Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimde çatışma yönteminin bütünleşme tarzını açıklamaktadır?

 


Çatışan tarafların her ikisinin de çıkarları korunur.

 

Çatışan tarafların belli oranlarda ödün vererek orta yolda buluşur.

 

Çatışan taraflardan birinin diğeri lehine çıkarlarından vazgeçilir.

 

Çatışan tarafların kendi çıkarlarından vazgeçmediği ancak sonuçta bir tarafın kaybı ve diğer tarafın kazanmasıyla sonuçlanır.

 

Çatışma yok sayılır.


2.Soru

Genel kültür ve alt kültür kavramlarını ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Genel kültür, küresel olup iyiyi ve doğruyu ayırt etmenin kültürüdür.

Yaygınlık derecesine göre toplumun ya da bölgenin her yerinde geçerli üst sistem, genel kültürdür.

Alt kültür, genel kültürü baskıladığı, yaygınlık kazanıp genel kültür haline dönüşmelerine izin verilmeyen kültürlerdir.

Alt kültürler birbirleriyle etkileşimde bulunup bir çok alt kültüre sahip olabilirken genel kültür, alt kültürlerden bağımsız ayrı bir noktada durur.

Genel kültür, bir toplumun kültürünün gözlemlenebilen, dokunulabilen boyutlarıyken alt kültür toplumdaki düşünsel, gözle görülmeyen kültürel boyutlarıdır.


3.Soru

I. Teknolojik faktörler
II. İdeolojik faktörler
III. Çevresel faktörler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri küreselleşmeyi ortaya çıkaran etmenler arasındadır?


Yalnız I

I-II

II-III

I-III

I-II-III


4.Soru

Farklı renkler farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyabilmektedir. Batı kültüründe kırmızı tehlike, Çin kültüründe neşe, Hindistan’da ise saflık olarak anlam kazanır.
Aşağıda yer alan şıkların hangisinde bu durumunu sebebi yer almaktadır?

 


Kültürün evrensel olması

 

Kültürün öğrenilmiş olması

 

Kültürün kapsayıcı olması

 

Kültürün gelişmemiş olması

 

Kültürün değişmez olması

 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kültür ile ilgili Temel kavramlardan biridir?


Üst kültür

 

Alt kültür

 

Kültürleşme

 

Kültür şoku

 

Hepsi


6.Soru

Çatışma yönetiminde çatışan tarafların her ikisinin de çıkarlarının korunduğu tarz aşağıdakilerden hangisidir?

 


Ödün verme

 

Kaçınma

 

Uzlaşma

 

Hükmetme

 

Bütünleşme


7.Soru

İletişim piramidinin ikinci basamağında hangi iletişim türü yer almaktadır?

 


İçsel iletişim

 

Kamu iletişim

 

Kişiler arası iletişim

 

Örgütsel iletişim

 

Kitlesel iletişim


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, temsil kavramına olan yansıtıcı yaklaşıma getirilen eleştiriyi açıklamaktadır?


Gerçek ve temsil arasındaki ilişki, gerçeğin kendisi değildir ve nedensizdir. Temsil de gerçeğin yerini tutamaz.

Anlam, gerçek dünyadaki nesne, kişi ve olaylarda saklıdır. Dil bir ayna gibi dünyada var olan gerçek anlamları yansıtır.

Dil yoluyla kendine ait anlamı dünyaya kazandıran bizzat konuşmacı ya da yazarlardır. Bununla brlikte dil anlamın tek kaynağı olamaz yoksa hepimiz kendi özel dilimizde ifade etmeye çalışırdık.

Nesneler kendi başlarına anlam yükleyemezler.

Bireyler kendi başlarına anlam oturtamazlar.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mesajın yorumlanarak anlamlı bir biçime sokulması süreci olarak tanımlanabilir?

 


Kaynak

 

Kanal

 

Kodaçma

 

Kodlama

 

Geribildirim


10.Soru

Toplumsal cinsiyet kavramında aşağıdaki seçeneklerden hangi kavram önemlidir?

 


Kültür

 

Model

 

Konum

 

Roller

 

Deneyim


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yunanca kökenli “semiotics” kelimesinin karşılığıdır?

