Kurumsal İletişim Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Uzun vadeyi kapsayan bir plan olması

II. Var olan durumun sürdürülmesine odaklanması 

III. Proaktif bir yapıya sahip olması 

IV. Reaktif bir yapıya sahip olması 

V. Kapsamlı olması ve çok sayıda veriyi içermesi 

Aşağıdakilerden hangisinde stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran özellikler bir arada verilmiştir? 


I ve III 

I, III ve V

I, II, III ve IV

II ve IV

III, IV ve V


2.Soru

Bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşüncelerini içeren alan aşağıdakilerden hangisidir? 


Kurumsal imaj

Kurumsal felsefe

Kurumsal dizayn 

Kurumsal davranış 

Kurumsal kimlik 


3.Soru

İşletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, gerek işletmeyi oluşturan çeşitli bölüm ve ögeler gerekse çevresi arasında girişilen devamlı bilgi ve düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Davranış.

Kurum Felsefesi

Kurumsal Görünüm.

Kurumsal İletişim.

Kurumsal Kalite


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “kurumsal kimlik” kavramının temel unsurlarından birisidir?


İşletme Kimliği

Görevli Kimliği

Personel Kimliği

Üye Kimliği

Dijital Kimlik


5.Soru

Planlama, uygulama ve değerlendirme olarak üç ana adımda sıralanan stratejik plan yönetim sürecinde aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin adımlarından biri değildir?


Mevcut iş ve misyonun tanımlanması

İç ve dış çevre analizleri

Yeni misyonun belirlenmesi

Stratejinin belirlenmesi

Performansın değerlendirilmesi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin finansal faydalarındandır?


Kurumun kendini tanıması için bir fırsat yaratması

Problemleri önceden görme ve değerlendirme yeteneğini geliştirmesi

Motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olma olanağı sağlaması

Organizasyon için söz konusu olabilecek mali riskleri minimize edip, uzun vadeli
ve kârlı bir performansı kolaylaştırması

Organizasyonun farklı bölümler, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki etkileşimi güçlendirmesi


7.Soru

Stratejik kurumsal iletişim aşağıdaki hususlar tarafından hangisinde doğrudan etkilenmemektedir?


Araştırmalar aracılığıyla, çeşitli kitlelerin algısını ölçme.

Farklı gruplarda, gönderilecek mesajları geliştirmede bu algıları kullanma.

Çeşitli kurumsal değerler üzerine görüşleri ve haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme.

Değişen eğilimleri ve hedef kitleye ulaşabilecek en uygun yöntemi saptamada geleneksel “çizgisel” yaklaşıma yönelme.

Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma.


8.Soru

  1. Kartvizit ve basılı evraklar
  2. Broşürler, tanıtım dosyalar
  3. Reklamlar
  4. Web sayfası
  5. Fuarlar

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal kimlik çalışmalarının görünür kılınabileceği alanlardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve V

I, II, III, IV ve V


9.Soru

'Birden fazla harf karakterinin sözcük halinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan amblem özelliği gösteren simgesel grafik tasarım ürünüdür'. Bu ifade aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Amblem 

Logo

Logotyp

Piktogram

Font


10.Soru

I. Bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur. II. Kısa ömürlüdür ve zaman içerisindeki değişime karşı dirençlidir.  III. Oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve tecrübe önemli rol oynar. IV. Hem formel hem de informel kurallar bütünüdür. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumların başlıca özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonun imajının geliştirilmesi, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi konuların öne çıktığı bu düzeyde “Organizasyon paydaşları tarafından nasıl görünüyor?”, “Paydaşların beklentileri nelerdir?” sorularının öne çıktığı stratejidir?


Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Mikro Düzey Strateji

Şirket/ İşletme Birimi Düzeyi

Operasyonel Strateji

Makro Düzey Strateji


12.Soru

İşletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, gerek işletmeyi oluşturan çeşitli bölüm ve ögeler gerekse çevresi arasında girişilen devamlı bilgi ve düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal Görünüm

Kurumsal Davranış

Kurumsal İletişim

Kurum Felsefesi

Kurumsal Kalite


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi normal şartlarda bir kurum dikkate alındığında, yapılması gereken baskı ve dijital amaçlı temel görsel kimlik çalışmaları dışında kalır?


Amblem, logo (logotyp) çalışmaları

Fatura, irsaliye, sipariş formu çalışmaları

Kartvizit çalışmaları

Muhasebe envanter sistemi tasarımları

Personel kıyafet ve yaka kartı çalışmaları


14.Soru

İlk kurumsal kimlik tasarımcısı kimdir?


Hans Rudi

Peter Behrens

Alexandere Rodchenko

Fortunato Depero

El Lissitzky


15.Soru

Kurumlar hiyerarşisinde en üst noktada bulunan, toplumda kişilerin anahtar rolüne benzer işlev gören kurumların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Mihver Kurum

Özel Kurum

Öznel Kurum

Yardımcı Kurum

Dışsal Kurum


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Unilever firmasının farklı markalarının görsel kimliklerinden biri değildir?


Cornetto

Lipton

Dove

Sunlight

Falım


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğinin dışsal hedeflerinden birisidir? 


Çalışanların yüksek motivasyonu ve beklentilerinin karşılanması ile iş doyumunu ve kurumsal verimliliği artırmak 

Kurumla bütünleşme sayesinde çalışanların motivasyonlarını üst düzeye çıkarmak 

Çalışanların ortak kültür etrafında hareket etmesini sağlayarak kurumla bütünleşmeye yardımcı olmak 

Kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak 

Kurum adına kamuoyunda olumlu bir izlenim bırakmak 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmanın şirketler için sağladığı niteliklerden biri değildir?


Şirketin verimliliğini arttırır.

Kaliteli iş gücü için tercih edilen işletmeler olmasını sağlar.

Şirketin karlılık ve piyasa değerini arttırır.

Pazar paylarının artarak büyümesine katkı sağlar.

Şirketlerde personel azlığı ve çokluğunun şirkete etkisindeki payını arttırır.


19.Soru

Yukarıdaki görsel hangi simgesel grafik tasarım ürünü olarak kabul edilir?


Logo

Logotyp

Amblem

İmge

Kimlik


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin işlev ve amaçlarından biri değildir?


Kurumsal iletişim, kurum çalışanlarını ve birimlerini birbirine bağlayarak, onların hem uyumlu hem de koordineli çalışmasını sağlar.

Kurumsal iletişim, kurumda faaliyetlerin devam ettirilmesini, sorunların en kısa sürede çözülmesini ve yaratıcı gücün oluşturulmasını sağlar.

Kurumsal iletişim, kurumun hem iç hem de dış paydaşlar ile bilgi alışverişini sağlar.

Kurumsal iletişim, kurumda planlama, koordine kurma, karar verme, güdüleme ve denetim gibi fonksiyonların dış paydaşlar tarafından yerine getirilmesini sağlar.

Kurumsal iletişim, hızla değişen çevre ve rekabet koşulları karşısında kurumların kendilerini yeni koşullara uyarlamalarını sağlar.