Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, gerçek anlamıyla tüm dünyada etkili olabilen küreselleşmenin üçüncü dalgasının niteliklerinden biridir?


Tüm dünyanın coğrafi olarak keşfedilmesi.

Sömürgecilik anlayışının tüm dünyaya yayılması.

Sanayi devrimi ve sanayileşme.

İletişim teknolojilerinin gelişmesi.

Şirketlerin ve ulusların yeni pazar arayışları.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, iletişim sürecindeki öğeler arasında iletinin eksik veya yanlış iletilmesine neden olabilir?


Gürültü.

Geribildirim.

Kodlama.

Kanal.

Alıcı.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Robertson’un ortaya koyduğu küreselleşmenin beş evresinden biri değildir?

 


Oluşma evresi

 

Başlangıç evresi

 

İlerleme evresi

 

Duraklama evresi.

 

Belirsizlik evresi.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortak irade oluşturma hedefiyle tanımlanır?

 


İdeoloji

 

Kültür

 

Normlar

 

Fenomenoloji

 

Hegemonya


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemde kitle iletişim araçlarının kullanım amaçlarından biri değildir?


Kültürel

Ekolojik Farkındalık

Ekonomik kar ve çıkar

Siyasal

İdeolojik yönlendirme


6.Soru

Kültür kavramını ilk kez tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 


Giddens

 

Tylor

 

Siegelaub

 

Geetz

 

Stevenson


7.Soru

Toplumda, sosyoekonomik ve politik anlamda yerleşmiş olan ve aile, okul ve diğer örgütler, özellikle de kitle haberleşme araçlarıyla naklolulan bütün genel kültürü reddetmek isteyenlerin, değişik alanlarda meydana getirmeye çalıştıkları kapsamlara ne ad verilmektedir?

 


Maddi Kültür

 

Genel Kültür

 

Alt Kültür

 

Manevi Kültür

 

Karşı Kültür


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada küreselleşmenin sonuçlarından biridir?


Dünyadaki sınırların ortadan kalkmasına vurgu yapan ve tek bir dünya devleti olacak şekilde evrensel bütünleşmeyi içerir.

 

Dünyayı hızlı bir değişim trendine sürüklemekte ve gün geçtikçe somut etkileriyle hayatımıza yön vermektedir.

 

Ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerinin artması gibi birbiriyle bağlantılı konuları içerir.

 

Küreselleşme, uluslararası etkileşimlerin niteliğini belirleyen bir faktör olarak belirmektedir.

 

Hepsi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dilbilimin kurucusu olarak kabul edilmektedir?

 


Peirce

 

Barhtes

 

Althusser

 

Umberto Eco

 

Saussure


10.Soru

Stuart Hall’a göre hangi temsil yaklaşımı anlam üretimi ve dil arasındaki bağlantıyı açıklamakta yetersizdir?

 


Alternatif Yaklaşım

 

Maksatlı Yaklaşım

 

Kültürel Yaklaşım

 

Yansıtıcı Yaklaşım

 

İnşacı Yaklaşım


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kültürlerarası iletişim sürecine bariyer olarak nitelendirilen unsurlardan veya kültürlerarası iletişim sürecine etki eden faktörlerden biri olup insanın kendi dilinde veya kendi istediği şekilde iletişim kurmakta ısrar etmesini niteleyen kavramdır?


Farklılık yerine benzerliği varsaymak.

Etnomerkezcilik.

Stereotip/kalıp düşünce ve ön yargılar.

Belirsizlik ve kaygı.

Normlar.


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde küreselleşmenin aşamaları ve sonuçları doğru olarak eşleştirilmiştir?

 


Birinci Küreselleşme- Emperyalizm

 

Birinci Küreselleşme- Sömürgecilik

 

İkinci Küreselleşme- Sömürgecilik

 

Üçüncü Küreselleşme- Emperyalizm

 

Üçüncü Küreselleşme- Sömürgecilik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün antropoloji dilinde ve eserlerinde kullanılan kavram karşılıklarından biri değildir?

 


Kültür, bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır.

 

Kültür, ekip biçmedir.

 

Kültür, belli bir toplumun kendisidir.

 

Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir.

 

Kültür, bir insan ve toplum kuramıdır.

 


14.Soru

Bir grup insanın veya herhangi bir insanı temsil eden herhangi bir kişinin davranış veya kişilik özellikleri hakkında oluşturulan genellemelere ne ad verilir?

 


Etnik milletçilik

 

Etnosantrik

 

Stereotip

 

Etnik

 

Etnik merkezcilik


15.Soru

Alıcının gönderene verdiği tepki aşağıdakilerden hangisidir?

 


Selamlama

 

Geri bildirim

 

Tersleme

 

Mesajlaşma

 

Karşılama


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün oluşumda rol oynayan faktörler ve kurumlar arasında sayılamaz?

 


Fiziksel çevre

 

Eğitim

 

Din

 

Adetler

 

Politik sistem


17.Soru

İdeoloji kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?


Marx

 

Antonie Destutt De Tracy

 

Saussure

 

Barthes

 

Engels


18.Soru

Batı toplumlarında yaş farkına bakılmaksızın 'sen' veya kişinin ismiyle hitap edilmesi ve Türk toplumunda yaş farkına bağlı olarak 'siz' veya kişinin sıfat veya titriyle hitap edilmesi kültürlerarası iletişimi etkileyen hangi faktör ile ilişkilidir?


Normlar.

Roller.

Etnomerkezcilik.

Belirsizlik ve kaygı.

Kalıp düşünceler ve ön yargılar.


19.Soru

Global Köy kavramı ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır?

 


Habermas

 

Adorno

 

Mcluhan

 

Castells

 

Giddens

 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye etki eden ideolojik faktörler başlığı altında sayılamaz?

 


Ticaretin serbest kılınması

 

Özelleştirmelerin durdurulması

 

Tarife ve kotaların kaldırılması

 

Dış finansal olanakların serbest bırakılması

 

Uluslararası sermaye akışı üzerindeki denetimlerin ortadan kaldırılması.