İstatistik 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 5 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İki nicel değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü belirlemek için r ile gösterilen Pearson korelasyon katsayısı hesaplanır. Hesaplama sonucunda r=±1 çıkması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Değişkenlerden birinin değeri artıyorsa diğerinin de artar.
Değişkenlerden birinin değeri azalıyorsa diğerinin de azalır.
İki değişken mükemmel/tam bir ilişki içindedir.
İki değişken hiç bir ilişki içinde değildir.
Değişkenlerden birinin değeri azalıyorsa diğerinin değeri artar.

2.Soru

Bir araştırmada tam bilgi durumunun gerçekleşmesi halinde beklenen değer 1523 TL ve tam bilgi elde edilmeden önce beklenen kazanç değeri ise 1418 TL olarak tespit edilmiştir. Bu problemde tam bilginin beklenen değeri nedir?


0
102
500
1418
2941

3.Soru

Bir araştırmacı seçtiği matematik sınıfındaki öğrencileri incelemiştir. Araştırma sonucu verilen örnekleri haftalık olarak yapan öğrencilerin , diğerlerine göre daha başarılı olduğunu gözlemlemiştir. Araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenciler.
Haftalık çalışma.
Başarı.
Başarısızlık.
Matematik sınıfı.

4.Soru

Bir müzenin belli bir hafta boyunca ziyaretçi sayısı, günlere göre verilmiş olsun. Haftanın günleri arasında, ziyaretçi sayısı açısından fark olup olmadığının test edilmesi için uygulanması gereken test nedir?


Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare bağımsızlık testi
Küçük örneklem testi
Ki-kare uygunluk testi
Büyük örneklem testi

5.Soru

İstatistiksel tahminleme tanımı aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir?


Tanımlanan evrenden rassal olarak seçilen örneklem istatistiklerinden yararlanarak bu evrenin dağılımının parametre değerini araştırmaktır.
Tanımlanan evrenden rassal olarak seçilen örneklem için istenen istatistiği hesaplamaktır.
Evrenin bütün birimlerinden veri derlemektir.
Tamsayım sonuçlarından yararlanarak istenen parametre değerini hesaplamaktır.
Örneklem oluşturmaktır.