Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 Tasarımın bileşenlerinin kullanılabilirlik bağlamında analiz edildiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Sav analizi

Kullanım bağlamı analizi

Paydaş analizi

İlişkiler haritası

İçerik analizi


2.Soru

İnsan gruplarının yapısal özellikleriyle ilgili bilgilerdir. Bu bilgilere ne denir?


Otobiyografik

Demografik

Biyografik

Etnografik

Psikografik


3.Soru

“Son noktadaki bir düğümden sistem içerisindeki diğer bütün ana düğümlere ulaşılabilme durumu” gezinim tasarımında hangi yaklaşımı tanımlar?


Yerel

Tanımlayıcı

Evrensel

Bütünleyici

Bağlamsal


4.Soru

Yazılım işlevleri için alışılagelmiş yöntemler, simgeler, düğmeler ve sözcükler kullanılmalıdır. Söz konusu bu öneri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir?


Kullanıcı dilini kullanma

Alternatifler sunma

Sadelik ve estetik uyumunu yakalama

Kullanıcı ön bilgilerine uygun olma

Önceden sezinilir olma


5.Soru

I. Bu görüş işlevsellik ve geri­ bildirime odaklanır

II. Bu görüşe göre etkileşim tasarımı, ­insan ve ürün arasındaki­ ­iletişim­ kolaylaştırmak etrafında yoğunlaşır.

III. Bu görüşe göre herhangi­ bir teknoloji­ veya nesne

ile ­insan arasındaki­ iletişim etkileşim tasarımının konusudur.

Sosyal etkileşim tasarımı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

I. İnsanın var oluşundan beri hayatımızda olan bir olgudur

II. İletişimin bir parçasıdır

III. En temel özelliği karşılıklılıktır

Etkileşimle ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

I. Fonksiyon

II. Süreklilik

III.  Anlaşılırlık

IV. Kullanılabilirlik

V. Tekrarlanabilirlik

Yukarıdakilerden hangileri davranışsal deneyimin bileşenlerindendir?


II-III-IV

II-IV

I-III-V

III-IV

I-III-IV


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir ürün ya da hizmetten yararlanan veya yararlanma olasılığı bulunan kişiye kullanıcı denir

Bir mal ya da hizmeti, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan ya da yararlanan gerçek ya da tüzel kişiye tüketici denir.

Kullanıcı olmak için bir ürünün sahibi olmak gerekir.

Ürün veya hizmeti satın alma veya kullanma kararını veren kimseye müşteri denir.

Tüketici ya da müşteriler de kullanıcı olarak görülür.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan psikolojik değişkenlerden biridir?


Aile

Sosyal Sınıf

Finansal Durum

Öğrenme

Gelir


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilk etkileşim tasarımı örneklerinden değildir?


Telefon

Telgraf

ENIAC

Mors alfabesi

Radyo


11.Soru

İki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki karşılıklı davranışlara ne denir?


Haberleşme

Motivasyon

Misyon

Etkileşim

Konuşma


12.Soru

I. Etkileşim tasarımının ­ilk örneği­ Mors Alfabesi’dir.

II. Telgraf, yazılı basından farklı olarak ortaya çıkan ilk elektronik haberleşme sistemidir.

III. Telgraf bir uzmanlık gerektirmediği için herkes tarafından kullanılmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


13.Soru

Verplank ise etkileşim tasarımını insan kullanımı için tasarım yapma olarak tanımlamaktadır. Verplank’a göre etkileşim tasarımının üç temel soruya cevap vermesi lazım. Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biridir?


Nasıl hissedilir?

Niçin yapılır?

Ne biliniyor?

Neden yapılmalı?

Nasıl kazanılır?


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özellikleri ve gereksinimi belirlemede kullanılan yöntem ve tekniklerden biri değildi?


Etnografi

Saha Çalışması

Demografik

Gölge Çalışması

Katılımcı Gözlemi


15.Soru

Yukarıda verilen şekil gezinim tasarımındaki hangi temel yaklaşıma aittir?


Evrensel gezinim

Yerel gezinim

Tamamlayıcı gezinim

Uzamsal gezinim

Bağlamsal gezinim


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyimi tasarımı aşamalarından biri değildir?


Strateji geliştirme

Kapsamı belirleme

Yapıyı oluşturma

İskeleti oluşturma

Yayınlama


17.Soru

 İnsanların ne düşündüğü, ne yaptığı ve ne kullandığı ile ilgilenen deneyim merkezli tasarımlar gerçekleştiren görüş hangisidir?


Ürün merkezli görüşler

Kullanıcı merkezli görüşler

Etkileşim merkezli görüşler

Üretim merkezli görüşler

Tüketici merkezli görüşler


18.Soru

“Genellikle kullanılabilirlik (usability), kullanıcı arayüzü (user interface), etkileşim deneyimi (interaction experience), etkileşim tasarımı (interaction design), müsteri deneyimi (customer experience) gibi kavramlarla es anlamlı görülerek, bu kavramların hepsini ya da bir kısmını kapsayan bir şemsiye kavram olarak görülmektedir.” Bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Estetik Deneyim

Kullanıcı Deneyimi

Davranışsal Deneyim

Yansıtıcı Deneyim

Duygusal Deneyim


19.Soru

Kullanıcı deneyiminde “ikinci kritik an” denilen zamandan aşağıdakilerden hangisi sağlanır?


İhtiyacını belirleme

İhtiyaç hissettirmeye çalışma

Tasarımı fark ettirmeye çalışma

Kullanarak etkileşime girme

Kullanımdan sonra hissedilenleri belirleme


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsamı belirleme aşamasında işlevsel özelliklerin yazımında dikkat edilmesi gereken kurallara uygundur?


Sistem, kullanıcının kargo şirketini seçmeden satın alma yapmasına izin vermeyecek.

En popüler videolar vurgulanacak.

Web sitesi gösterişli olacak.

İlgi çeken tasarımlar ana sayfada yayınlanacak.

Bir önceki hafta en çok izlenen üç video listenin en üstünde yer alacak.