İstatistik 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mevsimlik dalgalanmaların maksimum ve minimum noktaları arasındaki yükseklik farkına ne ad verilir?


Dalga aralığı
Dalga uzunluğu
Dalga genişliği
Dalga boyu
Dalga şiddeti

2.Soru

İki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin nasıl bir matematiksel modelle ifade edileceği aşağıdaki hangi istatistiksel testle araştırılır?


Ki kare testi
Hipotest testi
Regresyon analizi
Tek değişkenli testler
Çok değişkenli testler

3.Soru

Aynı dalgada maksimum ve minimum noktalar arasındaki yükseklik farkı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Dalga uzunluğu
Dalga boyu
Dalga şiddeti
Dalga değeri
Dalga

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en büyük olasılık ölçütü için doğrudur?


Hesaplanması en zor ölçütlerden bir tanesidir.
Sadece iki doğal durum gözönüne alınır.
Tüm doğal durumlar üzerinden hesaplama yapmak yerine ortaya çıkma şansı en az olan doğal duruma göre hareket edilirse, en küçük olasılık ölçütüne göre karar verilmiş olur.
Diğer ölçütlere göre daha kuvvetli bir karar verme ölçütüdür.
Sadece bir doğal durum gözönüne alınır.

5.Soru

Hareketli ortalamalar tekniği” ile zaman serisi üzerinde hangi faktörlerin etkisi ortadan kaldırılmaya çalışılır?


Konjonktürel – Mevsimsel dalgalanmalar
Trend – Mevsimsel dalgalanmalar
Trend – Konjonktürel dalgalanmalar
Trend – Rassal dalgalanmalar
Konjonktürel – Rassal dalgalanmalar

6.Soru

Karar ağacı bileşenlerinden olan karar düğümünde karar vericinin çeşitli alternatiflerden birisini seçmesi gerekir.  Karar ağacından karar düğümleri hangi geometrik şekil ile gösterilir?


Kare

Üçgen

Daire

Beşgen

Altıgen


7.Soru

Regresyon katsayısının anlamlılık testinde aşağıdaki hangi hipotez araştırılır?


Katsayının "0" a eşit olup olmadığı
Katsayının "1" e eşit olup olmadığı
Katsayının belli bir değere eşit olup olmadığı
Katsayının "0" dan büyük olduğu
Katsayının "0" dan küçük olduğu

8.Soru

Serpilme diyagramında noktaların en dışta kalanları birleştirilerek elde edilen şekil dar bir elipse benziyorsa, değişkenler arasındaki ilişki hakkında ne söylenebilir?


kuvvetlidir.
zayıftır.
belirsizdir.
değişkendir.
normaldir.

9.Soru

Y bağımlı değişkeninde meydana gelen değişimlerin ne kadarının X bağımsız değişkenindeki değişimler tarafından açıklanabileceğini gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?


β_1Katsayısı
Korelasyon Katsayısı
Belirlilik Katsayısı
Regresyon Katsayısı
Belirsizlik Katsayısı

10.Soru

I. Regresyon doğrusu Y eksenini -1,17 den keserII. Doğrunun eğimi 2,6 dır.III. X ile Y arasında ilişki negatiftir.X ve Y değişkenleri arasındaki basit doğrusal regresyon denklemi -1,17+2,6X olarak tahmin edilmiştir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II
I-II-III

11.Soru

Starteji matrisinde aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi mutlaka bulunmak zorunda değildir?


Doğal durumlar
Kazanç veya maliyet sonuçları
Karar alternatifleri
Doğal durum olasılıkları
Doğal durum ve karar alternatif ikilileri

12.Soru

Karar verme sürecinde karar probleminin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenen sorumluya ne ad verilir?


Doğal durum sorumlusu
Müşteri
Karar ağacı
Karar verici
Temel değer hesaplayıcı

13.Soru

Bir araştırmanın bütçesi ?18000 ile sınırlıdır. Bu araştırmadaki sabit maliyet ?6000 olarak belirlenmiştir. Örnekleme seçilecek her örnekleme birimi için maliyet ?16 ise bu bütçeyle oluşturulabilecek örneklem hacmi en fazla kaç birimdir?


3
1125
375
1500
750

14.Soru

Birlikte değişim gösterme eğilimindeki değişkenler arasındaki ilişkinin derecesini temsil eden katsayı aşağıdakilerden hangisidir?


Korelasyon
Regresyon
Bağımsız
Bağımlı
Ki-kare

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar verme probleminin bileşenlerinden biri değildir?


Karar alternatifleri

Doğal durumlar

Sonuçlar

Strateji tablosu

Kazançlar


16.Soru

2008 yılı değişken esaslı fiyat endeksi (D. E. F. İ) aşağıdakilerden hangisinde doğru yorumlanmıştır?


İlgili malın 2008 yılı fiyatı 2005 yılına göre %20 azalmıştır.

İlgili malın 2008 yılı fiyatı 2005 yılına göre %20 artmıştır.

İlgili malın 2008 yılı fiyatı 2007 yılına göre %20 azalmıştır.

İlgili malın 2008 yılı fiyatı 2007 yılına göre %20 artmıştır.

İlgili malın 2008 yılı fiyatı 2007 yılına göre %50 artmıştır.


17.Soru

İndeks hesaplanırken değişimi araştırılacak sayıya ne denir?


Cari değer
İndeks değer
Temel değer
Kıyaslanan değer
Yüzde değer

18.Soru

Aşağıdaki örnekleme yöntemlerinin hangisinin uygulaması sonucu hesaplanan bilgi genelleme amacıyla kullanılamaz?


Tabakalı örnekleme
Basit rassal örnekleme
Tek aşamalı örnekleme
Sistematik örnekleme
Kota örneklemesi

19.Soru

Aşağıdaki zaman serisinde sabit esaslı fiyat indeksleri (S.E.F.İ) verilmiştir. Buna göre 2012 yılı değişken esaslı fiyat indeksi (D.E.F.İ) aşağıdakilerden hangisidir? TABLO: Yıllar: 2010,2011,2012,2013,2014: İ: 0,1,2,3,4 ; S.E.F.İ. : 100,120,140,156,168)


% 116,66
% 123,22
% 141,33
% 171,66
% 200

20.Soru

Ki-kare homojenlik testi için oluşturulan kontenjans tablosunda satır sayısı 4 ve sütun sayısı 5 olduğuna göre serbestlik derecesi kaçtır?


4
5
8
12
20