İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

Karar vericinin seçim yapmasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi

Amaç

Seçenekler

Çevresel faktörler

Olasılıklar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kötümserlik ölçütü yaklaşımında yer almaktadır?


Karar verici hangi karar alternatifini seçerse seçsin, strateji matrisinin satırlarında yer alan her karar alternatifinin en yüksek kazanç (ya da en düşük maliyet) değerini elde edeceğini düşünür.

Karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matrisine göre, kazanç yapılı problemlerde, EnBüyük{EnBüyük(sij)} işlemi ile tespit edilir.

Tüm karar alternatiflerinin en iyi değerleri arasından en büyük kazanç ya da en küçük maliyete sahip olan alternatifi en iyi karar olarak belirler.

Karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matrisine göre, maliyet yapılı problemlerde, EnKüçük{EnBüyük(sij)}işlemi ile yürütülür.

Karar vericinin benimseyeceği karar alternatifi strateji matrisine göre, maliyet yapılı problemlerde, EnKüçük{EnKüçük(sij)} işlemi ile yürütülür.


3.Soru

Risk ortamında karar verme sürecinde, strateji matrisi içerisinde yer alan tüm doğal durumların gerçekleşme şansına ilişkin bir olasılık değerinin mutlaka tanımlanması ve tüm doğal durumların olasılıklar toplamının .... olması gereklidir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?


0

1

1'den Büyük

1'den küçük

0 ile -1 arasında


4.Soru

Karar vermede mevcut eldeki bilgilerin yeni gelen ek bilgilerle gözden geçirip düzeltilmesine olanak sağlayan yaklaşım seçeneklerden hangisidir?


Regresyon

Korelasyon

Hipotez testi

Ki-kare testi

Bayes Teoremi


5.Soru

Karar problemlerinde yer alan “çok kriterli karar verme teknikleri” açısından, buradaki kriterler için, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Karar problemlerinde kriterler nicel kriterler olabilir.

Karar problemlerinde kriterler nitel kriterler olabilir.

Karar problemlerinde, örneğin fiyat nicel, işletmenin sektördeki durumu ise nitel kriterdir.

Analitik hiyerarşi sürecinde karar problemleri kurumsal kriterlere göre çözülür.

Karar problemlerinde kullanılan bir yöntem olan analitik hiyerarşi sürecinde problemin çözümünde nitel ve nicel kriterler birlikte ele alınır.


6.Soru

Geçmiş deneyimlere göre atanmış olabilen ya da karar vericinin öznel kararları ile de oluşturulmuş olasılıkların simgesel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


P(Di|x)

P(Di)

P(Dj)

P(Dk|x)

P(Dj|x)


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar verme sürecinin aşamalarından biri değildir?


Karar probleminin tanımlanması

Kararın politik analizi

Ulaşılmak istenen amaç ve hedeflerin belirlenmesi

Problemin çözümü için gerekli olan bilgilerin toplanması

Çözüm seçeneklerinin ortaya konması


8.Soru

Karar vericinin psikolojisinin kötümser olduğunu varsayan ölçüt nedir?


Uzlaşma ölçütü

İyimserlik ölçütü

Kötümserlik ölçütü

En büyük olasılık ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü


9.Soru

Hiyerarşik yapının oluşturulmasında ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?


 Amacın belirlenmesi

Kriterlerin belirlenmesi

Hedefin belirlenmesi

Seçeneklerin belirlenmesi

Sürecin tanımlanması


10.Soru

Karar verme, karar ağacı ve tam bilgi ile ilgili verilen seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?


Karar ağacı grafiksel bir gösterim değildir.

Karar ağacında şans düğümü başlangıç düğümüdür.

Şans düğümü düğümlerin birbirine bağlanmasını sağlar.

İlgili dal için nihai sonucun belirtildiği kısma karar düğümü denir.

Tam bilgi belirsizlik ortamının belirlilik ortamına dönüşmesini sağlar.


