İstatistik 2 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Büyüklüğü 64 olan bir örneklem yardımıyla evren ortalaması için %1 anlam düzeyinde aralık tahminlemesi yapılmak istendiğinde; z veya t tablosundan bulunacak değer hangisidir?


z = 1,640
t = 1,710
z = 1,960
t = 2,064
z = 2,570

2.Soru

Bir araştırmada elde edilen strateji tablosu kazanç yapılı olarak elde edilmiştir. Bu tablodan faydalanarak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar aşağıdakilerden hangisidir?

 

                                         Doğal Durumlar

 

 

I

 

II

III

Alternatif I

42

18

22

Alternatif II

15

21

10

 

Alternatif III

34

40

16

Alternatif IV

23

43

19


Alternaif  I

Alaternatif II

Alternatif III

Alternatif IV

Alternatif I ve Alternatif II


3.Soru

I. İyimserlik Ölçütü

II. Kötümserlik Ölçütü

III. Hurwicz’ in Genelleştirlmiş İyimserlik Ölçütü

IV. Tam Bilginin Beklenen Değeri

Verilen ifadelerden hangileri belirsizlik altında karar verme ölçütlerindendir?


Yalnız IV

I, II

I,II, III

I, IV

Yalnız I


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar problemlerinin bileşenleri arasında yer almaz?


Karar alternatifleri
Doğal durumlar
Politik durumlar
Ekonomik durumlar
Kişisel durumlar

5.Soru

Gözlem sayısı 10 olan bir doğrusal regresyon analizi için aşağıdaki veriler verilmiştir. Bu analizde tahminlenen regresyon modeli yi’=3,6 + 0,4Xi ve regresyon katsayısının standart hatası s=0,173 ise, modelin anlamlılığını test etmek için hesaplanacak test istatistiğinin değeri kaçtır?


a)2,31
b)0,4
c)1,15
d)3,6
e)2.09

6.Soru

X ve Y mallarının 2009 temel yıl olmak üzere 2010 yılına ait Laspeyres Fiyat İndeksi 126,66, Paasche Fiyat İndeksi ise 129,41 olarak elde edilmiştir. Buna göre aynı yıla ait Fisher (ideal) fiyat indeksi değeri aşağıdakilerden hangisidir?


%27,41
%28,02
%72,59
%122,03
%128,02

7.Soru

Havadaki nem oranı hava sıcaklığına etki etmektedir ve aralarında y=12+4,5x şeklinde bir ilişki vardır. Buna göre, nem değeri 6 olduğunda tahmin edilen hava sıcaklığı kaçtır?


25
27
32
39
41

8.Soru

Bir istatistiksel hipotez testinde ? anlam düzeyinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?


0.01
0.25
0.50
0.75
1.00

9.Soru

I. En İyi Beklenen Değer Ölçütü II. Kötümserlik Ölçütü III. En Büyük Olasılık Ölçütü Verilen seçeneklerden hangilerinde risk altında karar verme teknikleri doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I
II ve III
I, II ve III
Yalnız III
I ve III

10.Soru

Paasche fiyat indeksinin Laspeyres fiyat indeksinden farkını aşağıdakilerden hangisi gösterir?


Paasche miktar indeksinde, indeksi hesaplanacak yılın miktarı tartı olarak kullanılamaz.
Paasche fiyat indeksi , Laspeyres fiyat indeksiyle aynı zamanda geliştirilmiştir.
Paasche fiyat indeksinde , indeksi hesaplanacak yılın miktarı tartı olarak kullanılmaktadır.
Paasche fiyat indeksi , Laspeyres fiyat indeksinden önce geliştirilmiştir.
Paasche indeksi Laspeyres’e farklılık göstermekle birlikte, tartısı benzerlik gösterir.

11.Soru

Ortalamalar indeks tekniğinde ortalamaların hesaplanmasında hangi ortalama kullanılır?


aritmetik ortalama
kareli ortalama
harmonik ortalama
analitik ortalama
hareketli ortalama

12.Soru

I. İki değişken arasında tam ve aynı yönlü ilişki varsa, korelasyon katsayısı 1 dir.II. Korelasyon katsayısı r, -1 ?r ? 1 aralığında değer alır.III. Belirlilik katsayısı r^2, -1? r^2 ? 1 aralığında değer alır.IV. X bağımsız değişkeni, Y bağımlı değişkenini hiç açıklayamıyorsa, belirlilik katsayısı -1 dir. Korelasyon ve belirlilik katsayısıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I-II
II-III
I-II-III
II-III-IV
I-II-III-IV

13.Soru

Risk ortamında karar verme durumunda en çok kullanılan karar ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


Karar ağacı

Kötümserlik ölçütü

En iyi beklenen değer ölçütü

Hurwicz’in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütü

En büyük olasılık ölçütü


14.Soru

Karar alternatifleri, doğal durumlar ve sonuçları bir araya getiren tabloya ne ad verilir?


Alternatif

Karar

Strateji

Etkinlik

Hurwicz


15.Soru

Rassal nedenlerle veya geçici olarak ortaya çıkan dalgalanmalara ne ad verilir ?


Düzensiz dalgalanmalar
Mevsimlik dalgalanmalar
Sezonluk dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar
Uzun dönemli dalgalanmalar

16.Soru

Güven aralığının tahmininde parametre değerini kapsayan olasılığa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Güven düzeyi
Örnekleme dağılımı
Güven aralığı
Olasılık düzeyi
Rassal aralık

17.Soru

Birlikte değişim gösterme eğilimindeki değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini temsil eden katsayı aşağıdakilerden hangisidir?


Korelasyon
Regresyon
İstatistik
Bağımlı Değişken
Bağımsız Değişken

18.Soru

Bir ilçede yaşayan sakinlerin aylık su tüketimlerinin 15 metreküp ortalama, 3 metreküp standart sapma ile normal dağılım sahip olduğu bilinmektedir. Bu ilçeden rassal olarak 49 ev rassal olarak seçilmiştir. Buna göre, örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının ortalaması nedir?


3
5
15
45
60

19.Soru

Her bir değişkenin zaman içindeki oluşum sürecinin matematiksel modelinin belirlenmesine ne ad verilir?


Zaman serisi
Konjonktürel dalgalanma
Dalga boyu
Dalga şiddeti
Zaman serisi analizi

20.Soru

Belirlilik katsayısının değerler aralığı nedir?


1 < r2 < 0
-1 < r2 < 1
0 < r2 < 1
-1 < r2 < 0
r2 < 0