İstatistik 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Araştırmalarda I. tip hata işlemenin maksimum olasılığına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Testin anlamlılık düzeyi
Beta sayısı
Örneklem seçimi
Test istatistiğinin belirlenmesi
Veri derleme

2.Soru

İki işletmenin yıllar itibariyle üretim miktarlarının ortalaması alınarak aşağıdaki seri elde edilmiştir: 2011 yılı değeri temel devre değeri olarak alındığında 2010 yılı bileşik miktar indeks değeri yaklaşık % kaçtır? Yıllar Ortalama Üretim Miktarı (Bin Ton) 2010 50 2011 60 2012 75 2013 80


a) 83
b) 120
c) 94
d) 112
e) 133

3.Soru

Zaman serisinde belirli bir devreyi temel alarak serinin bütün değerlerini bunun yüzdesi olarak göstermek suretiyle hesaplanan indeks aşağıdakilerden hangisidir?


Laspeyres indeksi
Paasche indeksi
Fisher indeksi
Sabit esaslı indeks
Değişken esaslı indeks

4.Soru

Bir karar ağacı iki adet karar alternatifi ve üç adet doğal durumdan oluşmaktadır. Buna göre bu karar ağacında kaç adet dal bulunur?


2

3

5

6

8


5.Soru

Bir karar verici şehir içi kullanım amacıyla araç almak istemektedir. Karar verici araçların yakıt tüketimlerini %40 olasılıkla en düşük düzeyde, %60 olasılıkla ise en yüksek düzeyde olacağını tahmin etmektedir. Karar verici 5 farklı araç seçeneği arasında kalmıştır. En iyi beklenen değer ölçütüne göre karar verici hangi aracı tercih etmelidir?

Araç Alternatifleri

 

Düşük düzey (lt)

Yüksek düzey (lt)

Audi

12

15

Bmw

13

15

Mercedes

12

15

Opel

10

12

Seat

9

13


Audi

Bmw

Mercedes

Opel

Seat


6.Soru

Bir araştırmada X ve Y değişkenleri için Y ^=-0,33+1,29X ve X ^=-2,53+0,56Y regresyon denklemleri tahmin edilmiştir. Bu bilgilere X ve Y değişkenleri arasındaki korekasyon katsayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir?


-0,91
-0,85
0,78
0,85
0,91

7.Soru

İstatistiksel bir olayda, gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen verilere ne ad verilir?


Zaman Serisi
Regresyon
Korelasyon
Hipotez
Sınama

8.Soru

İyimserlik ölçütü hangi durumda kullanılır?


Karar verici iyimser olduğunda
Karar verici kötümser olduğunda
Karar verici mutsuz olduğunda
Karar vericinin kafası karışık olduğunda
Karar verici umutsuz olduğunda

9.Soru

Bir yatırımcı borsada 3 hisse senedinden birini seçerek yatırım yapmak istiyor. Yatırımcının yıl sonunda elde edeceği kazanç değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yıl içerisinde ekonominin %40 olasılıkla iyi olacağı bilindiğine göre karar verici hangi hisse senedini seçmelidir? ( 8 ve 10 nolu sorular tabloya göre cevaplandırılacaktır.)

Doğal Durumlar

 

Karar Alternatifleri

 

İyi Ekonomi

Kötü Ekonomi

A hissesi

10000

3000

B hissesi

8000

5000

C hissesi

5000

6000


A hissesi

B hissesi

C hissesi

Hiçbiri

Seçim yapılamaz


10.Soru

300 gramlık paketleme yapan bir makineden rassal olarak seçilen 100 adet paketin ağırlıkları ölçülmüş ve ortalama ağırlık 303 gr. standart sapma ise 15gram olarak saptanmıştır. Paket ağırlıklarının 300 grama eşit olup olmadığı testinde hesaplanan z değeri aşağıdakilerden hangisidir?


1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

11.Soru

Tek evren aritmetik ortalamasıyla ilgili iki yönlü bir hipotez testinde benimsenen anlamlılık düzeyi 0,05 ve örneklem hacmi 17 birim ise hesaplanan istatistiğin karşılaştırılacağı tablo değeri kaçtır? 


2,160 
2.12
2.11
1,746 
1,740 

12.Soru

Bir malın fiyatıyla ilgili zaman serisi verilmiş ve bu malın zaman içindeki fiyatındaki değişme bir önceki zaman dilimine göre yapılmış olsun. Fiyattaki değişimi gösteren bu bilgiye ne ad verilir?


Zincirleme indeks
Basit indeks
Sabit esaslı indeks
Bileşik indeks
Ortalamalar indeksi

13.Soru

X : 12, 8, 10, 9, 11 Y : 7, 9, 6, 8, 5 Yukarıdaki bileşik seriye ait basit doğrusal regresyon denklemi aşağıdakilerden hangisidir?


Y=1,42 +0,7X
Y=14 - 0,7X
Y=14+0,7X
Y=35-1,42X
Y=35+1,42X

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi olarak ifade edilir?


I. Tip Hata
Güven Düzeyi
Anlam Düzeyi
II. Tip Hata
Risk Düzeyi

15.Soru

Zaman serileri analizinde, zaman değişkeni ile gözlem değerleri arasındaki fonksiyonel ilişki hangi teknikle araştırılır?


En küçük kareler
İnterpolasyon
İntegral
Optimizasyon
Türev

16.Soru

Bir karar verme sürecinde karar alternatiflerini, doğal durumları ve sonuçları bir araya getiren tabloya ne ad verilir?


Strateji tablosu
Ki -Kare tablosu
t tablosu
z tablosu
Kontenjans tablosu

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirsizlik altında karar verme kriterlerinden biri değildir?


İyimserlik
Kötümserlik
Hayalcilik
Pişmanlık
Eşit olabilirlik

18.Soru

İndekslerin birinden diğerine geçişte aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Değişken esaslı indekslerin bilinmesi hâlinde, bir devrenin değişken esaslı indeksi ile bir önceki devrenin sabit esaslı indeksi çarpılır sonuç 100’e bölünerek ilgili devrenin değişken esaslı indeksine ulaşılmış olur.
Aralarındaki matematiksel bağlantılar nedeniyle sabit ve değişken esaslı indekslerden birine ait indeks değerleri bilindiğinde, bunlardan yararlanarak diğeri hesaplanabilir.
Sabit esaslı indekslerin bilinmesi hâlinde, bir devrenin sabit esaslı indek- si bir sonraki devrenin sabit esaslı indeksine oranlanır ve sonuç 100 ile çarpılarak, ilgili devrenin değişkenin esaslı indeksine ulaşılır.
Değişken esaslı fiyat indeksleri yardımıyla hesaplanan sabit esaslı fiyat indeksleri farklı yorumlanır.
Değişken esaslı fiyat indeksleri yardımıyla hesaplanan sabit esaslı fiyat indeksleri daha önce gözlem değerleri yardımıyla bulunan sabit esaslı fiyat indeksleri ile farklıdır.

19.Soru

Bir basit doğrusal regresyon analizi araştırmasında tahminlerin standart hatası 23 ve hata kareler toplamı 5290 olarak hesapladığına göre, bu araştırmadaki gözlem sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


8
10
12
15
18

20.Soru

Birbirini izleyen yılların aynı aylarında bir maksimuma bir minimuma gitme yönünde meydana gelen dalgalanmaların iki maksimum nokta arasındaki zaman aralığına ne ad verilir?


Dalga uzunluğu
Değişkenlik ölçüsü
Dalga şiddeti
Trend
Mevsimsel dalgalanma