İstatistik 2 Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Basit regresyon analizinde kaç bağımlı kaç bağımsız değişken vardır?


İki bağımlı, bir bağımsız değişken vardır.
Bir bağımlı, iki bağımsız değişken değişken vardır.
Bir bağımlı, birden fazla bağımsız değişken vardır.
Bir bağımlı, bir bağımsız değişken vardır.
Birden fazla bağımlı, birden fazla bağımsız değişken vardır.

2.Soru

Bir okulda okuyan öğrencilerin başarıları araştırılırken başarı ile derse devam ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmak istenmektedir. Dersten geçenlerle -kalanlar ve derse devam edenler ve derse devam etmeyenler arasındaki ilişki araştırılmak istendiğinde hangi ki-kare testini yapmak uygun olur?


Ki-kare homojenlik sınaması
Ki-kare bağımsızlık sınaması
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare iyi uyum testi
Ki-kare testi

3.Soru

Bir araştırmada bağımsız değişken X ve bağımlı değişken Y için hesaplanan gözlem değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. (TABLO X: 9, 12, 15, 19 Y: 6, 9, 12, 10 ) Bu veri kümesi için oluşturulacak regresyon tahmin denkleminin eğim değeri kaçtır?


0.12
0.43
3.41
4.25
6.02

4.Soru

5 öğrencinin Matematik dersinden aldıkları notlar (X: açıklayıcı değişken) ile İstatistik dersinden aldıkları notlara (Y: bağımlı değişken) ilişkin tahmin edilmiş regresyon modeli 8,2+0,9X şeklinde ise X=80, Y=85 için artık ve tahmin değerleri sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?


4,8 ve 80,2
-4,8 ve 80,2
2,5 ve 85,8
2,47 ve 82,5
8,5 ve 85,5

5.Soru

Bir mal veya hizmetin fiyatında zaman içinde meydana gelen oransal değişimi gösteren ölçüye ne ad verilir?


Basit fiyat indeksi
Bileşik fiyat indeksi
Mekan indeksi
Birikimli indeks
Ortalamalar indeksi

6.Soru

Ki-kare bağımsızlık testinin yapılması aşamasında faydalanılan tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Kontenjans Tablosu
Ki-Kare Tablosu
F Tablosu
T Tablosu
Değerler Tablosu

7.Soru

F istatistiği hangi aralıkta değer alır?


Pozitif değerler
Negatif değerler
0 (sıfır)
(-1,0)
(-2,2)

8.Soru

Günümüzde değişkenler arasındaki ilişkinin modellenmesi işlemlerinin tümüne ne ad verilmektedir?


Regresyon
Korelasyon
İstatistik
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişken

9.Soru

X rassal değişkeni, p=0,3  olmak üzere Binom dağılımına sahiptir. X’in varyansı 2,1 ise n kaçtır?


10
2
5
7
21

10.Soru

Bir rassal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla ilgili evrenin parametre değerinin araştırılmasına ne denir?


Tahminleyici
Tahmin
Tahminleme
Örneklem
Evren

11.Soru

5 - 7 nolu soruları aşağıda verilen kazanç yapılı strateji tablosuna göre cevaplandırınız.

Doğal Durumlar

 

Karar Alternatifleri

 

Durum 1

Durum 2

Durum 3

Karar 1

10000

4000

3000

Karar 2

10000

8000

2000

Karar 3

9000

7000

2000

Bu strateji tablosundan faydalanarak iyimserlik ölçütüne göre en iyi karar hangisidir?


Karar 1

Karar 2

Karar 3

Karar 1 ve Karar 2

Karar 2 ve Karar 3


12.Soru

Bir kota örneklemesi uygulanması aşamasında, evren a,b vec tabakalarına ayrılmıştır. Tabaka hacimleri Na= 3000, Nb=3000 ve Nc=6000 birimdir. Örnekleme hacmi 480 olarak belirlendiğine göre, Nc tabakasından kaç birim seçilmelidir?


120

180

240

360

480


13.Soru

Regresyon analizinde genellikle bağımsız değişkenin gösterildiği sembol aşağıdakilerden hangisidir?


X
Y
e
&
%

14.Soru

Tahminlenen regresyon modeline dayanarak elde edilen tahminler ile gözlem değerleri arasındaki farkın kareli ortalamasına ne ad verilir?


Değişim katsayısı
Standart sapma
Örnekleme hatası
Tahminlerin standart hatası
Korelasyon katsayısı

15.Soru

I. İyimserlik Ölçütü II. En İyi Beklenen Değer Ölçütü III. En Büyük Olasılık Ölçütü Yukarıdakilerden hangileri belirsizlik altında karar verme durumunda kullanılan tekniklerdendir?


I ve II
Yalnız II
I, II ve III
Yalnız I
I ve III

16.Soru

Aşağıdaki verilere göre HKT değeri aşağıdakilerden hangisidir? Xi : 4, 6, 8, 10 Yi : 12, 8, 6, 4


3.6
3.4
2.8
1.7
1.2

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bileşik indeks hesabında kullanılcak tekniklerden birisi değildir?


Ortalamalar indeks tekniği
İndeks ortalamlar tekniği
Fisher tekniği
Değişken esaslı indeks
Laypeyres tekniği

18.Soru

İndeks hesabında temel devre sabit kabul edilebileceği gibi değişken de kabul edilebilir. Eğer temel devre her bir indeks hesabı için değişiyorsa ne ad verilir.


Sabit esaslı indeks
Basit indeks
Bileşik indeks
Değişken esaslı indeks
Ortalama indeks

19.Soru

Bir zaman serisinde uzun dönem içinde görülen artma veya azalmaya ne denir?


Trend
Mevsimlik dalgalanmalar
Düzensiz dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar
Frekans

20.Soru

i. İndeks ortalaması tekniği; ii. Oranlar indeksi tekniği; iii. Laspeyres ve Paasche indeksleri; Bileşik indeks hesabında kullanılan teknikler yukarıdakilerden hangileridir?


Yalnız I
Yalnız II
I-III
I-II
I-II-III