İstatistik 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir büyükşehirde yaşayanların toplu ulaşımdan memnun olanların oranı tahmin edilmek istenmektedir. Bu amaçla, 200 kişi rassal olarak seçilmiş ve 136 kişi topu ulaşımdan memnun olduğunu bildirmiştir. Bu verileri kullanarak istenen tahminleme yapılırken işlenecek hata düzeyi nedir?


0.0018
0.0032
0.018
0.032
0.68

2.Soru

Büyük örneklem hacmi için n kaç olarak seçilmelidir?


30
25
20
15
10

3.Soru

İki okulun başarılı öğrenci oranları arasındaki farkın tahmin edilmesi isteniyor. Bu amaçla her iki okuldan birbirinden bağımsız n1 = 400 öğrenci n2 = 300 öğrenci hacimli rassal örneklemler oluşturulmuştur. 400 öğrenci içindeki başarılı öğrenci sayısı 220, 300 öğrenci içindeki başarılı öğrenci sayısı ise 195 olduğu belirtilmiştir. İki okulun başarılı öğrenci oranları arasındaki fark nedir?


0.50
0.12
0.15
0.2
0.10

4.Soru

Anakütlenin normal dağıldığı bilindiğinde, bu anakütleden seçilmiş 10 birimlik bir örneklemin ağırlık ortalaması 15 kg ve standart sapması 4,5 kg olarak hesaplanmıştır. Güven düzeyi %95 ise, ortalama için güven sınırları nedir?


11,00 - 19,00 kg
11,33 - 18,67 kg
11,50 - 18,50 kg
11,60 - 18,40 kg
11,78 - 18,22 kg

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklem planı hazırlama aşamasında ilk sırada yer alır?


Araştırma için yeterli olacak örneklem hacmi belirlenir.
Evrendeki birimler 1'den N'ye kadar numaralandırılır.
Oluşturulan örneklemden elde edilen veriler kullanılarak gerekli isstatistikler hesaplanır.
Büyütme faktörü hesaplanır.
n hacimli sistematik örneklem oluşturulur.

6.Soru

250 kişiden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir araştırmada ki-kare istatistiğinin değeri 0,85 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?


0,058
0,764
0,543
0,453
0,321

7.Soru

İki nitel değişken arasında ilişki olup olmadığı aşağıdaki tekniklerden hangisiyle araştırılır?


Ki-Kare Uygunluk Testi
Ki-Kare Homojenlik Testi
Kontenjans Katsayısı
Korelasyon Katsayısı
Ki-Kare Bağımsızlık Testi

8.Soru

Standart normal eğri altında bulunan alan yüzde kaça eşittir?


% 100
% 90
% 75
% 50
% 25

9.Soru

"Örneklemin araştırmacının ya da örneklemecinin kişisel arzu, düşünce ve deneyimlerine göre seçilmiş olduğu örneklemedir." Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Tabakalı örnekleme
Kota örneklemesi
Yargısal örnekleme
Basit Rasasl örnekleme
Kartopu örneklemesi

10.Soru

Bir fabrikada 0,5 litrelik şişeler halinde içecek üretimi yapılmaktadır. Üretilen içecek hacimlerinin kontrolü amacıyla üretilen şişeler arasından 81 tanesi rassal olarak seçilmiş ve bu şişelerdeki içecek hacimleri ortalama 0,485 litre ve standart sapması 0,03 litre olarak elde edilmiştir. Üretilen içecek hacimlerinin belirtildiği gibi olup olmadığına yönelik bir hipotez testi yapılmak istendiğinde, ifade edilecek karşıt hipotez aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


μ=0,5
μ=0,485
μ≠0,5
μ≠0,485
μ>0,485

11.Soru

Aşağıdaki hangi durum/durumlarda istatistiksel hipotez testi yapmak anlamsız olur?I-TamsayımII-ÖrneklemeIII-Evren parametre değerleri karşılaştırılması


Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I ve II
I, II ve III

12.Soru

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibarıyla veri derleniyorsa yapılan işleme ne ad verilir?


Örnekleme
Örneklem
Tamsayım
Parametre
Evren

13.Soru

Tahminleyicinin iyi bir tahminleyici olup olmadığını anlamak için aşağıdaki kriterlerden hangisine ihtiyaç duyulur?


Yansız olması
Değerlerin eşitliği
Tek evren olması
Etkin olmaması
Yanlı olması

14.Soru

i. Sayısal olmayan değişkenler arasında herhangi birilişkinin var olup olmadığının test edilmesinde Ki-kare bağımsızlık testi kullanılır.ii. İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında Ki-kare Homojenlik Testi kullanılır.iii. n hacimli (birimlik) bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip edemeyeceğini araştırılmasında Ki-kare Uygunluk Testi kullanılır. yukarıdakilerden hangileri ki-kare testi için söylenebilir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I-II
Yalnız I-II-III

15.Soru

Kontenjans katsayısı aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz?


0,10
0,25
0,50
0,83
1,25

16.Soru

Kontenjans tablosu incelenen iki değişkenin şıklarına düşen gözlenen frekansların yazıldığı, yatay (satırlar) ve düşey (sütunlar) bantlardan oluşan nasıl bir tablodur?


Tek yönlü bir tablodur.
Yönü belli olmayan bir tablodur.
Çift yönlü bir tablodur.
Sabit yönlü bir tablodur.
Çapraz olamayan bir tablodur.

17.Soru

Bir işletmede üretilen bir ürünün imalat süresini (45 dakika) azaltmak amacıyla bir değişikliğe gidilmek istenmektedir. Bu amaçla da, bir tezgahta yeni yapılanma uygulanmış ve n= 22 ürünün ortalama imalat süresi 38 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sınamada Hı hipotezi nedir?


Yeni yapılanmayla eskisinin farkı yoktur.
Yeni yapılanmada imalat süresi eskisinden daha azdır.
Yeni yapılanmada imalat süresi eskisinden daha fazladır.
Eski yapılanmada imalat süresi yenisinden daha azdır.
Yeni yapılanmayla eskisi aynıdır.

18.Soru

Birbirinden bağımsız iki örneklemin aynı kategoriler bakımından aynı evrenden gelip gelmediğinin araştırılması için kullanılan test türüne ne ad verilir?


Ki-Kare homojenlik testi
Ki-Kare bağımsızlık testi
z testi
t testi
Ki-Kare uygunluk testi

19.Soru

İki ya da daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlığın incelenmesinde kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir?


t testi
z testi
Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi

20.Soru

Normal dağıldığı bilinen iki evrenden birbirinden bağımsız seçilen 12 ve 24 birimlik rassal örneklemlerin ortalama değerleri sırasıyla 123 ve 111 olarak bulunmuştur. Bu iki evrenin standart sapmaları sırasıyla 6 ve 12 olarak bilinmektedir. İki evren ortalamaları arasında fark olup olamadığı test edilirken hesaplanan t test istatistiğinin değeri kaçtır?


2,14
2,28
3,17
3,45
4,00