İstatistik 2 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Karar verme durumu ile karşı karşıya kalan, birden fazla karar alternatifi ile doğal duruma sahip olan bir karar vericinin kullanabileceği grafiksel gösterime ne ad verilir?


Histogram
Saçılım Grafiği
Normal Dağılım
Karar Ağacı
Pasta Grafiği

2.Soru

Aşağıdaki hangi durumda örneklem seçmek gereklidir?


Daha fazla maliyet düşünüldüğünde
Zaman sorunu olmadığı durumlarda
Kısa zamanda yeterli bilgiye ulaşmak istenildiğinde
Değişkenler homojen olduğu durumda
Evreninin sonlu olduğu durumlarda

3.Soru

Bir yatırımcı ön dönemde piyasanın %60 olumlu, %40 olumsuz yatırım koşullarına sahip olacağını öngörmektedir. Yatırımcının düşündüğü yatırım seçenekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Altın yatırm seçeneğinin en iyi beklenen değeri kaçtır? Alternatifler Piyasa Koşulları İyi Kötü Borsa 400 100 Altın 480 200 Döviz 420 300


368
480
340
200
433

4.Soru

Gelir ve harcama miktarı arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırmada regresyon denklemi Y= 120+0,8X olarak kurulmuştur. Bu denkleme göre, geliri 1.000 Türk Lirası olan bir kişinin harcama miktarının kaç Türk Lirası olması beklenir?


1,400
1,000
920
800
280

5.Soru

Bisiklet satışlarının yaz aylarında artış göstermesi, buna karşılık kış aylarında satışlarda belirgin azalışlar olması ne tür bir dalgalanmaya örnek olur?


Konjonktürel dalgalanma
Düzensiz dalgalanma
Mevsimsel dalgalanma
Trend
Aylık dalgalanma

6.Soru

Basit korelasyon katsayısı olan r = ± 1 olduğu durum neyi ifade eder?


İki değişken mükemmel/tam ilişki içindedir
İki değişken orta düzeyli ilişki içindedir
İki değişken arasında ilişki yoktur
İki değişken yeniden test edilmelidir
İki değişken birbirinden bağımsızdır

7.Soru

Bir bankadan alınan tüketici kredilerinin büyük çoğunluğu ev ve otomobil almak için kullanılmıştır. 2009 ile 2011 yılları arasında bunlar için alınan krediler zaman serisi olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu zaman serisinde 2009 yılında kredilendirilen ev sayısı 500.000 adet ve otomobil ise 2.600.000 adet olmuştur. (TABLO YILLAR: 2009, 2010, 2011 İ : 0, 1, 2 Ev kredisi kredi tutarı (Milyon TL) : 200, 280, 290 Otomobil kredisi kredi tutarı (Milyon TL) : 170, 220, 230 )Bu bilgilere göre, 2010 yılı Laspeyres fiyat indeksi yüzde kaçtır?


123.48
131.36
143.48
253.48
263.48

8.Soru

Basit doğrusal regresyon analizi yürütülen bir araştırmada korelasyon katsayısının değeri 0,57 olarak tespit edilmiştir. Bu değerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İki değişken arasında çok yüksek aynı yönlü ilişki vardır.
İki değişken arasında ilişki yoktur.
İki değişken arasında orta düzeyli ters yönlü ilişki vardır.
İki değişken arasında tam mükemmel ilişki vardır.
İki değişken arasında orta düzeyli aynı yönlü ilişki vardır.

9.Soru

Bir çikolata fabrikasında, 100 tane çikolata rassal olarak seçiliyor. Bu çikolataların ortalama ağırlığı 60 gr. ve standart sapması 15 gr olarak belirlenmiştir. Üretilen çikolataların % 98 güven düzeyinde olabilmesi için ortalama ağırlığı aşağıdakierden hangisi olabilir?


58,2
65,3
57,02
35
63

10.Soru

Tahminlenen  Y=11+0,2 X  regresyon doğrusu için aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır?


X değişkeninin değeri artarken  Y değişkeninin değeri azalır
Bağımsız değişkenin değeri bir birim arttığında bağımlı değişkenin değeri ortalama  0,2  birim artar
Regresyon doğrusunun eğimi  0,2 dir
Y değişkeni ile  X değişkeni arasında aynı yönde ilişki vardır
X = 0  için  Y= 11  değerini alır

11.Soru

Hakkında araştırma yapılacak birimler topluluğa ne ad verilir?


Örneklem
Evren
Küme
Parametre
Katsayı

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı olmayan örnekleme yöntemidir?


Tabakalı örnekleme


Basit rassal örnekleme

Küme örneklemesi

Sistematik örnekleme

Kartopu örneklemesi


13.Soru

Karar vericinin iyimserlik düzeyini katsayı olarak ele alan karar verme ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


İyimserlik ölçütü

Kötümserlik ölçütü

Hurwicz’in Genelleştirilmiş İyimserlik Ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü

En büyük olasılık ölçütü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rassal nedenlerle veya geçici olarak ortaya çıkan dalgalanmadır?


Düzensiz dalgalanma
Ana eğilim
Mevsimsel dalgalanma
Konjonktürel dalgalanma
Döngüsel ve periyodik dalgalanma

15.Soru

İndeks hesaplamalarında yaygın olarak aşağıdakilerden hangileri kullanılır?


Zaman serileri
Mekan serileri
Miktar serileri
Hizmet serileri
Fiyat serileri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar probleminin bileşenlerinden sonuçlar için geçerlidir?


Belirli bir karar alternatifinin seçilmesi sonrasında ortaya çıkacak olan kazanç veya maliyet değeri sonuç olarak adlandırılır.
Genellikle bir kişi veya kuruluşun eylemi olarak ortaya çıkmayan ancak karar vericinin verdiği kararın sonuçlarını doğrudan etkileyen durumları temsil etmek üzere tespit edilirler.
Sonra ortaya çıkabilecek ve karar vericinin üzerinde etkisi olmayan ancak problemde yer alan karar seçeneklerinin sonuçlarını etkileyebilecek farklı senaryoları gösterirler.
Üzerinde çözüm araştırılan karar verme probleminde, karar vericinin uygulayabileceği farklı karar seçeneklerini oluşturur.
Problemde yer alan karar seçeneklerinin sonuçlarını etkileyebilecek farklı senaryoları gösterirler.

17.Soru

Güven aralığının mümkün olduğu ölçüde dar tutulması arzu edilen tahminleme türü aşağıdakilerden hangisidir?


Nokta tahminlemesi
Evren tahminlemesi
Tek evren parametresi
Çift evren parametresi
Aralık tahminlemesi

18.Soru

Bir araştırmada elde edilen strateji tablosu kazanç yapılı olarak elde edilmiştir. Bu tablodan faydalanarak iyimserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdakilerden hangisidir?

                                         Doğal Durumlar

 

 

I

 

II

III

Alternatif I

40

18

22

Alternatif II

15

25

10

 

Alternatif III

34

44

16

Alternatif IV

23

43

33

 


Alternaif  I

Alaternatif II

Alternatif III

Alternatif IV

Alternatif I ve Alternatif II


19.Soru

İdeal indeks, Laspeyres ve Paasche indekslerinin hangi ortalamasına eşittir?


Aritmetik
Kareli
Harmonik
Geometrik
Medyan

20.Soru

I- Hipotez testlerinde örneklem istatistiğinin dağılımının bilinmesi zorunludur.II- Hipotez testi aşamalarının ilki, test istatistiğinin hesaplanmasıdır.III- Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesine II. tip hata denir.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız III
I ve III
II ve III
I, II ve III