11.Soru

 1. Karar probleminin tanımlanması
 2. Ulaşılmak istenen amaç ve hedeflerin belirlenmesi
 3. Problemin çözümü için gerekli olan bilgilerin toplanması
 4. Çözüm seçeneklerinin ortaya konması
 5. Seçeneklerin uygun karar kriterleri ile değerlendirilmesi
 6. Amaca ulaştıracak en uygun seçeneğin belirlenmesi

Yukarıdakilerden hangileri karar verme sürecinin adımlarındandır?


I ve II

II ve IV

I, III ve IV

I, II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


12.Soru

 1. Karar probleminin doğru belirlenmiş olması
 2. Mümkün olan farklı tüm alternatiflerin belirlenmiş olması
 3. Karar problemine etki eden tüm faktörlerin göz önüne alınmış olması
 4. Faktörlerle ilgili tüm bilgilerin doğru ve maliyet/etkin şekilde elde edilmiş olması
 5. Sentez ve değerlendirmenin mantıki bir yönteme dayanmış olması
 6. Kararın uygulanabilir olması

Yukarıda yer alan niteliklerden hangilerini, işletme yöneticileri verdikleri kararın iyi bir karar olup olmadığını anlamak amacıyla bir kontrol aracı olarak kullanabilirler?


I ve III

II, III ve IV

III, IV ve V

I, II, IV, V ve VI

I, II, III, IV, V ve VI


13.Soru

"İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonra analiz gerçekleştirilir. Bu analizde ikili karşılaştırma matrislerinde yer alan elemanların göreli önem (öncelik) ... ... elde edilir."

Boşluğa hangi kavramlar gelmelidir?


değer vektörü

içsel vektör

zaman vektörü

kaynak vektörü

ıskarta vektörü


14.Soru

Yalnızca bir tek doğal durumu dikkate alan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


En İyi Beklenen Değer Ölçütü

En Büyük Olasılık Ölçütü

İyimserlik Ölçütü

Kötümserlik Ölçütü

Uzlaşma Ölçütü


15.Soru

İkili karşılaştırmalara ilişkin tutarsızlığın ifadesi olan tutarlılık oranı hangi oranın üzerinde ise   karar vericinin ikili karşılaştırmalar matrisini oluştururken içinde bulunduğu yargıları tekrar gözden geçirmesi uygun olur?


% 5

% 1

% 10

% 20

%50


16.Soru

aşağıdakilerden hangisi verildiği ortama göre karar türlerinden biridir?


Stratejik Karar

Taktiksel Karar

Operasyonel Karar

Risk ortamında karar

Stratejik Karar


17.Soru

Süreçlerin veya sistemlerin bilinen süreç ve sistemlerle karşılaştırılmasına ne ad verilir?


Kıyaslama

Geri besleme

İçselleştirme

Dinamikleştirme

Eşgüdümleme


18.Soru

......... hesaplaması en kolay ölçütlerden bir tanesi olmakla beraber, yalnızca bir tek doğal durumu dikkate alması nedeniyle, diğer ölçütlere göre daha zayıf bir karar verme ölçütüdür. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?


En iyi beklenen değer ölçütü

Kötümserlik ölçütü

Uzlaşma ölçütü

İyimserlik ölçütü

En büyük olasılık ölçütü


19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Çizimleri kolay olan grafiklerdir

karar vericiye en iyi karar alternatifinin seçiminde görsel olarak yardımcı olur

Kesikli değişkenler için uygundur

Sınıflama için aşırı hesaplama yapar

Sürekli değişkenler için uygundur


20.Soru

Aşağıdaki karar ağacı bileşenlerinden hangisi strateji matrisinin hücrelerinde yer alan sonuçlar olan kâr (faydalar) ya da zararların (maliyetler) yazıldığı, ilgili dal için nihai sonucun belirtildiği kısımdır?


Karar düğümü

Şans düğümü

Dal

Bitiş noktası

Sunulan öneri