İstatistik 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Karar düğümü daire sembolü ile gösterilir. II. Her karar alternatifinin sonunda bir şans düğümü oluşturulur. III. Şans düğümü üzerine karar alternatif için hesaplanan EMV değeri yazılır. IV. Şans dalının üzerine strateji tablosundaki sonuç değerleri yazılır. Karar ağacıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I-IV
II-III
I-II-III
I-III-IV
I-II-III-IV

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kötümserlik ölçütüne ait felsefeye aittir?


En yüksek kazanç geçerlidir.
Hep kötü durumlar benim için ortaya çıkar.
En düşük maliyet geçerlidir.
Hep iyi durumlar benim için ortaya çıkar.
Ortaya çıkabilecek en küçük maliyetlerden en büyüğünü seçerim.

3.Soru

10 gözlem değerinden oluşan yıllık Yi zaman serisi için hesaplanan bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu zaman serisinin tahminlenecek trend modelinin eğimi kaçtır? ?Yi=27 ?Xi2=10 ?XiYi=3


0,3
2,7
3,2
6
9

4.Soru

Bağımlı değişkende meydana gelen değişmelerin ne kadarının bağımsız değişkendeki değişmelerle açıklaabileceğini gösteren ifadeye ne denir?


Belirlilik katsayısı
Varyans
Aralık tahmini
Hata katsayısı
Regresyon katsayısı

5.Soru

Normal dağılıma sahip bir evrenin standart sapması 12’dir. Bu dağılımdan rassal olarak seçilen bir örneklemin standart hata değeri 1,5 olarak hesaplandığına göre, örneklem hacmi kaçtır?


8
36
64
81
114

6.Soru

I- Araştırmaya konu olan malın fiyatıyla ilgili zaman serisi elde edilir.II- Temel devre belirlenir.III- Her bir devre için indeks değeri formülle hesaplanır.Genel olarak basit bir indeks hesabında izlenen adım süreci aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I-II-III
I-III-II
II-I-III
II-III-I
III-II-I

7.Soru

Bir regresyon analizi çalışmasında Y ^=0,46+1,26X modeli tahmin edilmiş ve n=10 için sb=0,13 şeklinde hesaplanmıştır. Buna göre, regresyon katsayısı ß’nın anlamlılığını test etmek için kullanılacak test istatistiğinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?


-9,69
-1,26
1,72
1,26
9,69

8.Soru

Gözlem değerlerinin zaman değişkeninin konumlarına göre aldığı değerlerin sıralanmasıyla elde edilen seriye ne denir?


Zaman serisi
Mekân serisi
Bileşik seri
Basit seri
Frekans serisi

9.Soru

Bir değişkenin zaman içindeki oluşum sürecinin matematiksel modelinin belirlenmesi çalışmalarına ne ad verilir?


Zaman serisi analizi
Zaman serisi
Regresyon analizi 
Korelasyon analizi 
İndeks serisi oluşturma

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, örneklem hacminin belirlenmesinde rol oynayan nitel ya da nicel faktörlerden biri değildir?


Ortalamanın örnekleme dağılımı
Evrenin homojenliği
Kabul edilebilir hata düzeyi
Araştırmada kullanılacak değişken sayısı
Araştırma bütçesi

11.Soru

Türkiye'de üretici fiyatları indeksi hesaplanmasında kullanılan indeks tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Paasche indeksi
Fisher indeksi
Laspeyres indeksi
Basit indeks
Ortalama indeks

12.Soru

Bir karar probleminde dört farklı karar alternatifi ve üç farklı doğal durum bulunmaktadır. Karar vericinin problemine ilişkin strateji tablosu aşağıdaki gibidir. Kötümserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi nedir?

Doğal Durumlar

Karar Alternatifleri

 

Durum1

Durum2

Durum3

Karar1

1000

500

200

Karar2

1200

600

200

Karar3

900

700

300

Karar4

1000

400

200

Karar5

1100

650

100


Karar1

Karar2

Karar3

Karar4

Karar5


13.Soru

Karar problemlerinin zaman içerisinde oluşturacağı sonuçlardan etkilenen sorumlu kişiye ne ad verilir?


Karar verici
Karar süreci
Kararın uygulayıcısı
Karar kriterleri
Karar kriterleri arasından seçim yapma

14.Soru

Basit doğrusal regresyon modelinde ß (beta) neyi sembolize eder?


bilinmeyen regresyon parametresi
bilinmeyen sabit parametre
hata terimi
bağımlı değişkenin gözlemlenen değeri
bağımsız değişkenin gözlemlenen değeri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi trend analizinde kullanılan tekniklerden birisidir?


Hipotez testi
t-testi tekniği
Varyans analizi
Hareketli ortalamalar tekniği
Ki-kare tekniği

16.Soru

Strateji tablosundan faydalanarak kötümserlik ölçütüne göre en iyi karar hangisidir?


Karar 1

Karar 2

Karar 3

Karar 1 ve Karar 3

Karar 2 ve Karar 3


17.Soru

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


Karar alternatifleri, doğal durumlar ve sonuçları bir araya getiren strateji tablosudur.

Doğal durumlar gelecekte ortaya çıkması mümkün olmayan olayları gösterir.

Karar verme, genel olarak bir problem çözümleme sürecidir.

Kötümserlik ölçütünde “hep kötü durumlar benim için ortaya çıkar” felsefesi benimsenir.

İyimserlik ölçütünde “hep iyi durumlar benim için ortaya çıkar” felsefesi benimsenir.


18.Soru

Bir zaman serisi için uygun trend modeli y’=6+0,8X şeklinde tahminlenmiştir. Bu model için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yapılamaz?


Serinin gözlem değerlerinde mevsimsel etki vardır.
Trend doğrusaldır.
Trend artandır.
Zaman bir birim değiştiğinde serinin değeri ortalama 0,8 birim artar.
Seri değerleri trend ve düzensiz dalgalanmaların etkisindedir.

19.Soru

Ülkedeki genel fiyat değişimlerini(Enflasyonu) gösteren indeks, nedir?


ÜFE
TÜFE
Mali İndeks
İstanbul Borsa İndeksi
İTO İndeksi

20.Soru

Karar alternatifleri, doğal durumlar ve sonuçları bir araya getiren tablolara ne ad verilir?


Strateji tablosu
Karar tablosu
Sonuç tablosu
Veri tablosu
Doğal durumlar tablosu