Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan gruplarının yapısal özellikleriyle ilgili bilgilerdir. Bu bilgilere ne denir?


Otobiyografik

Demografik

Biyografik

Etnografik

Psikografik


2.Soru

“Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamına” ne denir?


Deneyim

Kullanıcı Profili

Bilgi

Bilgelik

Uzmanbilgisi


3.Soru

I. Yaş

II. Çevre

III. Eğitim Düzeyi

IV. Cinsiyet

Yukarıdaki etmenlerden hangileri kullanıcı deneyimini biçimlendirmektedir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III, IV


4.Soru

I. Etkileşim tasarımının ­ilk örneği­ Mors Alfabesi’dir.

II. Telgraf, yazılı basından farklı olarak ortaya çıkan ilk elektronik haberleşme sistemidir.

III. Telgraf bir uzmanlık gerektirmediği için herkes tarafından kullanılmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


5.Soru

Etkileşim tasarımı bir terim olarak, ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?


Steve Job

Bill Gates

Mark Zuckerberg

Bill Moggridge

Thomas Edison


6.Soru

"Web sitesinin arayüzü şirket müdürü Ümit Bey’in “gösterişli algısı” doğrultusunda tasarlanacak." ifadesi işlevsel özelliklerin yazımında, ne kadar kapsamlı veya karmaşık olduğundan bağımsız olarak, dikkat edilmesi gereken kurallarından hangisi ile ilgilidir? 


Olumlu dil olmak

Kısa cümleler kurmak

Kesin ifadeler kullanmak

Öznel ifadeler kullanmaktan kaçınmak

Geleceğe yönelik yorumlar yapmak


7.Soru

Kullanıcı açısından deneyim süreci aşağıdakilerden hangisini içermemektedir?


Ürün ya da hizmetin özellikleri

Ürün ya da hizmetin eksikliğinin hissedilmesi

Ürün ya da hizmete sahip olunması

Ürün ya da hizmetle etkileşime girilmesi

Kullanım sonrası kullanıcıya hissettirdikleri


8.Soru

Bir ürün veya hizmetten yararlanan ve yararlanma olasılığı bulunan kişiye ne ad verilir?


Tüketici

Müşteri

Kullanıcı

Tedarikçi

Girişimci


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan toplumsal-kültürel değişkenlerden biridir?


Kişisel Etkiler

Coğrafi Yerleşim

Tutum

Algılama

Fiziksel Ortam


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi mimarisi oluşturulurken bilgilerin sınıflandırılması aşaması ile ilgilidir?


Ağaç topolojisi

Ardışık ilişkilendirme

Aşağıdan yukarıya yaklaşımı

Matris ilişkilendirme

Organik ilişkilendirme


11.Soru

I. Cinsiyet

II. Meslek

III.  Kişilik

IV. Zaman

V. Eğitim durumu

Kullanıcı özelliklerini tanımlamada kullanılan değişkenlerden hangileri demografik değişkendir?


I-II-V

I-II-III

III-IV

II-V

I-II-III-IV-V


12.Soru

Kullanıcıda yaratılan kaç farklı deneyim türü mevcuttur?


2

3

4

5

6


13.Soru

Kullanıcı deneyiminin aşamalarında yanıt aranan sorularla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Strateji geliştirme – Nasıl

Kapsamı belirleme – Neden

Görselleştirme – Nasıl

Yapıyı oluşturma – Ne

İskeleti oluşturma – Neden


14.Soru

Doğrudan kullanıcı ile çalışmak yerine, tasarım amacına yönelik olarak, hedef kullanıcı kitlesi tanımlarına uyan tanımlayan temsili bir kişilik tanımlanarak yürütülen çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gölge çalışması

Günlük çalışması

Kişilik kartları

Odak grup çalışması

Saha çalışması


15.Soru

Pek çok sosyal medya sitesi, kullanıcılara profil resmi belirlemenin yanında kapak resmi belirleme, arkaplan belirleme gibi seçenekler sunmaktadır. Bunun aşağıdaki hangi deneyim türünü oluşturmak için yapıldığı düşünülebilir?


Duygusal deneyim

Davranışsal deneyim

Tüketim deneyimi

Yansıtıcı deneyim

Birincil deneyim


16.Soru

Segmentasyon kavramının tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


İnsan gruplarını yapısal özelliklerini araştırma işidir

Kullanıcıların dünyaya bakış açılarını, tutum ve algılarını inceleme işidir

İnsanların grup halinde yaşamalarını inceleme işidir

Kullanıcıların birbiriyle örtüşen ve çelişen özelliklerini inceleme işidir.

Kullanıcıları yaş, cinsiyet, ilgi alanları vb. ölçütler dikkate alınarak gruplara ayırma işidir


17.Soru

İki sistem ya da varlık arasında öngörülen ilişki ya da iletişimi sağlama amacıyla tasarlanmış ve etkileşimin gerçekleştiği noktaya ne ad verilir?


Arayüz

Kullanıcı

Etkileşim noktası

Kullanılabilirlik

Müşteri deneyimi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcı deneyim tasarımını oluşturan aşamalardan değildir?


Strateji geliştirme

Yapı oluşturma

Kapsam belirleme

Gövde oluşturma

İskelet oluşturma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Alben ve arkadaşlarının kullanıcı deneyimini değerlendirmek üzere ortaya koyduğu ölçütlerden biri değildir?


İhtiyaç duyulma

Değişebilir olma

Uygunluk

Estetik deneyim

Bütünleştirme


20.Soru

İki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki karşılıklı davranışlara ne denir?


Haberleşme

Motivasyon

Misyon

Etkileşim

Konuşma