İstatistik 2 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir karar sürecinde belirli bir karar seçeneğinin seçilmesi sonunda ortaya çıkan kazanç veya maliyete ne ad verilir?


Sonuç
Doğal durum
Karar alternatifi
İyimserlik ölçütü
Strateji

2.Soru

Kırmızı et satış fiyatlarından (?/kg) oluşan zaman serisi aşağıda verilmiştir. Buna göre kırmızı et için 2014 yılı sabit esaslı fiyat endeksi (S.E.F.İ) aşağıdakilerden hangisidir? TABLO: Yıllar: 2010,2011,2012,2013,2014: İ: 0,1,2,3,4 ; Kırmızı et fiyatı (tl) : 18,20,25,28,36)


% 118
% 125
% 170
% 200
% 225

3.Soru

10 gözlem değerinden oluşan bir zaman serisi için 3’erli hareketli  ortalama uygulanıyor. Bu Hareketli ortalama uygulamasında eksilen veri sayısı kaçtır?


2
1
3
4
5

4.Soru

Aşağıda indeks serisi verilmiştir. 2013 yılı D.E.F.İ. indeks değeri kaçtır S.E.F.İ. (%) 2011 100 2012 97 2013 129


132.9
97
75
100
0.129

5.Soru

X ve Y gibi iki değişken için korelasyon katsayısı r = -0,89 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu katsayı için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?


X ve Y arasında ters bir ilişki vardır
X ve Y arasında güçlü bir ilişki vardır
X ve Y’ den biri artarken diğeri azalmaktadır
X ve Y arasında aynı yönde güçlü bir ilişki vardır
X ve Y arasında ters yönde güçlü bir ilişki vardır

6.Soru

İstatistiksel bir olayda, gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen veriler nasıl adlandırılmaktadır?


Zaman Serisi
Veri Serisi
Değişken Serisi
Gelir Serisi
Mevsim Serisi

7.Soru

I. Bu veriler kullanılarak tahminlenecek parametre için bilgi üretecek istatistikler hesaplanır. II. Örneklemdeki birimler üzerinden ilgilenilen değişken itibarıyla veriler derlenir. III. Tanımlanan evrenden n birimlik bir rassal örneklem seçilir. IV. Son olarak bu istatistiğin değerinden ve dağılımın özelliklerinden yararlanılarak tahminleme yapılır. Tek evren parametresine ilişkin nokta tahminlemesi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru yazılmıştır?


III – II – I - IV
I - II – III - IV
III – I – II - IV
II – IV – I - III
IV – II – I - III

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir zaman serisi analizinin sonucu değildir?


Geri dönem değerlerindeki dalgalanmaların belirlenmesi
Trendin etkisinin belirlenmesi
Mevsimsel dalgalanma etkisinin belirlenmesi
Ön dönem için öngörü yapılması
Konjonktür etkisinin belirlenmesi

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik indeks hesabında kullanılan teknikler arasında yer almaz?


İndeks ortalaması tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Bileşenler indeksi tekniği
Laspeyres ve Paasche indeksleri
Fisher indeks tekniği

10.Soru

Bir bankamatik makinesinde yapılan son 1.000 işlemin 120’sinde hatalı işlem gerçekleşmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre, bu bankamatik makinesinin gerçekleşen tüm işlemlerindeki hatalı işlem oranının %95 güven düzeyindeki üst sınır değeri kaçtır?


0.0196
0.1056
0.1201
0.1396
0.196

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik indeks hesabında kullanılan tekniklerden değildir?


Değişken Esaslı İndeks
İndeks ortalaması
Ortalamalar indeksi
Laspeyres ve Paasche indeksleri
Fisher indeksi

12.Soru

İyimserlik ölçütünde karar verici kazanç yapılı bir problem ile çalışıyor ise her karar alternatifi için strateji tablosunun satırlarındaki hangi değerleri seçer?


En büyük
En küçük
Ortalama
Birinci sıradaki
Son sıradaki

13.Soru

I. Karar düğümü

II. Sanş düğümü

III. İyimserlik olasığı

Yukarıdakilerden hangileri karar ağacı bileşenlerindendir?


Yalnız I

II ve  III

I ve II

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pozitif korelasyon katsayısına ilişkin bir ifadedir?


Değişkenlerden birinin değeri arttığında diğerinin değerinin azaldığını belirtir.
Değişkenlerden birinin değeri arttığında diğerininde değeri artar.
İki değişken arasında hiçbir ilişki olmadığını belirtir.
Değişkenlerden birinin değeri azaldığında, diğerinin de değerinin azaldığını gösterir.
Korelasyon katsayısı sıfır değerini alır.

15.Soru

I. Karar düğümü karar ağacının başlangıç düğümüdür ve kare ile gösterilir. II. Karar ağacında doğal durumları göstermek için şans düğümü kullanılır. III. Karar ağacında şans düğümünden sağa doğru çizilen doğrulara şans dalı adı verilir. Yukarıda Karar ağacı için söylenen ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
II ve III
I ve III
I, II ve III

16.Soru

Tek yönlü varyans çözümlemesi modelinde (Xij= µij + ?ij) ?ij neyi ifade eder?


Grup sayısını
j’inci gruptaki i’inci birime ait hata terimini
İlgilenilen bağımlı değişkeni
j’inci gruptaki i’inci birime ait gözlem değerini
İlgilenilen bağımsız değişkeni

17.Soru

Belirli bir coğrafi alanda, belirli bir sosyoekonomik grubun, belirli bir hayat standardını sürdürebilmesi için fiyat değişmelerinin ne ölçüde etkili olduğunu ortaya koyan indeks aşağıdakilerden hangisidir?


Laspeyres indeksi
Fisher indeksi
Basit indeks
Paasche indeksi
Tüketici fiyatları indeksi

18.Soru

Her bir malın önce ayrı ayrı basit fiyat indekslerinin hesaplanması sonra da bu indekslerin her yıl için ortalamalarının alınması aşağıdaki hangi teknik olarak adlandırılmaktadır?


İndeks Ortalamaları Tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres indeksi tekniği
Paasche indeksi tekniği
Fisher indeks tekniği

19.Soru

Bir karar probleminde ortaya çıkabilecek bütün olası durumları bir arada göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?


Histogram

Çizgi grafiği

Daire grafiği

Karar ağacı

Serpilme diagramı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serilerini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Trend
Mevsimlik Dalgalanmalar
Konjonktürel Dalgalanmalar
Düzensiz (Rassal) Dalgalanmalar
Zaman serisi grafiği