İstatistik 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Süt üreten bir fabrikada 500 gramlık paketler halinde üretim yapılmaktadır. Süt paketlerinin ağırlığını kontrol etmek için rassal olarak 100 paket seçilmiş ve seçilen paketler için ortalama ağırlık 498 gram ve standart sapma 20 gram olarak saptanmıştır. ? = 0.08 anlam düzeyinde, paket ağırlıklarının belirlenen standartta olup olmadıklarını belirlemek amacıyla yapılacak testte hesaplanacak test istatistiğinin değeri nedir?


-2
-1
0
1
2

2.Soru

Sayısal olmayan değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemeyi sağlayan Ki-Kare testi aşağıdaki değişkenlerin hangisi için kullanılabilır?


Medeni Durum
Boy
Kilo
Yaş
Vücut Ölçüleri

3.Soru

Bir rassal örneklemden hesaplanan istatistiğin değerini, ilgili evren parametre değerine eşit kabul eden tahminleme sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Nokta tahminlemesi
Tahminleme
Aralık tahminlemesi
Evren oranı
Aritmetik ortalama

4.Soru

İstatistiksel ifadelerin testinde ikinci adım nedir?


Hipotezlerin ifade edilmesi
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
Örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi ve test istatistiğinin belirlenmesi
İstatistiksel kararın verilmesi
Probleme ilişkin kararın verilmesi

5.Soru

300 kişiden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir araştırmada ki-kare istatistiğinin değeri 24 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısının değeri kaçtır?


0,07
0,10
0,17
0,20
0,27

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesinin maksimum olasılığı olarak ifade edilir?


Anlam Düzeyi
II. Tip Hata
III. Tip Hata
Güven Düzeyi
ß Tipi Hata

7.Soru

Tek yönlü varyans çözümleme formülünde j indisi aşağıdakilerden hangisi olarak ifade edilir?


Grup sayısı
İlgilenilen bağımlı değişken
Grup ortalaması
Gözlem değeri
Hata terimi

8.Soru

Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini aşağıdakilerden hangisi belirler?


Korelasyon Katsayısı
Regresyon katsayısı
Değişim katsayısı
Kontenjans katsayısı
z katsayısı

9.Soru

İki değişken arasında bir ilişkinin bulunmadığı durumlarda kontenjans katsayısının değeri nedir?


0
1
0,01
0,05
0,1

10.Soru

i. Değişkenler arasında ilişki güçlüdür.ii. Değişen arasında ki-kare değeri 426,3 dür.iii. Değişkenler arasında ilişkinin derecesi negatiftir.100 kişiden oluşan bir araştırmada iki değişken arasında kontenjans katsayısı 0,90 olarak bulunmuş ise yukarıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur.


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız I-II
Yalnız II-III

11.Soru

Bir okuldaki kız öğrenciler arasından 80 öğrenci, erkek öğrenciler arasından ise 100 öğrenci rassal olarak seçilmiştir. Seçilen kız öğrencilerin 60’ının, erkek öğrencilerin 65’ı sınıfı doğrudan geçtiği belirlenmiştir. Buna göre, kız ve erkek öğrencilerin sınıfı doğrudan geçme oranları arasındaki farkın nokta tahmin değeri kaçtır?


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir nokta tahminlemesi değildir?


Aralık
Tek Evren Parametresine İlişkin
Evren Aritmetik Ortalaması μ’nün
Evren Oranı π’nin
İki Evren Parametresi Arasındaki Farkın

13.Soru

Sayısal olmayan değişkenler arasındaki herhangi bir ilişkinin var olmadığını ileri sürerek bu hipotezin red edilip edilemeyeceğinin incelenmesinde uygulanan test aşağıdakilerden hangisidir?


Ki-Kare testi
F-Test istatistiği
İstatistiksel Hipotez Testi
Örneklem Testi
Büyük örneklem Testi

14.Soru

I. Örneklem hacminin yeterli büyüklükte (n ? 30) birimden oluştuğu ya da evrenin dağılımı normal ve değişkenliğinin biliniyor olması gereklidir.II. H0 : µ = µ0 hipotezi, seçilecek bir ? anlamlılık düzeyi için test edilir.III. Örneklem rassal olarak seçilir.Evren ortalamasına ilişkin büyük örneklem testi sürecinin adımlarını sıralayınız.


III – I - II
I – II - III
II – I - III
I – III - II
III – II - I

15.Soru

Bir hastalığın iyileşme süresinin 5 gün olduğu bilinmektedir. Bir sağlık merkezi bu hastalığın iyileşme süresini azaltacak yeni bir tedavi uygulamaya başlamıştır. Bu tedaviyi alan hastalardan 50 tanesi rassal olarak seçilmiş ve iyileşme süresi ortalaması 3,5 gün olarak hesaplanmıştır. Tedavinin olumlu sonuç verdiği iddiası %95 güvenle araştırılmak istendiğinde örnekleme dağılımının red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sağ uçta, %2.5’lik alan
Sol uçta, %2.5’lik alan
Sağ uçta, %5’lik alan
Sol uçta, %5’lik alan
Sağ uçta, %10’luk alan

16.Soru

Ki-kare testinde Ho hipotezini red etmek için hesaplanan Ki-kare değeri ile tablodaki Ki-kare arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Hesaplanan Ki-kare değeri, tablodaki Ki-kare değerinden büyük olmalı
Hesaplanan Ki-kare değeri, tablodaki Ki-kare değerine eşit olmalı
Hesaplanan Ki-kare değeri, tablodaki Ki-kare değerinden küçük olmalı
Hesaplanan Ki-kare değeri tablodaki Ki-kare değerinden küçük eşit olmalı
Hesaplanan Ki-kare değeri, tablodaki Ki-kare değeri arasında ilişki yoktur

17.Soru

Ki-kare test istatistiği hesaplanırken beklenen frekanslar nasıl bulunur?


İlgili gözenin yer aldığı satır toplamıyla sütun toplamı çarpılarak genel toplama bölünmesiyle bulunur.
İlgili gözenin yer aldığı satırdaki frekans ile sütundaki frekans çarpılarak genel toplama bölünmesiyle bulunur.
İlgili gözenin yer aldığı satır toplamıyla sütun toplamı çarpılmasıyla bulunur.
İlgili gözenin yer aldığı satır ve sütun çarpılarak genel toplama bölünmesiyle bulunur.
İlgili gözenin gözelerdeki frekansların çarpılmasıyla bulunur.

18.Soru

Bir rassal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla, ilgili evrenin parametre değerinin araştırılmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


İstatistik
Tahminleme
Tahmin
Parametre
Örneklem

19.Soru

Örneklem oranının değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


 -1 ≤ p ≤ 1

0 ≤ p ≤ 1

0 ≤ p

 p ≤ 0

-1≤ p ≤ 0


20.Soru

Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?


Kontenjans Katsayısı
Ki-Kare Uygunluk Testi
Ki-Kare Homojenlik Testi
Ki-Kare Bağımsızlık Testi
F Testi