Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın çözümlenmesi ve barışın inşasında dikkati çeken yaklaşımlardan birisidir?

 


Boyun eğme yaklaşımı

 

Hakemlik yaklaşımı

 

Arabuluculuk yaklaşımı

 

Pazarlık yaklaşımı

 

Güce dayanan yaklaşım


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın oluşmaması için bireylere rehberlik edebileceklerden değildir?

 


Esnek olmak

 

Açık olmak

 

Ön yargılı olmak

 

Empati kurmak

 

Dinlemek

 


3.Soru

“Fransızların kibar, Yahudilerin cimri, gavurların dinsiz imansız” olarak genellenmesi ne tür sınıflandırmadır?

 


Etnik

 

Politik

 

Kültürel

 

Milliyetçi

 

Stereotip


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağların tercih edilmelerinden birisi değildir?

 


Arkadaş bulma

 

Paylaşım amaçlı

 

Hackerlık amaçlı

 

Siyasal amaçlı

 

Cinsel amaçlı


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışmaya karşı bireysel tepkilerden değildir?

 


Belirsizlik

 

Ara buluculuk

 

Boyun eğmek

 

Hakim olmak

 

Kendini çekme

 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni medyanın geleneksel medyadan ayrılmasını sağlayan temel farklar arasında değildir?

 


Sayısallık

 

Kitlesizleştirme

 

Ulaşılabilirlik

 

Etkileşim

 

Eş zamanlılık

 


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir?

 


Ulaşım teknolojilerindeki gelişme,

 

Ticaretin serbest kılınması,

 

İletişim teknolojisinin gelişmesi,

 

Sermaye ve finans çevrelerinin serbest dolaşım hızı

 

Çevre kirliliğinin önlenmesi


8.Soru

Hangisinde bir toplumdaki etkili kültür çeşitleri doğru olarak verilmiştir?


Alt kültür-Üst Kültür-Karşıt Kültür

 

Alt kültür-Yan kültür-Üst kültür

 

Çifte kültür-Yan kültür-Karşıt kültür

 

Yeni kültür-Eski Kültür-Güncel Kültür

 

Alt kültür-Üst Kültür-Genç kültür


9.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin temel öğelerinden değildir?

 


Kaynak

 

Etkileşim

 

İleti

 

Ortam

 

Hedef


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası reklamlarda merkezileşmemeye gidilmesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

 


Pazar Kriteri

 

Kültürel Kriter

 

Medya Kriteri

 

Eğitim Kriteri

 

Diğer Kriterler

 


11.Soru

Kısaca ‘‘ dil yoluyla anlam üretilmesidir.’’ şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 


Bilgilendirme

 

Haber verme

 

Temsil

 

Sistem

 

İletişim


12.Soru

Kültürün biyolojik olarak ya da miras yoluyla aktarılamaz oluşu, kültürün hangi özelliğine vurgu yapmaktadır?

 


Paylaşılır oluşu

 

Uyarlanabilir oluşu

 

Sınırlayıcı oluşu

 

Simgeleyici oluşu

 

Öğrenilir oluşu

 


13.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi endüstri toplumunun genel özelliklerinden biridir?

 


Bireysel yeti ön plandadır

 

Üretim kitlesel değil, bireyseldir

 

Kitlesel organizasyon ve koordinasyon önem kazanır

 

Bireylerarası ilişkilerde hiyerarşi söz konusu değildir.

 

Sermaye ile işgücü arasındaki çıkar çatışmalar azalır.


14.Soru

Hangisinde güç kullanımı ile ilgili olarak temel paylaşımlar doğru olarak verilmiştir?


Gücü kullanış biçimimiz - Gücü değişime sokmamız - Bütünleştirici güç.

 

Gücü kullanış biçimimiz – Ayrıştırıcı güç - Bütünleştirici güç.

 

Ayrıştırıcı güç – Birleştirici güç – Bütünleştirici güç.

 

Gücü kullanış biçimimiz – Gücü yok etmemiz - Bütünleştirici güç.

 

Gücü elde etmemiz - Gücü değişime sokmamız - Bütünleştirici güç.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde çatışan tarafların her ikisinin de çıkarları korunur?

 


Bütünleşme

 

Uzlaşma

 

Kaçınma

 

Hükmetme

 

Ödün verme


16.Soru

I. Bireyin karakterini, toplumsal rolünü belirleyen iş biçimleri köklü bir şekilde değişmiştir.
II. Kas gücünün yerini enerji ve iş makineleri almıştır.
III. Bireysel hünerden çok, kitlesel bir organizasyon ve koordinasyon önem kazanır.
Yukarıdaki açıklamalar hangi önemli gelişmenin özelliklerini yansıtmaktadır?

 


Aydınlanma

 

Fransız Devrimi

 

Endüstri Devrimi

 

Kültür endüstrisi

 

Techne


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı fikirlerin karşı karşıya gelmesi ile bir sonuca gitme çabasıdır?

 


Diyalektik

 

Yapıcılık

 

Eklektik

 

Pozitivizm

 

Barışçılık


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın çözümlenmesine ilişkin bugüne kadar uygulanagelmiş yöntemlerden değildir?

 


Haklara dayanan

 

Güce dayanan

 

Deneysel

 

İhtiyaçlara dayanan

 

Temele dayanan


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  insanoğlunun çevresine ayak uydurmak için gereksinim duyduğu hayat ve dünya bilgisinin de temellerinin atıldığı döneme karşılık gelir?

 


Sosyalleşme

 

Birincil toplumsallaşma

 

İkincil toplumsallaşma

 

Kültürlenme

 

Adaptasyon


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürün oluşumunda rol oynaya faktörler ve kurumlardan biri değildir?

 


Politik sistem

 

Aile

 

Fiziksel çevre

 

Dil’in yaygınlığı

 

Eğitim