Kurumiçi Halkla İlişkiler Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çatışma durumlarında, insan yapısı gereği içinde bulunduğu kaygı ve endişe duygularından kurtulmak ve psikolojik dengesini muhafaza edebilmek için bazı savunma mekanizmaları geliştirir. Bu gibi durumlarda, bilinçsizce yapılan davranışlara çok mantıklı sebepler veya bahaneler ileri sürmek eylemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Geri dönme

Rasyonelleştirme

Kaçınma

Reddetme

Baskılama


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkilerde çift yönlü iletişim sağlayan araçlar ve ortamlar arasında yer almaktadır?


Raporlar

Kapalı devre kurum yayınları

Mektuplar

Kurumsal bloglar

Kurum kitapları


3.Soru

I. Araştırma
II. Planlama
III. Uygulama
IV. Geri besleme
V. Değerlendirme
Halkla ilişkilerin temelini oluşturan aşamalar hangileridir?


I, II, III

I ve II

I, II, II ve IV

I, II, III ve V

Hepsi


4.Soru

I. Mesajı kaynaktan alıcıya doğru iletir.
II. Geribildirim beklenmez.
III. Geribildirim beklenir.
IV. Karşılıklı etkileşim amaçlar.
V. Temel amaç iletmektir.
Hangisi kurum içi halkla ilişkilerde kullanılan tek yönlü iletişim araçların özelliklerinden biridir?


Yalnız I

I ve II

Yalnızca III

I, II, V

Hepsi


5.Soru

İnsan doğasını anlayabilme, onları anlama, istediğimiz duygu ve düşünceleri en uygun şekilde anlatmaya gayret etme, karşımızdakinin ruhsal durumunu sezerek onların durumuna kendimizi koymak bir halkla ilişkiler uzmanın hangi özelliğini tanımlar?


İyi bir iletişimci olması

İyi bir planlayıcı olası

İyi bir yönetici olması

İyi bir psikolog olması

İyi bir öğretici olası


6.Soru

Kurum tarafından belirli periyotlar halinde düzenli olarak yayınlanan, kurumun çalışanları ve paydaşları ile iletişim kurmayı amaçlayan iletişim araçlarına ne ad verilir?


Kurum kitapları

Kurum yayını

Yıllık

Broşür

Afiş


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kurumiçi  halkla ilişkilerin amaçlarındandır?

I. Yönetici ve çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamı yaratarak yeni yöntemler geliştirmek ve bununla birlikte çalışanlarına yönetime katılım konusunda cesaret vermek

II.Kurum içerisinde şeffaf olarak yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ya da yatay olarak bilgi akışını gerçekleştirmek. 

III.Çalışanların kuruma olan katkılarını maksimize etmek.

IV. Çalışanların işteki geleceği ile ilgili olarak tedirginliklerini azaltmak. 


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


8.Soru

İletişim ağları ile ilgili günümüze kadar yapılan araştırmalar sonucunda beş kişilik gruplara kaç temel ağ tipi tanımlanmıştır?


1

2

3

4

5


9.Soru

Özellikle belirli bir zaman süresine sahip ve tüm çalışanları ilgilendiren konularda bilgi iletimini en düşük maliyetle sağlayan oldukça işlevsel araç aşağıdakilerden hangisidir?


Afişler

Mektuplar

Duyuru panoları

Kapalı devre radyo

Dilek ve öneri kutuları


10.Soru

Kurumun kimliğini, hedeflerini ve yönünü belirlemeye yardımcı olan ve kurumun var oluş sebebini açıklayan kavram hangisidir?


Kültür

İnançlar

Maddi unsurlar

Misyon

Temel Varsayımlar


11.Soru

Herhangi bir olayda etkisi ya da katkısı olan kimselere hangi isim verilir?


Kurum kültürü

Kriz

Aktör

Dönüşümcü lider

Eşik bekçileri


12.Soru

İtibar Enstitüsü itibarın boyutlarını kaç başlık altında sınıflandırmıştır?


3

5

7

9

11


13.Soru

İki kişinin merkeze yakın olduğu, merkezileşmenin daha az olduğu iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Tekerlek tipi

Y tipi

Zincir tipi

Daire tipi

Çoklu kanal tipi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kurumiçi halkla ilişkiler çalışmalarının  temel ilkelerindendir? I. Halkla İlişkiler Gerçeği Yansıtmalıdır.  II. Halkla İlişkiler Bir Uzmanlık Alanıdır. III. Halkla İlişkiler Sürekli Bir Çalışmadır. IV. Tüm Çalışanlar Tarafından Benimsenmeli ve Desteklenmelidir


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


15.Soru

Kurum içi iletişimi etkili hale getiren ve hızlandıran, kurum içinde kurulan yerel ağa ne ad verilir?


Sponsorluk

Seremoni

Yıllık rapor

Haber bülteni

İntranet


16.Soru

Çalışanlar tarafından gerçekleştirilmesi istenen tutum ve davranışların olumsuz sonuçlanması durumunda liderin gerekli gördüğü uyarı ve cezalandırma gücü olarak açıklanan liderin kendisini takip edenleri etkileyebilmek için başvuracağı güçlerden biridir?


Yasal güç

Ödüllendirme gücü

Uzmanlık gücü 

Zorlayıcı güç 

Karizmatik güç


17.Soru

I. Aşağı ya da yukarı yönlü hiyerarşik yolla gerçekleşir
II. Merkezcilik vardır
III. Daire tipine izin vermez
IV. Yatay iletişim yoktur
V. İki kişinin merkeze yakın olduğu bir modeldir
Hangisi zincir(chain) tipi iletişim özelliklerindendir?


Hepsi

I ve IV

Yalnızca III

I, II, IV ve V

II, III ve V


18.Soru

İki kişinin merkeze yakın olduğu, merkezileşmenin daha az olduğu iletişim tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Tekerlek tipi

Zincir tipi

Y tipi

Daire tipi

Çoklu kanal tipi


19.Soru

Hem kurum iş süreçlerinin ortaya konulmasını hem de kurumun değerlendirilmesini sağlayan tek yönlü iletişim aracı hangisidir?


Yıllık

Kurum kitapları

Broşür

Duyuru panoları

Raporlar


20.Soru

Kurumun hedef kitlesine istenilen bilginin aktarılmasını sağlayan, sayfa sayısı az, bol görselli küçük kitapçıklara ne ad verilir?


Rapor

Yıllık

Afiş

Pano

Broşür