 


Gösterge bilim

 

Temsil

 

Dil bilim

 

İdeoloji

 

Toplumsal cinsiyet


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dan Laughey tarafından yapılan çalışmada medya türleri arasında sayılmaz?

 


Propaganda Medyası

 

Kamu Hizmeti Medyası

 

Reklam Medyası

 

Aktif Medya

 

Kült Medya


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, küreselleşmeyi ortaya çıkaran ideolojik faktörlerdendir?


Gelişmiş ülkelerdeki iç piyasaların doyuma ulaşması.

Liberal piyasa ekonomisine güven duyulması.

Teknolojik gelişmelerin zaman ve mekan matrislerini etkilemesi.

Çokuluslu şirketlerin uluslararası iş bölümü yaparak üretimi dünyaya yaymaları.

Ülkelerin hayatını idame ettirebilmesi için birbirine daha bağımlı hale gelmesi.


14.Soru

Çatışma yönetimi için geliştirilen tarzlar içinde en çok tercih edilen aşağıdakilerden hangisidir?

 


Kaçınma

 

Bütünleşme

 

Hükmetme

 

Uzlaşma

 

Ödün verme

 


15.Soru

Aşağıda yer alan şıklardan hangisi, antropolojik açıdan kültürün özelliklerinden biri değildir?

 


Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır.

 

Kültür belli bir toplumun kendisidir.

 

Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir.

 

Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır.

 

Kültür evrenseldir.

 


16.Soru

Gerekli enformasyonun elde edilmesi, uluslararası işletmelerde kültüre ve kültürel farklılıklara duyarlı hangi yöntem pratiğinin içinde yer almaktadır?

 


Karşılıklı anlayış

 

Gerekli bağlantıların kurulması

 

Uluslararası katılımlar

 

Uluslararası iş birliklerini zedeleyecek gaflardan kaçınma

 

Güvensizliği önleme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürlerarası iletişimde çatışma yönteminin hükmetme tarzını açıklamaktadır?

 


Çatışan tarafların her ikisinin de çıkarları korunur.

 

Çatışan tarafların belli oranlarda ödün vererek orta yolda buluşur.

 

Çatışan taraflardan birinin diğeri lehine çıkarlarından vazgeçilir.

 

Çatışan tarafların kendi çıkarlarından vazgeçmediği ancak sonuçta bir tarafın kaybı ve diğer tarafın kazanmasıyla sonuçlanır.

 

Çatışma yok sayılır.


18.Soru

En iyi söylenmiş ve en iyi yapılmış olan medya aşağıdakilerden hangisidir?

 


Kamu hizmeti

 

Reklam

 

Propaganda

 

Kült

 

Alternatif


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle kültürü için doğru bir ifade değildir?

 


Kitle kültürünün varoluş nedeni kitlelerin gereksinimlerini karşılamaktır

 

Kitle kültürü, seçkin kültürün altında, halk kültürünün üstünde, yaşam alışkanlıklarının yeniden üretimine dayalı bir kültürel yapıdır

 

Kitle kültür, üretimi sosyalleştirip herkesi üretime ve tüketime katarak zenginlik yaratır

 

Kitle kültürü, kitleler halinde üretim yapan bir endüstrinin hem ürünü hem de tüketici kitlesini biçimlendirir

 

Kitle kültüründe, yaratılan zenginliğin büyük bir kısmının sermaye sahiplerine ayrılır


20.Soru

Uluslararası alanda faaliyet gösteren her işletmenin hedefi, potansiyelleri en üst düzeyde kullanma olanağı veren şirket birleşmeleri, ortaklıklar ve uluslararası katılımlardır.

Yukarıda verilen tanım Uluslararası işletmelerin kültüre ve kültürel farklılıklara duyarlı yönetim pratiklerinden hangisine aittir?


Karşılıklı Anlayış

 

Güvensizliği önlemek

 

Uluslararası İş Birliklerini Zedeleyecek Gaflardan Kaçınma

 

Uluslararası Katılımlar, Ortaklıklar ve Şirket Evlilikleri

 

Gerekli Bağlantıların Kurulması