İstatistik 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karşıt hipotezi tanımlar?


İlgili evren parametresinin bilinen değerinde herhangibir farkların beklenmediğini ifade eden hipotezlerdir.
İlgili evren parametresinin bilinen değerinde herhangibir farkların beklenip- beklenmediğini ifade eden hipotezlerdir.
İlgili evren parametresinin bilinen değerinde istatistiksel olarak anlamlı farkların beklendiğini ifade eden hipotezlerdir.
İlgili evren parametresinin bilinen değerinde istatistiksel olarak anlamlı farkların beklenmediğini ifade eden hipotezlerdir.
Red bölgesinin yerini belirleyen hipotezlerdir.

2.Soru

Bir araştırmada tanımlanan evrenin birimleri araştırmaya konu olan değişken bakımından heterojen olduğunda temsili örneklem hangi örnekleme yöntemi ile elde edilebilir?


Basit rassal örnekleme
Kolayda örnekleme
Küme örneklemesi
Kartopu örneklemesi
Tabakalı örnekleme

3.Soru

Bir fabrikada üretilen çelik halatların yeni bir yöntemin kullanılması durumunda dayanıklılık süresini arttırabileceğine dair bir iddianın %95 güven düzeyi ile test edilmesi istenmektedir. Bu sınama için belirlenecek red bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Sağ uçta %2.5'lik alan
Sol uçta %2.5'lik alan
Hem sağ hem de sol uçta %2.5'lik alanlar
Sağ uçta %5'lik alan
Sol uçta %5'lik alan

4.Soru

Oyuncak üreten bir makinenin %20 hatalı üretim yaptığı bilinmektedir. Bu makineden rassal olarak seçilen 100 adet oyuncağın 15 adedi hatalı çıkmıştır. Hatalı oranının %20'ye eşit olup olmadığı testinde kullanılan z değeri kaçtır?


-1.00
-1.15
-1.25
-1.35
-1.5

5.Soru

Bir araştırmada katılımcıların tercih ettikleri cep telefonu operatörü ile eğitim düzeyi arasında bir ilişki olup olmadığını belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu araştırma için aşağıdaki testlerden hangisi kullanılır?


Ki-kare homojenlik testi
t testi
Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
F testi

6.Soru

Ho= µ1 – µ2 = 0 hipotezi ile aynı anlama gelen hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


H0: µ1 = µ2
H0: µ1 ≠ µ2
H0: µ1 > µ2
H0: µ1 < µ2
H1: µ1 = µ2

7.Soru

Bir okulda okuyan öğrencilerin başarıları araştırılırken başarı ile derse devam ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmak istenmektedir. Dersten geçenlerle -kalanlar ve derse devam edenler ve derse devam etmeyenler arasındaki ilişki araştırılmak istendiğinde ilgili ki-kare testini yapmak istendiğinde oluşturulacak kontenjans tablosundaki satır ve sütun sayısı kaçtır?


2X3
3X3
2X2
4X4
3X2

8.Soru

Güven aralığının tahmininde parametre değerini kapsayan olasılığa aşağıdakilerden hangisi denir?


Güven düzeyi
Parametre
Değişken
Tahmin
Olasılık

9.Soru

Sıfır hipotezi doğru değilken test sonucunda kabul edilirse hangi tip hata gerçekleşmiş olur?


I. tip hata
II. tip hata
III. tip hata
IV. tip hata
V. tip hata

10.Soru

Bir siyasal davranış araştırması yapılırken evrenin sınırlandırılması istendiğinde aşağıdakilerden hangisi akla gelir?


Toplumun tamamı
Erkek vatandaşlar
Kadın vatandaşlar
Seçmenler
Erler

11.Soru

A.Ü. Fen Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigara içme oranları arasındaki fark için güven aralığı belirlenmek isteniyor. Bu amaçla, Fen Fakültesi öğrencilerinden 100 ve Eğitim Fakültesi öğrencilerinden 64 öğrenci rastgele seçiliyor. F.F.'den 100 öğrenciden 80'i ve E.F.'den 64 öğrenciden 36'sının sigara içtiği belirleniyor. Buna göre; 0,95 güven düzeyinde, iki fakülte öğrencilerinin sigara içme oranları arasındaki fark için güven sınırları nedir?


0,133 - 0,667
0,267 - 0,533
0,312 - 0,488
0,364 - 0,436
0,300 - 0,500

12.Soru

Sonlu bir evrenin bütün birimlerinin kayıtlı olduğu liste, tablo veya cetvele ne ad verilir?


Evren
Örneklem
Örnekleme
Tamsayım
Çerçeve

13.Soru

100 kişiden elde edilen verilerin değerlendirildiği bir araştırmada ki-kare istatistiğinin değeri 16,67 olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilere göre kontenjans katsayısının değeri kaçtır?


0,14
0,17
0,27
0,37
0,44

14.Soru

Bir salça fabrikası, Sağlık Bakanlığının izin verdiği oranda tuz kullanarak üretim yaptığını iddia etmektedir. Denetçiler tarafından da tuz oranının belirlenen orandan yüksek olup olmadığı test edilmek istenmektedir.Bu sınamada kurulacak sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?


Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orandan farklıdır.
Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orandan yüksektir.
Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orandan düşüktür.
Fabrikadaki salçaların ortalama tuz oranı Sağlık Bakanlığınca verilen orana eşittir.
Fabrikadaki salçaların ortalama üretimi, Sağlık Bakanlığınca verilen orandan yüksektir.

15.Soru

I. Tek örneklem aritmetik ortalaması evren aritmetik ortalaması için tahminleyicidir. II. Evren aritmetik ortalaması tek örneklem aritmetik ortalaması için tahminleyicidir. III. Tahminleyici istatistiğe ilişkin formülasyondur. IV. Tahmin istatistiğe ilişkin formülasyondur. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I -III
I-IV
I-II-III
II-IV
IV

16.Soru

Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin hata ile reddedilmesi durumunda işlenen hataya ne ad verilir?


I. tip hata
II. tip hata
Örnekleme hatası
Rassal hata
Sistematik hata

17.Soru

Tek bir deneme sonucunda belirlenen değere göre genel hakkında sonuçlar hesaplamayı sağlayan tahminleme aşağıdakilerden hangisidir?


Nokta tahminlemesi
Aralık tahminlemesi
Sapmasız tahminleme
Etkin tahminleme
İyi tahminleme

18.Soru

Bağımsızlık sınamasında Sıfır Hipotezi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


İki değişken arasında bir ilişki vardır.
Örneklemler farklı anakütlelerden seçilmiştir.
İki değişken arasında bir ilişki yoktur.
Örneklemler aynı anakütlelerden seçilmiştir.
İki veya daha fazla değişken arasında bir bağıntı vardır.

19.Soru

İki ya da daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlık olup olmadığını incelemek için hangi teste başvururuz?


Ki-Kare Testi
Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Ki-Kare Homojenlik Testi
Ki-Kare Uyumluluk Testi
Hipotez Testi

20.Soru

Sayısal olmayan değişkenler arasında herhangi bir ilişkinin var olup olmadığının belirlenmesinde hangi test kullanılır?


z testi
t testi
ki-kare testi
F testi
sigma testi