Kamu Diplomasisi Ve Uluslararası Halkla İlişkiler Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası halkla ilişkilerde evrensel ilkeleri arasında değildir?


Çift yönlü iletişim kurmak

 

Yanıltıcı bilgi vermek

 

Sabırlı ve kararlı olmak

 

Kurum imajına katkıda bulunmak

 Sorumluluk yüklenmek


2.Soru

“Çok uluslu bir örgütün, uluslararası bir kuruluşun veya hükümetin, hedef ülkedeki etkinlikler için olumlu bir çevre oluşturma amacı güden, örgütün o ülkedeki ev sahibi halkın çıkarlarına zarar vermeyerek amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıran planlı iletişim çalışmaları” tanımı hangi kavramı açıklar?


Halkla ilişkiler

Uluslararası halkla ilişkiler

Uluslararası halkla ilişkiler kampanyaları

Uluslararası olumlu imaj yönetimi

Uluslararası kurumsal kimlik


3.Soru

Uzun dönemli bir çalışmayı içeren ve  özellikle üniversite düzeyindeki genç nüfus hedeflendiği kamu diplomasisi faaliyetleri hangi uygulama alanı üzerinden yürütülmektedir?


Eğitim

Kültür

Sanat

Spor

Teknoloji


4.Soru

  1. dinleme
  2. savunma
  3. kültürel diplomasi
  4. değişim diplomasisi

verilenler göz önünen alındığında hangileri kamı diplomasisinin bileşenlerindendir?


Yalnız 1

Yalnız 3

1 ve 2

2 ve 4

Hepsi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasinin özelliklerinden biridir?


Bilgi paylaşımı bakımından şeffaf değildir

Faaliyetleri diplomatik ve/ya siyasi elitler arasında yürütülür

Hedef kitlesi belirli bir ülkenin veya bütün dünyadaki ülkelerin vatandaşlarıdır

Bir ülkedeki diplomatlar, yönetici elit ve en fazla işadamları gibi belirli bir kesim ile temastadır

Faaliyetleri, temelde muhatap olunan ülke hükümetlerinin yaklaşımları ve politikalarını etkilemeye yöneliktir


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel diplomasinin etkileşimde olduğu faaliyetlerden biridir?


İnanç turizmi

Sanat eserleri

Sanat etkinlikleri

Kültürel aktiviteler

Öğrenci değişim programları


7.Soru

Oldukça sınırlı bir araştırma yapısına sahip olan” kamu diplomasisinde” Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerin kamu diplomasisi programları ve faaliyetleri ile ilgili olarak yeni uluslararası aktörler oluşturulmuştur, aşağıdakilerden hangisi bu aktörlerden birisi değildir?


Kültürel ilişkiler

Sivil toplum grupları

Sivil toplum kuruluşları

Bireylerle ilgili çalışmalar

Uygun ve geçerli fikir birliği


8.Soru

Geçen yüzyılda ülkelerin elindeki en önemli stratejik araç olan propagandanın yerini alan olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu diplomasisi

 

Demokratik katılım

 

Seçim kampanyaları

 

Halkla ilişkiler

Basın tanıtımı


9.Soru

“Dış politikanın biçimlendirilmesi ve uygulanması için kamunun tutumlarını etkileme çabası” aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?


Küreselleşme

Kamu diplomasisi

Halkla ilişkiler

Yönetim fonksiyonu

İletişim


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kamu diplomasisi ile ilgili doğru değildir?


Gerçek ve gerçek olmayan bilgilerin sunulmasıdır.

İletişim ve halkla ilişkiler disiplinleriyle yakından ilgilidir.

Bir pazarlama stratejisi olarak görülebilir.

İmaj çalışması olarak değerlendirilebilir.

Hedef kitle için bir çekim merkezi oluşturulmaya çalışılır.


11.Soru

Joseph Nye’ın Gücün Üç Biçimi Tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yumuşak güç unsurlarındandır?


Rüşvetler

Yaptırımlar

Çift Taraflı ve Çok Taraflı Diplomasi

Baskı

Caydırma


12.Soru

Yumuşak güç kavramını literatüre kim kazandırmıştır?


Menachem Begin

Edmund Gullion

Joseph Nye

Nicholas Onuf

Alexander Wendt


13.Soru

Enformasyonel ve İlişkisel İletişim Modelinde iletişimi ikna ve kontrol amaçlı doğrusal bir bilgi aktarım süreci olarak tanımlayan perspektife ne ad verilir?


Enformasyonel

İlişkisel

İletişimsel

Reaktif

Proaktif


14.Soru

I. İmaj tasarımı II. Planlamak III. Yönetim fonksiyonu IV. Küreselleşme yönetimi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri halkla ilişkilerin ortak eylem ve kavramlarındandır?


Yalnız II

II ve IV

III ve IV

II ve III

I ve IV


15.Soru

Askeri ve ekonomik gücün, baskı kurarak karşısındakinin davranışını değiştirme amacıyla kullanıldığı biçimine ne denir?


Sert güç

Yumuşak güç

Hayali güç

Akıllı güç

İnşa gücü


16.Soru

I. Alman Goethe Enstitüsü
II. British Council
III. Fransız Kültür Derneği
IV. Konfüçyüs Enstitüsü
Yukarıda numaralar halinde yer alan kuruluşlar, kamu diplomasisinin hangi seçenekte bulunan uygulama alanında hizmet vermektedirler?


Eğitim

Kültür

Teknoloji

Spor

Sanat


17.Soru

Kamu diplomasisinin uluslararası ilişkilerde dikkate değer bir unsur olarak ortaya çıkması ulus-devlet bağlamında değerlendirildiğinde aşağıdaki tarihi olaylardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?


Sanayi Devrimi

Fransız İhtilali

Rönesans

Reform

Birinci Dünya Savaşı


18.Soru

ABD başkanı Donald Trump’ın küresel ısınma ile ilgili bir basın toplantısı yapacağını ve bu toplantıda çeşitli basın temsilcilerinin yanı sıra Twitter uygulaması üzerinden dünya genelinden çeşitli özel ve tüzel kişilerin bazı sorularını da yanıtlayacağını duyurması hangi uluslararası halkla ilişkiler ilkesine örnek olarak gösterilebilir?


Doğru bilgi vermek

 

Çift yönlü iletişim kurmak

 

Mesajı etkili kılmak

 

Sorumluluk yüklenmek

Sabırlı ve kararlı olmak


19.Soru

Seçeneklerden hangisi kamu diplomasisi yürüten kurumlar arasında yer almaz?


TRT

British Council

Alliance Française

Deutscher Akademischer Austauschdienst

KGB


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir “yumuşak güç” unsuru değildir?


Bilim

 

Sanat

 

Kültür

 

Coğrafik konum

Eğitim