Kurumsal İletişim Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi düzeydeki strateji kurumun kendisini karmaşık ve dinamik sosyal çevreye ve siyasi yapıya nasıl uydurduğu ile ilgilidir?


Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Makro Düzey Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soyut veya nesnel görüntülerle ya da sözcük özelliği göstermeyen harflerle yapılan, kurum, hizmet veya ürünün temel özelliklerini vurgulayan biçimlendirme (stilize) veya simgesel grafik tasarım ürünü olarak ifade edilir?


Logo

İmge

Amblem

Tamga

Simge


3.Soru

Örgütsel olarak beş farklı düzeyde strateji yönetiminden bahsetmek mümkündür Aşagıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Makro Düzey Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji

Müşteri stratejisi

Kurumsal Düzey Strateji


4.Soru

Bir sağlık kurumunda ne tür bir kurum kültürü tipinden söz edilebilir?


Kişi kültürü

Rol kültürü

Güç kültürü

Görev kültürü

Grup kültürü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Görev Kültürü" ne aittir?


Tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren bir kültürdür.

Bu kültürde otorite sahibi olan insanlar baskındır.

Bu tür kültüre sahip kurumlarda birey kuruma değil kurum bireye hizmet etmektedir.

Bu kültür mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun bir diğer adıdır.

Bu kültür, avukatlık büroları, küçük danışmanlık şirketleri ve sivil toplum teşkilatlarında görülebilir.


6.Soru

Aşağıdaki gruplardan hangisi yönetimi toprak, sermaye ve emekle birlikte üretim fonksiyonlarından biri olarak sınıflar?


Davranış Bilimciler

Felsefeciler

Siyaset Bilimciler 

Ekonomistler

Biyologlar


7.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve takım çalışmasına önem veren kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir? 


Görev kültürü

Güç kültürü

Kişi kültürü

Rol kültürü

Rekabet kültürü


8.Soru

Stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü aşama aşağıda belirtilen strateji düzeylerinden hangisidir?  


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Şirket/İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimde kullanılan yazılı iletişim araçlarındandır? 


Ekstranet

Fuar

İntranet

Pankart

Telekonferans


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “Birinci olarak kurumun tüm akla gelen düşünce tarz ve tepkilerini; ikinci olarak da mümkün olan etkileşim ortaklarına karşı tüm bu davranış tarzlarını kapsayan” tanımı kurumsal iletişimin etkileşim içinde olduğu hangi alanı tanımlamaktadır?


Kurumsal felsefe

Kurumsal imaj

Kurumsal davranış

Kurumsal dizayn

Kurumsal kimlik


11.Soru

Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeşlik gösteren, birçok sülaleden oluşan, yapısındaki aileler arasında köken, ekonomi, din, kan veya evlilik bağları bulunan göçebe veya yerleşik nitelikteki topluluğa ne ad verilir?


Halk

Sülale

Klan

Hemşehri

Millet


12.Soru

Organizasyonun imajının geliştirilmesi, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi konuların öne çıktığı strateji yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji 

Şirket / İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel / İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


13.Soru

Kurumlar hiyerarşisinde ün üst noktada aşağıdakilerden hangisi bulunur?


Genel kurumlar

İçsel kurumlar

Dışsal kurumlar

Temel kurumlar

Mihver kurumlar


14.Soru

Hangi tür kültüre sahip kurumlarda birey kuruma değil kurum bireye hizmet etmektedir?


Kişi Kültürü

Rol Kültürü

Görev Kültürü

Güç Kültürü

Kâr Kültürü


15.Soru

Bir firma, kurum, fikir veya ürün için grafik tasarımcı tarafından hazırlanan çalışmalar aşağıda bulunan hangi kimlik ile açıklanmaktadır?


İşletme Kimliği

Davranış Kimliği

Kurumsal Kimlik

Görsel Kimlik

Tanıtım Kimliği


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yardımcı kurumdur?


Aile

Hukuk

Eğitim

Din

Ekonomi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimin gerçekleştirmesi beklenen "bütünleştirme" amacı ile ilgilidir? 


Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek 

Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak 

Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi vermek 

Hızla değişen çevreye ve yeni koşullara uyumu sağlamak

İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek


18.Soru

Stratejik planlamanın 4. adımı aşağıdakilerden hangisidir?


Mevcut iş ve misyonun tanımlanması

İç ve dış çevre analizleri

Yeni misyonun belirlenmesi

Stratejinin belirlenmesi

Misyonun hedeflere dönüştürülmesi


19.Soru

Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarına ulaşmak için çeşitli analizler sonrasında ortaya çıkan en uygun alternatifi seçerek bir yol haritası belirlemesi, bunu bir plan dâhilinde uygulamaya koyması ve yönetmesi sürecine verilen doğru ad hangi seçenekte yer almaktadır?


Stratejik yönetim

Kurumsal iletişim

SWOT analizi

Vizyon

Misyon


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun kurum kimliği stratejisi geliştirme nedenlerinden biri değildir ?


Yeniden kuruluş

Yönetimin değişmesi

Görev profilinin değişmesi

Kuruluşların birleşmesi

Kurumun iflas etmesi