İstatistik 2 Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yıllara göre kilo başına fındık fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yıllar

Fındık Fiyatları

2010

1.350

2011

1.650

2012

1.950

2013

2.500

2012 yılını temel alarak 2013 yılının yorumu aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyatlar %85 artmıştır.

Fiyatlar %92 artmıştır.

Fiyatlar %98 artmıştır.

Fiyatlar %130 artmıştır.

Fiyatlar %185 artmıştır.


2.Soru

Bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin ne kadarının bağımsız değişkendeki değişmelerle açıklanabileceğini gösteren katsayıya ne ad verilir?


belirlilik katsayısı
belirsizlik katsayısı
bağımlılık katsayısı
bağımsızlık katsayısı
değişken katsayı

3.Soru

Bir kitabı beğenenlerin oranı tahminlemek isteniyor. Kitabı okuyanlar arasından 100 kişi rassal olarak seçiliyor ve 35 kişinin kitabı hiç sevmediği öğreniliyor. Bu kitabı beğenenlerin nokta tahmini aşağıdakilerden hangisidir?


0,65
0,35
0,15
100
Hiçbiri

4.Soru

Karar vericinin, doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı duruma ne ad verilir?


İyimserlik

Belirsizlik

Kötümserlik

Genelleştirilmiş iyimserlik

En Büyük Olasılık


5.Soru

Karar vericinin iyimserlik ve kötümserlik ölçütlerini bir arada kullanması için geliştirilen  genelleştirilmiş  iyimserlik ölçütünün adı nedir?   


Hurwicz

Pay off

EMV

Karma

Winkler


6.Soru

X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta hâlinde işaretlendiği şekle ne ad verilir?


serpilme diyagramı
yayılma diyagramı
dağılma diyagramı
X diyagramı
Y diyagramı

7.Soru

Düzensiz dalgalanmaların yanında trend ve mevsimsel dalgalanmalarının etkisinin gözlemlendiği çeyrek yıllık bir zaman serisinde mevsimsel dalga uzunluğu kaçtır?


4
6
8
10
12

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi indeks türleri arasında yer almaz?


Laspeyres indeksi
Paasche indeksi
Basit indeksler
Karmaşık indeksler
Bileşik indeksler

9.Soru

Hareketli ortalamalar tekniği, zaman serisinin grafiği çizildiğinde hangi dalgalanmaların etkisini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır?


Düzensiz dalgalanmalar
Mevsimlik dalgalanmalar
Mevsimlik ve düzensiz dalgalanmalar
Konjonktürel ve mevsimlik dalgalanmalar
Düzensiz ve konjonktürel dalgalanmalar

10.Soru

Birden çok mal veya hizmetin zaman içinde fiyatında meydana gelen oransal değişmeler aşağıdaki indeks türlerinden hangisi ile hesaplanır?


Basit miktar indeksi
Basit fiyat indeksi
Bileşik miktar indeksi
İdeal miktar indeksi
Bileşik fiyat indeksi

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı için bir dezavantajdır?


Karar ağacı karar vericinin içinde bulunduğu karar probleminin modellenmesinde önemli bir araçtır.
Karar ağaçları çizimleri kolay olan ve karar vericiye en iyi karar alternatifinin seçiminde görsel olarak yardımcı olan grafiklerdir.
Karar ağacı karar probleminde ortaya çıkabilecek tüm senaryoları bir arada göstermeye yarayan bir grafiksel gösterimdir.
Karar alternatifi ve doğal durum sayısının artması durumunda karar ağacı karmaşık bir yapı alabilir.
Karar ağacının en soldan en sağa kadar ilerleyerek bulunan her bir dal sırası o karar problemi için bir senaryo olacaktır.

12.Soru

Tek evren parametresiyle ilgili hipotez testlerinde örneklem hacmi olan n'nin hangi değerleri için küçük örneklem testi yapılır?


n < 30
n < 50
n < 100
n < 500
n < 1000

13.Soru

İndeks hesabında birden fazla malın fiyatında veya miktarında meydana gelen birlikte değişimlerin karşılaştırıldığı indekse ne ad verilir?


Basit indeks
Tekli indeks
Bileşik indeks
Çoklu indeks
Çoğulcul indeks

14.Soru

Zaman serisinde, bir yıllık aralarla düzenli bir şekilde tekrarlanan dalgalanmalara ne denir?


Günlük dalgalanmalar
Haftalık dalgalanmalar
Aylık dalgalanmalar
Mevsimlik dalgalanmalar
Yıllık dalgalanmalar

15.Soru

Yıllara göre birden çok mal ve hizmetin fiyatlarındaki (miktarlarındaki) oransal değişme hangi teknik ile hesaplanır?


İndeks ortalamaları tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres indeksi
Paasche indeksi
Fischer indeksi

16.Soru

Ki-kare homojenlik testinin yapılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?


n hacimli bir örneklemin anakütleyi iyi temsil edip edemeyeceğini araştırmak
İki nitel değişken arasında ilişki olup olmadığını araştırmak
İki nitel değişken arasındaki ilişkinin derecesini araştırmak
Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediğini araştırmak
İki nicel değişken arasında ilişki olup olmadığını araştırmak

17.Soru

2010 yılı sabit esaslı miktar endeksi (S. E. M. İ) aşağıdakilerden hangisinde doğru yorumlanmıştır?


Üretim miktarı 2007 yılına göre %100 artmıştır.

Üretim miktarı 2007 yılına göre %60 artmıştır.

Üretim miktarı 2007 yılına göre %40 azalmıştır.

Üretim miktarı 2007 yılına göre %40 artmıştır.

Üretim miktarı 2007 yılına göre %20 azalmıştır.


18.Soru

Laspeyres ve Paasche indekslerinin geometrik ortalaması olan indeks türüne ne ad verilir?


İdeal indeks
Ortalamalar indeksi
Sabit esaslı bileşik indeks
Değişken esaslı bileşik indeks
Bileşik indeks

19.Soru

Regresyon analizinde açıklanmaya çalışılan aşağıdakilerden hangisidir?


Değişkenler arasındaki ilişkinin derecesi.
Değişkenler arasındaki oran.
Bağımsız değişken üzerinde oluşan değişimler.
Bağımlı değişken üzerinde oluşan değişimler.
Bağımlı değişkenin derecesi.

20.Soru

Bir karar sürecinde karar vericinin belirlediği karar seçenekleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkilere ne ad verilir?


Doğal durumlar
Karar alternatifleri
Sonuçlar
Stratejiler
İyimserlik ölçütleri