İstatistik 2 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk altında karar vermede doğru bir yaklaşım değildir?


Doğal durumların ortaya çıkam olasılıkları belirlendikten sonra bu olasılıklar starteji tablosuna eklenir.
Risk ortamınada doğal durumlar için olasılıkların belirlenmesi süreci çok önemlidir.
Risk ortamında karar verme durumunda en çok kullanılan ölçüt, en iyi beklenen değer ölçütüdür.
Ortaya çıkma olasılığı düşük olan bir durum için düşük bir olasılık değerinin atanması, karar vericinin kararının yanlış olmasına neden olacaktır.
Ortaya çıkma olasılığı düşük olan bir durum için yüksek bir olasılık değerinin atanması, karar vericinin kararının yanlış olmasına neden olacaktır.

2.Soru

Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime ne ad verilir?


Dalgalanma
Zaman
Konjonktür
Trend
Periyod

3.Soru

Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime ne ad verilir?


Trend
Dalga boyu
Dalga şiddeti
Konjonktür
Mevsimlik dalga uzunluğu

4.Soru

Farklı örneklemlerin aynı evrenden seçilip seçilmediği aşağıdaki testlerden hangisiyle araştırılmaktadır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare uygunluk testi
Kontenjans katsayısı
Korelasyon katsayısı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serilerini etkileyen faktörlerden biri değildir?


Trend
Mevsimlik dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar
Düzensiz dalgalanmalar
Saatlik dalgalanmalar

6.Soru

Bir işletmede üretilen bir ürünün imalat süresini (45 dakika) azaltmak amacıyla bir değişikliğe gidilmek istenmektedir. Bu amaçla da, bir tezgahta yeni yapılanma uygulanmış ve n= 22 ürünün ortalama imalat süresi 38 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sınamada Ho nedir?


Yeni yapılanmada imalat süresi eskisiyle aynıdır.
Yeni yapılanmada imalat süresi eskisinden daha fazladır.
Yeni yapılanmada imalat süresi eskisinden farklıdır.
Eski yöntem yenisinden daha iyidir.
Eski yöntem yenisinden daha kötüdür.

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nokta tahminlemesi sürecinin aşamalarından biri değildir?


Örneklemdeki birimler üzerinden verilerin derlenmesi
Tahminlenecek parametre için bilgi üreten istatistiğin hesaplanması
Keyfi seçimle örneklemin oluşturulması
Örneklem istatistiğinin dağılım şeklinin belirlenmesi
Parametre için tahminleme yapılması

8.Soru

12 kişilik bir sınıfta 3 kız, 9 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıftan 2 kız, 4 erkek öğrenciden oluşacak bir kurul kaç farklı şekilde seçilebilir?


378
665280
18144
2326
48

9.Soru

Bir araştırmada X ve Y değişkenleri için gözlem değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. X: 3 2 4 5 Y: 2 4 6 8Ortalamalar orijinine göre Y’nin X’e göre regresyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


y ^=-0,6x
y ^=0,4x
y ^=1,1x
y ^=1,6x
y ^=2,5x

10.Soru

Genellikle bir kişi veya kurumun eylemi olarak ortaya çıkmayan ancak karar vericinin verdiği kararın sonuçlarını doğrudan etkileyen etmenleri temsil etmek üzere strateji tablosuna neler eklenmelidir?


Doğal durumlar
Karar ağacı
Parasal değerler
Hurwicz kriteri
En iyi beklenen değerler

11.Soru

İndeks hesaplamalarında değişimi araştırılacak sayıya ne ad verilir?


Cari değer
Temel değer
Kıyaslama değer
Gözlem değeri
Seri değeri

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir zaman serisi ve zaman serisi analizi için doğru anlam ifade etmez?


Yıllık zaman serilerinde trend ve mevsimsel dalgalanma etkisi vardır.
Zaman serisinin uzun dönemdeki eğilimine trend denir
Zaman ilerledikçe zaman serisi gözlem değerlerinde azalma gözleniyorsa seri azalan trend etkisi altındadır.
Mevsimsel dalgalanma devrilik ve periyodiklik özelliklerine sahiptir.
Konjonktürel dalgalanma devrilik özelliğine sahiptir.

13.Soru

Karar alternatifleri, doğal durumlar ve sonuçları bir araya getiren tabloya ne ad verilir?


Hurwicz kriteri
Varyans analizi tablosu
Kontenjans tablosu
Olasılık tablosu
Strateji tablosu

14.Soru

Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi ne ile belirlenir?


kontenjans katsayısıyla
uyumluluk katsayısıyla
sabit katsayıyla
frekans katsayısıyla
ki-kare katsayısıyla

15.Soru

Yapılan bir korelasyon analizinde belirlilik katsayısının tahminlenen değerinin 0,64 olduğu biliniyor. Korelasyon katsayısının değeri kaçtır?


1
0,36
0,41
0,8
1,02

16.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi mevsimlik dalgalanmalara örnek gösterilebilir?


Su baskını
Deprem
Doğal afetler
Doğalgaz tüketimi
Seçimler

17.Soru

Bir evrendeki tüm birimler numaralandırıldıktan sonra, bu evren içerisinden n sayıda birimin rassal olarak seçildiği örneklem seçimi yöntemine ne ad verilir?


Kura seçimi
Sistematik seçim
Keyfî seçim
Rassal olmayan seçim
Tamsayım

18.Soru

Bir sınavda erkek ve kızların başarıları oranları arasındaki fark nokta tahmini olarak tahminlenmek isteniyor. Bu amaçla kızlar arasından 30, erkekler arasından 50 kişi rassal olarak seçiliyor. Kız öğrencilerin 24 ü, erkek öğrencilerin 35 i başarı gösteriyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kız öğrenciler daha başarılıdır.
Kız öğrencilerin yarısı başarılıdır.
Erkek öğrenciler başarılıdır.
Erkek öğrencilerin başarısı %80 dir.
Kız öğrencilerin başarısı %10 dur.

19.Soru

Zaman seri analizinde En Küçük Kareler Tekniği ne için kullanılır?


Gözlem değerlerini araştırmak için
Dalga uzunluklarını araştırmak için
Dalga şiddetini araştırmak için
Standart hatayı araştırmak için
Zaman değişkeni ile gözlem değerleri arasındaki fonksiyonel ilişkiyi araştırmak için

20.Soru

Laspeyres ve Paasche indekslerinin geometrik ortalaması olan ve bu iki indeks değerinin arasında bir değere sahip olan indeks türü aşağıdakilerden hangisidir?


Basit indeks
Fisher indeksi
Bileşik indeks
Ortalamalar indeksi
İndeks ortalaması