İstatistik 2 Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İndeks hesaplanmasında değişimin karşılaştırılacağı değere ne ad verilir?


Temel değer
İkinci değer
Cari değer
Esas değer
İlk değer

2.Soru

i. Toptan satışa konu olan malların, toptan fiyatlarındaki oransal değişmenin bir göstergesidir.; ii. Hesaplanırken gerekli veriler üniversitelerden elde edilir.; iii. Hesaplanırken, Laspeyres fiyat indeksi tekniği kullanılmaktadır.; Yukarıdakilerden hangileri "Üretici fiyatlari indeksi" için doğru bir ifadedir?


Yalnız I
I-II
I-III
II-III
I-II-III

3.Soru

Bir malın zaman göre fiyatlarında gösterdiği oransal değişim bir önceki zaman dönemine göre hesaplanmış olsun. Fiyatlardaki değişimi gösteren hesaplanan bu bilgiye ne ad verilir?


a) değişken esaslı indeks
b) Basit indeks
c) Sabit esaslı indeks
d) Bileşik indeks
e) Ortalamalar indeksi

4.Soru

i. Zaman serisini etkileyen bir faktör dür.ii. Trend doğrusu veya eğrisi etrafındaki uzun dönemli dalgalanmalardır.iii. Periyodik değil, ancak döngüsel dalgalanmalardır.Yukarıdakilerden ifadelerden hangileri Konjonktürel dalgalanmalar için doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II
I-II-III

5.Soru

Karar alternatiflerini, doğal durumlar ve sonuçları bir araya getiren tabloya ne ad verilir?


İyimserlik tablosu

Kötümserlik tablosu

Strateji tablosu

Doğal durumlar tablosu

Karar alternatifleri tablosu


6.Soru

İlgili evren parametresinin bilinen değerinde, herhangi bir farklılığın beklenmediğinin ifade edildiği hipotez aşağıdakilerden hangisidir?


Sıfır hipotezi
Karşıt hipotez
İstatistiksel karar
Karar modeli
İstatistiksel hipotez

7.Soru

Regresyon analizinde genellikle bağımlı değişkenin gösterildiği sembol aşağıdakilerden hangisidir?


Y
X
e
&
%

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk altında karar verme durumundaki bir karar vericinin kullanabileceği karar ölçütlerinden biridir?


İyimserlik Ölçütü
Kötümserlik Ölçütü
Hurwicz’in Genelleştirilmiş İyimserlik Ölçütü
En İyi Beklenen Değer Ölçütü
Pişmanlık Ölçütü

9.Soru

Sp0q0 = 3250,

Sp1q0 = 3770,

Sp1q1 = 3580,

Sp0q1 = 3012

Yukarıdaki verilere göre Laspeyres indeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?


114

116

117

118

  1. 17

10.Soru

Yetişkinler arasından rassal olarak 120 kişiye iki soru sorulmuştur. Soru 1: Eğitik düzeyiniz nedir? Soru 2: Medeni durumunuz nedir? Seçilenlerin eğitim düzeyleri ile medeni durumlarım arsında bir ilişki olup olmadığı hangi test türü ile test edilebilir?


Ki-Kare Uygunluk Testi
Ki-Kare Homejenlik Testi
Büyük Örneklem Testi
Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Evren Oranı Testi

11.Soru

Aşağıdaki hangi sabit esaslı indeks için temel devre olarak seçilebilecek bir hareketliliktir?


İlk yıl
Enflasyon olduğunda
Deflasyon olduğunda
Devalüasyon
Kriz yıllarında

12.Soru

Bir malın talep miktar ile o malın fiyatı arasındaki ilişkinin matematiksel modelle ifade edilmesi çalışmalarına ne ad verilir?


Regresyon analizi
Korelasyon analizi
Ki-kare Testi
Kontenjans katsayısı
Zaman serileri analizi

13.Soru

Evrenden belirli yöntemlerle seçilmiş olan ve seçildiği evreni temsil ettiği düşünülen birimler kümesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Örneklem
Tamsayım
Küme
Evren
Hacim

14.Soru

Birden çok mal ve hizmetin fiyatlarındaki (miktarlarındaki) oransal değişme hangi teknik ile hesaplanır?


İndeks ortalamaları tekniği
Laspeyres İndeksi
Ortalamalar indeksi Tekniği
Fisher İndeksi Tekniği
Paasche İndeksi

15.Soru

Y=34,4-3X regresyon denklemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Regresyon doğrusu Y eksenini 34,4 noktasında keser.
Bağımsız değişkendeki 1 birimlik artış bağımlı değişkende 3 birimlik bir artışa neden olur.
Bağımlı değişkenle, bağımsız değişken arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
Regresyon doğrusunun eğimi -3 tür.
Bağımsız değişkendeki 1 birimlik artış bağımlı değişkende 3 birimlik bir azalışa neden olur.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tam bilginin beklenen değer tanımıdır?


Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi beklenen değer ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en iyi beklenen değer arasındaki farktır.
Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi beklenen değer ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden sonrakien iyi beklenen değer arasındaki farktır.
Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en iyi beklenen değer ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en kötü beklenen değer arasındaki farktır.
Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmeden elde edilebilecek en iyi beklenen değer ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en iyi beklenen değer arasındaki farktır.
Hangi doğal durumun ortaya çıkacağının kesinlikle öğrenilmesiyle elde edilebilecek en kötü beklenen değer ile hangi doğal durumun kesinlikle ortaya çıkacağı bilgisi öğrenilmeden önceki en kötü beklenen değer arasındaki farktır.

17.Soru

Doğrusal regresyon denkleminde örneklem verilerinden hareketle, anakütle parametrelerini tahmin ederken hatanın en küçük yapılması istendiğinde aşağıdaki hangi method kullanılmalıdır?


En küçük hata yöntemi
En küçük hata toplamları yöntemi
En küçük kareler yöntemi
Langrange çarpanları yöntemi
Serpilme diyagramı yöntemi

18.Soru

İndeks hesabında birden çok malın fiyatında birlikte değişim veya fiyat ve miktarlarındaki birlikte değişim söz konusu olduğunda hangi indeks türü söz konusudur?


Basit İndeks

Laspeyres İndeksi

Bileşik İndeks

Paasche İndeksi

Temel İndeks


19.Soru

Doğrusal regresyon doğrusunda X=0 olduğu durumda α neyi ifade etmektedir?


Regresyon doğrusunun dikey ekseni kestiği noktayı
Regresyon doğrusunun yatay ekseni kestiği noktayı
Regresyon doğrusunun eğimini
Regresyon doğrusunun yönünü
Regresyon doğrusundaki hatayı

20.Soru

Zaman serisindeki gözlem değerleri ile dalgalanma faktörleri arasındaki matematiksel eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?


Yi = Ti + Ki + Mi + Di
Yi = Ti + Ki + Mi - Di
Yi = Ti + Ki + Mi
Yi = Ti + Ki
Yi = Ki + Mi + Di