Kurumsal İletişim Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi literatürde yer alan üç ana strateji kümesinden birisidir?


Uyarlanabilir strateji

Operasyonel strateji

Makro Düzey strateji

Fonksiyonel strateji

İşletme birimi strateji


2.Soru

I. Yöneticilerin plan yapma konusunda kendine güvenmemesi II. Önceki kötü deneyimler III. Stratejik plan yapılması konusunda bilgi eksikliği IV. Plana olan güvensizlik V. Planın düşük maliyetli olması Yukarıdakilerden hangileri kurum içerisinde plana karşı duyulan isteksizliğin nedenlerindendir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

IV ve V

I ve V


3.Soru

Kararların, katılımcı bir yönetim anlayışıyla değil, tepe yönetimindeki kişiler tarafından alındığı kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum Kültürü

Rol Kültürü

Güç Kültürü

Kişi Kültürü

Görev Kültürü


4.Soru

Biçimsel ve resmi olmayan kurallar olarak tanımlanan kural türü aşağıdakilerden hangisidir?


İnformel kurallar

Formel kurallar

Normatif kurallar

Yaptırım yönünden kurallar

Toplumsal kurallar


5.Soru

  1. Duygularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne ya da işaretlerdir.
  2. Kavramın görsel olarak nesnelleşmesini sağlar.
  3. Somut bir görsel, rakam, harf, söz, kişi vb olabilir.

Yukarıda özellikleri verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Amblem

Sembol

Simge

Damga

Font


6.Soru

Kurumsal kimlikte kullanılacak iletişimin dili için aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Hangileri iletişim dili için söylenebilir?

I) Anlaşılır

II) Modern

III) Havalı

IV) İnceleyici

V) Saygılı


I-II-III

II-III-IV

II-IV-V

I-II-III_IV

IV-V


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi daha üst düzeydeki stratejiler doğrultusunda işlevsel olarak oluşturulacak stratejilerin uygulamaları ve işleyişleriyle ilişkili oluğ farklı düzeydeki stratejilere katkı sağlayan strateji düzeyidir?


Makro düzey

Operasyonel düzey

Kurumsal düzey

Fonksiyonel düzey

İşletme birimi düzey


8.Soru

Marka, logo ve renk tasarımı kurumsal kimliğin hangi unsuru ile ilintilidir? 


Kurum felsefesi 

Kurumsal görünüm 

Kurumsal davranış 

Kurumsal iletişim 

Kurumsal kalite 


9.Soru

Mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurum yapısıyla özdeşleşen, değişime tepki vermede yavaş olan kurum kültürü türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kişi kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Örgüt kültürü


10.Soru

Bir kurumun, bir markanın adını, görsel tasarımını, iç ve dış dizaynını, kurumsal davranışını ve vizyonunu gösteren aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal iletişim

Kurumsal misyon

Kurumsal vizyon

Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik


11.Soru

Dış çevredeki etkinlikler, eğilimler, rakipler, fırsatlar ve tehditlere karşı organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışan ve daha
dinamik bir strateji hangi strateji tanımı altında incelenmektedir?


Uyarlanabilir Strateji

Doğrusal Strateji

Yorumlayıcı Strateji

Deneysel Strateji

Korumacı Strateji


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde
kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerindendir? 


Katalog

El ilanı

Afiş

Sertifika

Kartvizit 


13.Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümü sonucunda ortaya çıkan, mantık ve rasyonellikle çalışan, bireylere güvenlik duygusu veren kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Görev kültürü

Güç kültürü

Kişi kültürü

Rol kültürü

Rekabet kültürü


14.Soru

Grafik tasarım ve iletişim ilişkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

1. Görsel uyaranların estetik yönüne işlevsellik eklenmektedir.

2. Grafik tasarımı bir iletişim dilidir.

3.  Grafik tasarım olgusu yüz yüze iletişim yöntemine girmektedir.


Yalnız 1

1 ve 2

2 ve 3

1 ve 3

Yalnız 3


15.Soru

Kurumun değer, tutum ve normlarından, amacından ve tarihinden meydana gelen kurum kimliği unsuru aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurum felsefesi 

Kurumsal davranış 

Kurumsal görünüm

Kurumsal kalite 

Kurumsal iletişim 


16.Soru

Mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun bir diğer adı olan kurum kültürü aşağıdakilerden hangisidir?


Güç kültürü

Kişi kültürü

Rol kültürü

Görev kültürü

Grup kültürü


17.Soru

  1. Biz kimiz?
  2. Nasıl görülmek istiyoruz?
  3. Gelecek için bir vizyonumuz var mı?
  4. Yıllık ciromuz ne kadar?

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kimlik geliştirme sürecinde kurum yönetiminin yanıtlarını aramaya çalıştığı temel sorulardandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


18.Soru

Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak
ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmaya ne ad verilir?


Proaktif

Yönetişim

Yönetim

İletişim

Liderlik


19.Soru

Tasarlanan kurumun logosundan bina renklerine kadar detaylı bir tasarım serisi ile güçlü bir şekilde algılanabilen kurumsal kimlik unsuru aşağıdakilerden hangisidir?


İşletme kimliği

Pazarlamacı kimliği

Görsel kimlik

Davranış kimliği

Estetik kimliği


20.Soru

Kurum kültürü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Kurum kültürü etki ve güç bakımından tek ve belirli bir alt kültürden meydana gelir.

Kurumun kültürü iş görenlerce meydana getirilerek ileri kuşaklara iletilir.

Kurumları anlamak için kurumun yaşadığı ve yaşattığı kültürü anlamak gerekmektedir.

Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için kurum kültürüne önem vermektedir.

Güçlü kurum kültürüne sahip olan kurumlar başarıya daha çabuk ve kolay ulaşırlar.