cisim sayanlar - Mücbire


20.Soru

 “Haricilerin sert mizaçlı olmalarının din anlayışlarına doğrudan yansıması”, mezheplerin oluşumunda etkili olan sebeplerden hangisi için bir örnek olarak gösterilebilir?   


İnsan tabiatı 
Nasların tabiatı 
Farklı din, kültür ve medeniyetlerle etkileşim 
Siyasi faktörler 
Ekonomik faktörler