İstatistik 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yıllık bir zaman serisini açıklayan uygun trend modeli y’=16-0,8X şeklinde tahminlenmiştir. Bu model için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılamaz?


Serinin gözlem değerlerinde mevsimsel etki vardır.
Trend doğrusaldır.
Trend azalandır.
Zaman bir birim değiştiğinde ilgilenilen değişkenin değeri ortalama 0,8 birim azalır.
Trend doğrusu ordinat eksenini 16'da kesmektedir.

2.Soru

Bir seçim sonucunda seçime katılan partilerin aldıkları oy ve seçmenlerin eğitim düzeyleri arasındaki ilişki öngörülen bir örneklem üzerinde gerçekleştirilen araştırma da aşağıdaki testlerden hangisi kullanılır?


Ki-kare testi
F testi
Hipotez Testi
Küçük örneklem testi
Evren ortalamasına göre küçük örneklem testi

3.Soru

Aşağıdaki tabloda illere göre şehir içi ulaşım fiyatları verilmiştir.

İller

Fiyatlar

Eskişehir

650

Sakarya

750

Ankara

800

İstanbul

1.000

Sakarya ilinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?


Verilen illerin ortalamalarına göre %6 daha ucuzdur.

Verilen illerin ortalamalarına göre %16 daha ucuzdur.

Verilen illerin ortalamalarına göre %22 daha ucuzdur.

Verilen illerin ortalamalarına göre %25 daha ucuzdur.

Verilen illerin ortalamalarına göre %12 daha pahalıdır.


4.Soru

Karar vericinin içinde bulunduğu karar verme probleminde ortaya çıkabilecek tüm durumları, senaryoları, bir arada görebileceği grafiklere ne ad verilir?


Karar ağacı
Karar tablosu
Karar grafiği
Karar resmi
Karar düğümü

5.Soru

5 gözlem değeri çiftinden oluşan seriler için bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu bilgileri kullanarak tahminlenecek regresyon modeli aşağıdakilerden hangisidir? ?Yi=30 ?Xi2=220 ?XiYi=196 ? Xi=30


Yi’=5,4+0,3Xi
Yi’=3.6-0,4Xi
Yi’=3.6+0,4Xi
Yi’=6+3,6Xi
Yi’=0,4-3,6Xi

6.Soru

Türkiye’de üretici fiyatları indeksi hesaplanmasında hangi indeks kullanılmaktadır?


Laspeyres miktar indeksi tekniği
Laspeyres fiyat indeksi tekniği
İdeal fiyat indeksi
Paasche fiyat indeksi
İdeal miktar indeksi

7.Soru

Aşağıda verilen regresyon denklemlerinden hangisi ortalamalar orijinine göre regresyon doğrusunun denklemi olabilir?


Y=1,23+0,8X
Y=-23,4-5,4X
Y=12-3,7X
Y=1,4X
Y=3,5+0,89X

8.Soru

Hipotez testlerinde aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi zorunludur?


Örneklem istatistiğinin dağılımı
Testin kimin yaptığı
Testin ne zaman yapıldığı
Amaç
Tablo

9.Soru

I. Doğal durumlar

II. Sonuçlar

III. Karar alternatifleri

Yukarıdakilerden hangileri karar problemlerinin bileşenlerindendir?


Yalnız I

II ve  III

I ve II

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Kurumsal olarak ilişki içinde olan iki nicel değişken için derlenen gözlem değerlerinin bir koordinat sistemi üzerinde eşleştirilerek gösterilmesine ne ad verilir?


Serpilme diyagramı 
Histogram
Frekans poligonu
Pasta grafiği
Normal eğri

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Tip hatayı ifade eder?


Gerçekte yanlış olan karşıt hipotezin kabul edilmesi
Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi
Gerçekte doğru olan sıfır hipotezinin red edilmesi
Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin red edilmesi
Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı için doğru değildir?


Karar ağaçları karar probleminin grafiksel olarak gösterimidir.
Karar ağaçları karar vericinin içinde bulunduğu karar verme probleminde ortaya çıkabilecek tüm durumları,senaryoları, bir arada görebileceği bir grafiksel yaklaşımdır.
Karar problemi için karar ağacının oluşturulması en iyi kararların belirlenmesi işlemini kolaylaştıracaktır.
Karar ağaçları, risk altında karar verme durumunda bulunan karar vericiler tarafından oluşturulurlar.
Karar ağaçlarında en iyi karar alternatifinin hangisi olduğunu göstermek üzere karar düğümünden çıkan en kötü karar alternatifine bir ok işareti konulur.

13.Soru

Bir zaman serisinin gözlem değerleri ile bu değerler kullanılarak trend modeli ile hesaplanan (Teorik) değerleri arasındaki farkların kareli ortalamasına ne ad verilir?


Tahminlerin standart hatası
Standart sapma
Varyans
Değişkenlik
Değişim aralığı

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  yıllık  bir zaman serisini etkileyen faktör değildir?


Mevsimsel dalgalanma
Trend
Rassal dalgalanma
Düzensiz dalgalanma
Konjonktürel dalgalanma

15.Soru

İndeks ortalama” ve “ortalamalar indeks” tekniklerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisine karşı gelir?


Tartılı olmasıdır.
Kapsadığı maddelerin önem farkını dikkate alır.
Kapsadığı malların önem farkını dikkate alır.
Kapsadığı hizmetlerin önem farkını dikkate alır.
Tartısız olmasıdır.

16.Soru

Bir lokantada günlük 1250 adisyon kasaya gelmektedir. Lokanta sahibi hatalı kesilen günlük adisyon oranını tahminlemek amacıyla 50 adisyonu rassal olarak seçiyor ve 12 tanesinin hatalı olduğunu belirliyor. Bu verileri kullanarak istenen tahminleme yapılırken işlenecek hata düzeyi nedir?


0,06
0,24
0,038
0,18
1,06

17.Soru

Hurwicz genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünde karar vericinin iyimserlik düzeyi ne ile gösterilir?


α
β
r
r2
t

18.Soru

Bir karar ağacının şans dalının sonunda aşağıdakilerden hangisi yer alır?


Sonuç değerleri
Karar alternatifleri
Şans düğümü
Şans dalı
Karar düğümü

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik indeks hesabında kullanılan tekniklerden biri değildir?


İndeks ortalaması tekniği
Ortalamalar indeksi tekniği
Laspeyres indeks tekniği
Sabit esaslı indeks tekniği
Fisher indeks tekniği

20.Soru

Bir araştırmada Y’nin X’e göre tahmin edilen doğrusal regresyon denkleminde byx=7,89 olarak bulunmuştur. X’in Y’ye göre doğrusal regresyon denklemi tahmin edildiğinde elde edilecek bxy’nin işareti ve değeriyle ilgili aşağıda yapılan yorumlarda hangisi doğrudur?


Pozitiftir ve byx ile aynı değere sahiptir.
Negatiftir ve byx ile aynı değere sahiptir.
Herhangi bir yorum yapılamaz.
Negatiftir ve byx ile aynı değere sahiptir.
Pozitiftir ve byx ile farklı değere sahiptir.