İstatistik 2 Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Planlanan bir istatistiksel araştırma için tanımlanan sonlu evrenin bütün birimleri üzerinden araştırmaya konu olan değişkenler itibariyle veri derlenmesi sonucu yapılan işleme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Evren
Tamsayım
Örneklem
Pilot araştırma
Hacim

2.Soru

Kontenjans katsayısının 1’e çok yakın olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


İki değişken arasında orta düzey bir ilişki olduğunu
İki değişken arasında alt düzey bir ilişki olduğunu
İki değişken arasında üst düzey bir ilişki olduğunu
İki değişken arasında bir ilişki olmadığını
Beklenen frekansların gözlenen frekanslardan daha büyük olduğunu

3.Soru

Normal bölünmeye sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 36 birimlik örneklemler için ortalamanın standart hatası 0,32 olarak hesaplanmıştır. Buna göre ilgili dağılımın standart sapması aşağıdakilerden hangisidir?


33604
11841
18719
21276
42343

4.Soru

Karar probleminin grafiksel olarak gösterimine ne ad verilir?


Karar düğümü

Karar ağacı

Şans düğümü

Karar problemi

Karar alternatifi


5.Soru

Birden fazla seçenek içerisinden seçim yapma işlemine ne ad verilir?


Karar verme
Karar problemi
Karar alternatifleri
Doğal durumlar
İyimserlik ölçütü

6.Soru

Bir mal veya hizmetin zaman içinde fiyatında meydana gelen oransal değişmeler aşağıdaki indeks türlerinden hangisi ile hesaplanır? 


Basit miktar indeksi 
Bileşik fiyat indeksi 
Bileşik miktar indeksi 
Basit fiyat indeksi 
İdeal fiyat indeksi 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde toplanacak veriler "zaman serisi" oluşturmaz?


Boğaziçi köprüsünden her saat başı geçen araç sayıları
Hanelere göre gıda harcamaları
Bir mağazanın günlere göre hasılatı
Çimento fabrikasının aylara göre üretim miktarı
Yıllara göre Türkiye’ye ithal edilen otomobil sayıları

8.Soru

Yapılacak korelasyon analizinde tahminlenecek katsayının anlamlılığını test etmek için hesaplanacak istatistiğin değeri kaçtır?


-0.379
-0.067
-0.26
0.26
1.12

9.Soru

Örnek büyüklüğü n=25 ve anlam düzeyi = 0,01 olan tek yönlü bir sınamada kritik t değeri nedir?


1,708
1,711
2,485
2,492
2,797

10.Soru

İstatistiksel hipotez aşağıdaki özelliklerden hangisini bulundurmalıdır?


Parametrenin doğruluğu
Araştırmanın ne zaman yapıldığı
Araştırmanın kimlere uygulandığı
Araştırmanın nerede yapıldığı
Yapanın kim olduğu

11.Soru

I. Regresyon analizi iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin matematiksel modelini ifade eder. II. Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini ve yönünü ifade eder.III. İki değişken arasında nedensel bir ilişki olmasa bile korelasyon katsayısı yüksek çıkabilir.Regresyon ve korelasyon analiziyle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
II-III
I-II-III

12.Soru

Sinemeya gitme sıklığının eğitim düzeyine bağlı olup olmadığını araştırmak için ilköğretim-orta öğretim-lise-üniversite mezunlarına sinemaya gitme sıklığı sorularak az-orta-çok şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. Kullanılacak Ki-Kare testinde serbestlik derecesi kaç olur?


3
4
6
8
12

13.Soru

Gözlem sayısı 10 olan bir doğrusal regresyon analizi için tahminlenen regresyon modeli yi’=3,6 + 0,4Xi ve regresyon katsayısının standart hatası s=0173 ise, Regresyon katsayısının 0,01 anlamlılık düzeyinde test edilmesi istendiğinde, hesaplanan istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır?


a)2,228
b)1,812
c)3,355
d)2,764
e)3,169

14.Soru

Bir banka hizmet verdiği A şubesindeki müşterilerinin memnuniyet oranının ve B şubesindeki müşterilerinin memnuniyet oranından daha düşük olduğu iddiasını %1 anlam düzeyinde sınamak istemektedir. Bu sınamada red bölgesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?


Örnekleme dağılımının sağ ucundaki 0,01’lik alandır.
Örnekleme dağılımının sol ucundaki 0,01’lik alandır.
Örnekleme dağılımının sağ ucundaki 0,005’lik alandır.
Örnekleme dağılımının sol ucundaki 0,005’lik alandır.
Örnekleme dağılımının sol ucundaki 0,05’lik alandır.

15.Soru

10 gözlem değerinden oluşan bir zaman serisi için 3’erli hareketli  ortalama uygulanıyor. Bu Hareketli Ortalama metodu uygulaması sonucu oluşan serideki veri sayısı kaçtır?


8
6
4
3
2

16.Soru

En az iki mal veya hizmetin zaman içinde fiyatında/miktarında meydana gelen oransal değişimleri gösteren indeks aşağıdakilerden hangisidir?


Bileşik indeks
Basit indeks
Mekan indeksi
Değişken esaslı basit indeks
Sabit esaslı basit indeks

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez testi türüdür?


Parametrik hipotez testleri
Karşıt hipotez
Sıfır hipotezi
Anlam düzeyi testleri
Kritik değer testleri

18.Soru

Yıllar

i

1.Ürün

2. Ürün

 

 

Fiyat

Miktar

Fiyat

Miktar

2015

0

2

100

1

50

2016

1

3

150

2

50

2017

2

4

200

3

100

 

2016 yılı Laspeyres fiyat indeksi aşağıdakilerden hangisidir?


%160

%150

%145

%140

%120


19.Soru

Karar Alternatifi Doğal Durumlar 1 2 3 I 400 500 525 II 480 420 500 III 610 480 550 IV 325 600 445 V 205 425 500 Yukarıda kazanç amaçlı bir strateji tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre iyimserlik ölçütü kullanan karar vericinin seçeceği karar alternatifi hangisidir?


III
I
II
IV
V

20.Soru

I. Sabit veya değişken esaslı indekslerden birinin değerleri bilindiğinde, diğerini değeri hesaplanabilir II. İndeks hesabında temel değer paya, kıyaslanan değer de paydaya yazılır. III. Zincirleme indeks hesabında her değer, kendinden bir önceki değere oranlanır. Yukarıda verilen indekslerle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız II
I-II
I-III
II-III
I-II-III