İstatistik 2 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir araştırmada izleyen strateji tablosu elde edilmiştir. Bu strateji tablosundan faydalanarak iyimserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

 

Doğal Durumlar

 

 

Karar

Alternatifleri

 

 

 

I

II

III

Alternatif 1

60

70

58

Alternatif 2

50

60

 

55

Alternatif 3

80

75

100


Birinci alternatif

İkinci alternatif

Üçüncü alternatif

Hem ikinci hem de üçüncü alternatif

Hesaplanamaz


2.Soru

Karar vericinin, doğal durumların ortaya çıkışlarına ilişkin herhangi bir olasılık değerine sahip olmadığı duruma ne ad verilir?


Sonuç
Belirsizlik
Karar
Alternatif
Sürdürülebilirlik

3.Soru

Evrenden temsili örneklem oluşturulacağına inanılan kriterlere dayalı olarak birimlerin seçilmesi işlemine ne ad verilir?


Kota örneklemesi
Kartopu örneklemesi
Basit rassal örnekleme
Yargısal örnekleme
Tabakalı örnekleme

4.Soru

2005-2015 yılları arası Eskişehir'de bir kg dana eti ortalama fiyatı serisi verilmiş 2010 yılı değişken fiyat indeksi 97,2 olarak hesaplanmaktadır. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?


Eskişehir’de 2010 yılı bir kg et fiyatı 2009'a göre %2,8 oranında artmıştır.
Eskişehir’de 2010 yılı bir kg et fiyatı 2009'a göre %2,8 oranında azalmıştır.
Eskişehir’de 2010 yılı bir kg et fiyatı 2005'a göre %2,8 oranında azalmıştır.
Eskişehir’de 2010 yılı bir kg et fiyatı 2005'a göre %2,8 oranında artmıştır
Eskişehir’de 2010 yılı bir kg et fiyatı 2011'a göre %2,8 oranında azalmıştır.

5.Soru

İki değişkene ilişkin 5 gözlem değeri çiftinden oluşan seriler için bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak tahminlenecek regresyon modelinin eğimi kaçtır? ?Yi=30 ?Xi2=220 ?XiYi=196 ? Xi=30


-3,6
-0,8
0,8
3.6
0,4

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hipotez testi sürecinin adımlarından biri değildir?


Hipotezlerin ifade edilmesi
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
İstatistiksel kararın verilmesi
Problem oluşturulması
Örneklemin seçilmesi, verilerin derlenmesi ve test istatistiğinin belirlenmesi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel bir değişken değildir?


Yirmi
Evli
Bekar
İşçi
Devlet memuru

8.Soru

Basit doğrusal regresyon modeliyle hataların hesaplanmasında, ? ve ß'nın tahminleri a ve b kullanıldığında serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisi ile yazılabilir?


(n-1)
n
(n-2)
(n-3)
(n+1)

9.Soru

Karar ağacının bileşenleri hangi seçenekte verilmiştir?


Karar düğümü, Şans düğümü
Karar düğümü, Olasılık düğümü
Olasılık düğümü, Şans düğümü
Karar düğümü, Risk düğümü
Şans düğümü, Risk düğümü

10.Soru

3 maddeye ilişkin bazı hesaplamalar aşağıda verilmiştir.

Sp0q0 = 625,

Sp1q0 = 770,

Sp1q1 = 680,

Sp0q1 = 612

Bu sonuçlara göre, Fisher fiyat indeksinin değerini aşağıdakilerden hangisidir?


  1. 53
  1. 50

117

  1. 34
  1. 01

11.Soru

Seçilen örneklemin evreni temsil etme olasılığı, aşağıdaki örnekleme tekniklerinden hangisinde bilinir?


Basit Rassal Örnekleme
Kolayda Örnekleme
Yargısal Örnekleme
Kota Örneklemesi
Kartopu Örneklemesi

12.Soru

Cinsiyet ile görüşün yönü araştırılması için hesaplanan test istatistiğinin değerine gerçek frekansı 40 olan hücrenin katkısı yaklaşık kaçtır?


0.095
0.048
0.952
0.05
0.195

13.Soru

Bir yatırımcı yurt dışından getirdiği dolarını Türk lirasına ve altına yatırmayı uygun bulmuştur. Yatırımcı yaptığı araştırmada iki yatırımı da etkileyecek 3 farklı durum olduğunu belirlemiştir. Bu verilere göre strateji tablosunun satırlarında aşağıdaki verilerden hangisi yer alır?


Dolar
1. Durum
Türk lirası
Yatırımcı
Euro

14.Soru

İdeal indeksin diğer adı nedir?


Fisher indeksi
Laspeyres indeksi
Paasche indeksi
Tüketici fiyatları indeksi
Üretici fiyatları indeksi

15.Soru

Bir zaman serisinin trendinin belirlenmesinde; trendin doğrusal olması, dalga uzunluklarının eşit olması ve dalga şiddetinin aynı olması gibi özellikleri kullanan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


En büyük kareler tekniği
Küçük kareler tekniği
En küçük kareler tekniği
Hareketli ortalamalar tekniği
Trend tekniği

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirlilik katsayısı için doğru değildir?


Belirlilik katsayısı değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini belirler.
0 ile 1 arasında değerler alır.
Pearson korelasyon katsayısının karesine eşittir.
Bağımlı değişkende meydana gelen değişimlerin ne kadarının bağımsız değişkenlerle açıklanabileceğini gösterir.

17.Soru

İki değişken arasındaki doğrusal ilişkinin derecesini ve yönünü gösteren değer aşağıdakilerden hangisidir?


Regresyon katsayısı
Regresyon denklemindeki sabit değer
t değeri
Korelasyon katsayısı
Güven aralığı

18.Soru

Aşağıdaki araştırmalardan hangisinde tamsayım yapmak uygun olur?


40 öğrenciye yeni bir metotla geometri öğretilen bir okulda öğrencilerin memnuniyetlerinin araştırılması
Bir şehirdeki tüm kişilerin toplu ulaşım memnuniyetlerinin araştırılması
Türkiyede'ki bayan üniversite öğrencilerinin yurt memnuniyetlerinin araştırılması
Eskişehir'de sigara içen kişilerin kahvehanelerdeki sigara yasağının genişletilmesinden duydukları memnuniyetsizliklerinin araştırılması
İstanbul'da metroyu kullanan tüm yolcuların diğer toplu ulaşım araçlarına göre memnuniyetlerinin araştırılması

19.Soru

Öncelikle her yıl için birden fazla malın fiyatlarının ortalaması hesaplanrak bir zaman serisi elde edilen sonrasında da yıllara göre indeks hesaplanması tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


İndeks ortalaması tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres indeks tekniği
Paasche indeks tekniği
Fisher indeks tekniği

20.Soru

Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belirli bir yöne doğru gösterdiği eğilim aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Konjöktürel dalgalanmalar
Trend
Rassal dalgalanmalar
Mevsimlik dalgalanmalar
Düzensiz dalgalanmalar