Kurumsal İletişim Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Temelde kurum kültürü kaç ana fonksiyonda irdelenmektedir?


3

4

5

7

10


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin kurum içi hedef ve yararlarından biri değildir?


Kurumun ortak amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak

Çalışanların ortak kültür etrafında hareket etmesini sağlayarak kurumla bütünleşmeye yardımcı olmak

Çalışanların motivasyonlarını üst düzeye çıkarmak

Kurum adına kamuoyunda güzel bir izlenim bırakmak

Çalışanların yüksek motivasyonu ve beklentilerinin karşılanması ile iş doyumu ve kurumsal verimi arttırmak


3.Soru

Mantık ve rasyonellikle çalışan bürokratik kurumun bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?


Rol kültürü

Kişi kültürü

Güç kültürü

Görev kültürü

Sorumluluk kültürü


4.Soru

I. İletişim imkanları II. Sosyal alan ve ilişki kurma imkanları III. Personel geliştirme imkanları IV. Eğitim imkanları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal iklimin niteliğini belirleyen faktörlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin önemli bir parçası olan, ürün veya markanın hedef kitle tarafından doğru ve etkin şekilde algılanmasının söz konusu olduğu görsel kimlik yaratma sürecinde ortak anlam yaratma çabasının temel yapı taşlarından birisidir?


Sembol

Grafik

İmge

Geçmiş

Kurum


6.Soru

I. Yeniden kuruluşII. DeğişiklikIII. Kuruluşun yeniden yapılanmasıIV. Yönetimin değişmesiYukarıdakilerden hangileri bir kurum için kurum kimliği stratejisi geliştirme nedenlerindendir?


I ve II

I, II ve III

I ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün fonksiyonlarından biri değildir


Kültürün bir kurumu diğer bir kurumdan ayıran sınırlayıcı bir rolü vardır.

Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturmaz.

Çalışan bireyler kuruma daha fazla bağlanarak kurumun yararına özveride bulunabilirler.

Kurum üyeleri arasında dayanışmayı artırabilir.

Kurum üyeleri için bir kontrol mekanizmasıdır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinin özelliklerinden biri değildir?


Güçlü

Anlaşılır

Dürüst

Modern

Ulaşılabilir


9.Soru

X kurumunda görevli olan bir işçi her fırsatta çalıştığı kurumu eleştirmektedir. Buna karşın bazı çalışma arkadaşları da onun bu eleştirilerinde haksız olduğunu söylemektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Kurum kültürü çalışanların tümü tarafından benimsenmemiştir.

Kurum kültürü yazılı olarak ifade edilmemiştir. 

Eleştiren çalışan kurum kültürü kurallarını okumamıştır.

Kurum kültürü çalışanların davranışlarına yansımıştır.

Bu olayın kurum kültürü ile bir ilgisi yoktur.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangileri kurumun başlıca özelliklerini içermektedir?

  1. Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları ve eylemleri sonucunda oluşur.
  2. Kurumlar uzun yaşamlıdır ve zaman içerisinde değişir.
  3. Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve tecrübe önemli rol oynar.
  4. Her toplumun kendine ait farklı alışkanlıkları, gelenekleri, değerleri ve inançları bulunduğundan kurumlar toplumlarda farklılık gösterir.
  5. Kurumlar hem formel hem de informel kurallar bütünüdür.


i-ii-iii-iv-v

ii-iii-iv-v

i-ii-iii-iv

i-ii-iii-v

i-iii-iv-v


11.Soru

I. İşletme kimliği

II. Bütünsel kimlik.

III. Destekli kimlik.

IV. Markalaşmış kimlik

V. Davranış kimliği

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri görsel kimliğin temel unsurlarıdır?


II, III ve IV

I, II ve IV

III, IV ve V

I ve V

II ve V


12.Soru

I. Güç ve denetim merkezde toplanır.

II. Kararlar tepe yönetimdeki kişiler tarafından alınır.

III. Birey kuruma değil, kurum bireye hizmet eder.

IV. Bireysel çaba veya ödül değil takım çalışması en önemli unsurdur.

V. Otorite sahibi olan insanlar baskındır.

Yukarıdakilerden hangileri kurum kültürü tiplerinden güç kültürünün özelliklerindendir?


I ve III

II ve III

I, II ve III

III ve IV

I, II ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerindendir?


El ilanı

Amblem

Logo

Dosya

Zarf


14.Soru

  1. İletişim sürecinin önemli bir parçasıdır.
  2. Tasarımcı ve tasarımı izleyen tarafından farklı yorumlanabilir.
  3. İletişim sürecinde ara zemin konumundadır.
  4. duyu organlarının dıştan aldığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeridir.

Yukarıda özellikleri verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Logo

Sembol

Amblem

İmge

Grafik tasarım


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik çalışmalarının dışında kalır?


Bina Cephesi

Broşür

Katalog

Afiş

Zarf


16.Soru

Kurumlar işlevsel açıdan kaça ayrılırlar?


2

4

5

6

10


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran özellikler arasında yer almaz? 


Uzun vadeyi kapsar

Planların anayasasıdır

Daha kapsamlı bir yapıdadır 

Daha çok sayıda veriyi içerir

Olaylara reaktif bir yaklaşım sergiler 


18.Soru

İlk kurumsal kimlik tasarımcısı olarak tarihe geçen, AEG markası için tek model bir tasarım stilinin formülleştirilmesini sağlayan mimar, öğretmen ve grafik tasarımcı kimdir?


Paul Klee

Peter Behrens

Wassily Kandinsky

Hans Rudi

Uli Gehrer


19.Soru

Web renkleri oluşturmak için web sayfası tasarımında kullanılan program kod sisteminin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir? 


CMYK

RGB

PMS

HEX

PTG


20.Soru

Bir yönetim disiplini ve bilinen alanlar olarak kurumsal iletişim ve halkla ilişkilerin 20. yüzyılın başlarında başlamasına öncülük eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Denny Griswold

Barbara Hunter

Edward L. Bernays

Harold Burson

Dan Edelman