Kurumsal İletişim Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun genel olarak kamuoyunda canlandırdığı kanaat, bir firmanın çevresel aktörlerinin o firmaya ilişkin görüşü, kuruluşun hedef kitlelerin zihninde oluşturduğu resim, firmanın hedef kitleleri tarafından algılanan resmi, şirkete, örgüte veya işletmeye ilişkin bir algılama olarak tanımlanır?


Kurumsal vizyon

Kurumsal imaj

Kurumsal felsefe

Kurumsal iletişim

Kurumsal dizayn


2.Soru

Uzmanlaşmanın gerektirdiği iş bölümünün ortaya çıkardığı kurum kültürü sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?


Güç kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü

Rol kültürü

Alt kültür


3.Soru

Bir firma, kurum, fikir veya ürün için grafik tasarımcı tarafından hazırlanan çalışmaların tanımlandığı kimlik hangisidir? 


Görsel Kimlik

Kurumsal Kimlik

Davranış Kimliği

İşletme Kimliği

Hizmet Kimliği


4.Soru

Bir firma veya markanın ürün, hizmet, faaliyet ve diğer tüm özelliklerini hedef kitlede görsel olarak yaratan ortak anlam ve imgeye ne ad verilir?


Görsel kimlik

Kurumsal kimlik

İşletme Kimliği

Tanıtım kimliği

Davranış Kimliği


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün özelliklerinden biri değildir?


Kültür kısmen bilinçsizce oluşur.

Kültür bir kurumun hem girdisi hem de çıktısıdır.

Kültür yaygın olarak kabul gören değer ve tutumlardan oluşur.

Kültür öğrenilebilir.

Kurum kültürü homojendir.


6.Soru

"Bir kurumun kendisi hakkındaki temel düşünceleri" şeklinde tanımlanan kurumsal iletişimle ilişkili alan aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal imaj

Kurumsal kimlik

Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurumsal felsefe


7.Soru

Küreselleşen iş dünyasında, kuruluşların rekabet avantajı kazanmalarında önemli rol oynayan etken nedir?


Görünüm

İletişim

Rol

Kültür

Güç


8.Soru

Özellikle rengin değişmesinin istenmediği kurumsal kimlik çalışmalarında tercih edilen renkler aşağıdakilerden hangisidir?


HEX

RGB

CMYK

WEB Renkleri

PANTONE


9.Soru

Görsel iletişim sürecinde iletişim ve grafik tasarım disiplinlerinin bütünlüğünün önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Okuryazar olmayan kitleye de hitap edebilmesi

Tanırım maliyetinin daha düşük olması

Kurumun adını öne çıkarması

Kurum ve ürünün mesajını iyi temsil etmesi

Kurumun diğer kurumlarla rekabetini desteklemesi


10.Soru

“Kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanacağına yön veren aktivitelerin bütünü” ne ne ad verilmektedir?


Kurumsal Kimlik

Kurumsal Amblem

Kurumsal Logo

Kurumsal Kartvizit

Kurumsal Görünüm


11.Soru

Dış çevredeki etkinlikler, eğilimler, rakipler, fırsatlar ve tehditlere karşı organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışan strateji yaklaşımı hangisidir?


Doğrusal strateji

Uyarlanabilir strateji

Yorumlayıcı strateji

Sabit strateji

Dönüşümsel strateji


12.Soru

Aşağıdaki renk modellerinden hangisi baskı renkleridir?


CMYK

RGB

HEX

PANTONE

Piktogram


13.Soru

......................, organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem, ya da planları içerir ve yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan ................. bir modeldir.

Yukarıdaki boşlukları aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?


Doğrusal strateji / durağan

Doğrusal strateji / dinamik

Uyarlanabilir strateji / durağan

Yorumlayıcı strateji / durağan

Yorumlayıcı strateji / dinamik


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi baskı teknolojisinde kullanılan temel işlem renklerinin kısaltmasını ifade eder?


CMYK

RGB

PANTONE

HEX

HSV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin tanımı dikkate alındığında doğru bir ifade olmaz?


Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını kapsar

Analizler yapılmasını gerektirir

Farklı alternatifler söz konusudur ve en uygunu seçilir

Bir plan dahilinde uygulanır

Her an değiştirilebilir


16.Soru

  • İç ve dış çevre analizleriyle stratejik paydaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve onlarla sürekli iletişim içinde bulunulmasını anlatan paydaş evresi.
  • Organizasyonun kararlarının paylaşıldığı, birey ve grupların belirlenip karar alma sürecine dahil edildiği kamu evresi.
  • Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan sorunlar evresi

bulunan stratejik yönetim modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Grunig ve Repper Modeli

Hanry’ in Misyon Modeli

Repper’in Strateji Modeli

Moss ‘un Operasyon Modeli

Warnaby’in  Planlama Modeli


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi strateji yönetim düzeylerinden biri değildir?


Kurumsal düzey

Makro düzey

Fonksiyonel düzey

Operasyonel düzey 

Doğrusal düzey


18.Soru

I. Stratejik planlama

II. Örgüt kültürü

III. İç kontrol sistemi

Verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumsallaşmış işletmelerin özellikleri arasında sayılabilir?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

I, II, III


19.Soru

Bir kurumun genel olarak kamuoyunda canlandırdığı kanaat, bir firmanın çevresel aktörlerinin o firmaya ilişkin görüşü, kuruluşun hedef kitlelerin zihninde oluşturduğu resim, firmanın hedef kitleleri tarafından algılanan resmi, şirkete, örgüte veya işletmeye ilişkin algısı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Kurum imajı

Kurum felsefesi

Kurumsal dizayn

Kurumsal davranış

Kurumsal kimlik


20.Soru

Bir kurumun kendisini temsil etme biçimlerinin bütünü ne olarak tanımlanır?


Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kültür

Kurumsal Yönetim

Kurumsal İletişim

Kurum Felsefesi