İstatistik 2 Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hipotez testi değildir?


Rassal örneklem
Parametrik
Parametrik olmayan
Eşit aralıklı parametrik
Oranlı ölçek kullanılan

2.Soru

Araştırmalarda ? tipi hata işlemenin maksimum olasılığına ne ad verilir?--- Soru anlamlı değil.


Anlamlılık düzeyi
II. tip hata
Kapsam hatası
Testin güven düzeyi
Test istatistiği

3.Soru

Bir fabrikada A bandında üretilen ürünlerin ortalama ağırlığının B bandında üretilen ürünlerin ortalama ağırlığıyla aynı olup olmadığının sınanması amacıyla A ve B bandından birbirinden bağımsız olarak sırasıyla 12 ve 18 birimlik rassal örneklemler seçilmiştir. %1 anlam düzeyinde yapılacak hipotez testi için uygun tablo değeri aşağıdakilerden hangisidir?


2,763
2,467
2,580
2,326
1,960

4.Soru

1000 birimden oluşan bir evrenden 100 birimlik bir örneklem oluşturulmak isteniyor ilk belirlenen rakam 3 olarak seçildiğinde aşağıdakilerden hangisi örnek olarak seçilebilir?


44
26
35
990
33

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, örneklem için birim seçiminde rassal seçimin uygulandığı yöntemlerden biridir?


Sistematik örnekleme
Kolayda örnekleme
Yargısal örnekleme
Kota örneklemesi
Kartopu örneklemesi

6.Soru

İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin aynı ana kütleden seçilip seçilmediğinin araştırmasında kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Ki-Kare Testi
Hipotez Testi
Ki-Kare Uygunluk Testi
Ki-Kare Homojenlik Testi

7.Soru

Bir belediyenin sular idaresi 50.000 abonesinin ortalama aylık su tüketim miktarını tahmin etmek istiyor. Bu amaçla araştırmacı rassal olarak n = 100 abonelik örneklem oluşturuyor ve bu abonelerin ortalama aylık su tüketim miktarının 35 m3. standart sapmasının da 5 m3. olduğunu hesaplıyor. İstenen tahmini nokta tahmini olarak yapınız.


5
30
3
35
50

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tek Yönlü Varyans Çözümlemesi için yapılan varsayımlardan biridir?


Hata terimleri εij'ler ilişkilidir.
Gözlem değerleri Xij ‘ler ilişkilidir.
Hata terimleri εij'ler normal dağılıma sahiptir.
Grup varyansları birbirinden farklıdır.
Xij değerleri μij ve εij değerlerinin çarpımıdır.

9.Soru

İki ya da daha fazla sınıflı nitel değişken arsında bağımsızlık olup olmadığını inceleyen test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Ki-Kare Homojenlik Testi
F Testi
Ki-Kare Uygunluk Testi
Kontenjans Katsayısı

10.Soru

Kontenjans katsayısının değeri, hangi durumda sıfır olur?


İki nitel değişken arasında bir ilişki bulunmadığında
Hesaplanan ki-kare değeri tablo değerinden büyük çıktığında
Sıfır hipotezi reddedildiğinde
Beklenen frekanslar gözlenen frekanslardan küçük çıktığında
İki nitel değişken arasında orta düzeyde bir ilişki bulunduğu

11.Soru

Tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişken bakımından heterojen olduğu durumda temsili örneklem oluşturma imkanı veren örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Tabakalı örnekleme
Basit rassal örnekleme
Tek aşamalı örnekleme
Çok aşamalı örnekleme
Kartopu örneklemesi

12.Soru

Karl Person tarafından bulunanan ve ismide onun tarafından verilen Ki-Kare ve serbestlik derecesi hesabı kaç yıllarında bulunmuştur?


1800
1850
1900
1950
1970

13.Soru

Gerçekte yanlış olan Ho hipotezinin kabul edilmesi durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


I. Tip Hata
II. Tip Hata
Güven Düzeyi
Risk Düzeyi
Testin Gücü

14.Soru

100 kişiden oluşan bir araştırmada ki-kare test istatistiğinin değeri 16,4 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?


0,140
0,164
0,255
0,375
0,404

15.Soru

İlgili evren parametresinin bilinen değerinde, herhangi bir farklılığın beklenmediğinin ifade edildiği hipoteze ne denir?


Karşıt hipotez
Sıfır hipotezi
Bir hipotezi
İki hipotezi
Alternatif hipotez

16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Ki-kare testinde kullanılan beklenen frekanslar, ilgili gözenin yer aldığı satır toplamıyla sütun toplamı çarpılarak genel toplama bölünmek suretiyle elde edilir.
Ki-kare testinde serbestlik derecesi gözlem sayısına eşittir.
Ki-kare testinde beklenen frekanslar, ilgili gözenin yer aldığı satır toplamının genel toplama bölünmesiyle elde edilir.
Ki-kare testinde beklenen frekanslar, ilgili gözenin yer aldığı sütun toplamının genel toplama bölünmesiyle elde edilir.
Ki-kare testinde beklenen frekanslar, ilgili gözenin yer aldığı satır toplamının sütun toplamıyla çarpımı sonucunda elde edilir.

17.Soru

Örnek büyüklüğü 18 birim, anlam düzeyi 0,01 olan çift yönlü bir sınamadaki kritik t değeri kaçtır? --- Bu soru tamamen Ek-2 Tablo:2'nin baştan sona ezberlenmesini gerektirir. Çok kötü bir soru. Ayrıca kritik t değerleri çok daha küçüktür, sorunun cevabı ve çeldiricilerin 2,898 şeklinde sayılar olması beklenir.


23774
35065
21186
21217
2,898

18.Soru

1. Çerçevenin belirlenmesi 2. Örneklem hacminin belirlenmesi 3. Evrenin tanımlanması 4. Örnekleme yönteminin seçilmesi 5. Örneklemenin uygulanması Örnekleme sürecinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


1-2-3-4-5
1-5-4-3-2
2-4-1-3-5
2-3-4-1-5
3-1-4-2-5

19.Soru

İki yada daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip -seçilmediğinin araştırılmasında hangi ki-kare testi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık sınaması
Ki-kare uygunluk sınaması
Ki-kare iyi uyum testi
Ki-kare homojenlik sınaması
Ki-kare ilişki testi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yapmayı gerekli kılan nedenler arasında yer almaz?


Evrenin sonsuz evren olması
Maliyet
Strateji
İncelenecek birimlerin fiziksel zarara uğraması
Evreni oluşturan birimlerin değişkenliği