Kurumsal İletişim Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Organizasyonun imajının geliştirilmesi, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi gibi finansal olmayan hedeflerin başarılması hangi stratejik hedef düzeyi ile ilgilidir?


Kurumsal düzey

Makro düzey

İşletme birimi düzeyi

Fonksiyonel düzey

Operasyonel düzey


2.Soru

  1. Kurum ne yapacak?
  2. Kimin için yapacak?
  3. Niçin yapacak?

Aşağıdakilerden hangisi bu üç temel sorunun karşılığını verir?


Vizyon

Misyon

İmaj

İtibar

Kültür


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel kurumlar sınıflamasına girmez?


Sağlık Bakanlığı

Piyasa 

Hukuk kurumları

Ahlâk kurumları 

Din kurumları


4.Soru

Paydaş, kamu ve sorunlar evresi olarak üç evreden oluşan stratejik yönetim modeli kime aittir?


Moss

Warnaby

Grunig ve Repper

Steyn

Repper


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi amblem, logo veya logotyp tasarımında bir üslup, bir görsel fikir yaratılırken dikkat edilmesi gereken kurallar arasında değildir?


Hedef kitle tarafından doğrudan, kolay ve hızlı bir şekilde algılanabilmelidir.

Mesaj imge bütünlüğü tam anlamı ile sağlanmış olmalıdır.

İçerisinde bulunulan tarihi ve kültürel özellikler dikkate alınmamalıdır.

Temsil edeceği şeye göre özgün tasarlanmalıdır.

Yenilikçi ve yaratıcı düşüncesiyle fark yaratmalıdır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Wesley Mitchell'in kurum tanımıdır?


Geniş kabul gören iyi düzeyde standartlaşmış sosyal alışkanlıklar.

İnsanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan sosyal yapılar

Bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan sistem.

bir arada yaşama süreci içinde bulunan insanların davranışlarını, eylemlerini, alışkanlıklarını, geleneklerini, değerlerini ve inançlarını ifade eden formel ve informel kurallar bütünü.

Toplumda bir oyunun kuralları gibidir ya da akademik bir ifade ile insanlar arasındaki ilişkileri şekillendiren, insanlar tarafından oluşturulmuş sınırlamalar.


7.Soru

Bir toplumda yaşayan bütün insanları ilgilendiren davranışları düzenleyen kurumlara ne ad verilir?


Genel kurumlar

İçsel kurumlar

Özel kurumlar

Temel kurumlar

Yardımcı kurumlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik çalışmalarında kurum içinde kullanılanlardandır?


Broşür

Katalog

El ilanı

Cd Kapağı

Dijital tasarımlar


9.Soru

Davranışsal normları sağlamak için biçimsel yapıyı karşılıklı olarak etkileyen bir kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemine ne ad verilir?


Kurum kimliği

Kurumsal dizayn

Kurumsal iklim

Kurum kültürü

Kurum felsefesi


10.Soru

Resimdeki THY örneğinde görülen logo tasarımı THY’nin her yerde kullandığı görsel kimlik uygulamasıdır. Bu şekilde bir kuruluş ya da firmanın her yerde veya ürettiği tüm ürünlerde tek bir görselleştirilmiş̧ kimlik kullanmasına ne isim verilir?


Destekli kimlik

Markalaşmış kimlik

Uluslararası kimlik

Sade kimlik

Bütünsel kimlik


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kurum kültürü'nün bir tanımı olarak kabul edilemez?


Kurum içinde bireyler tarafından paylaşılan değerler.

Kurum kültürünü oluşturan değerlerin olduğu gibi kabul edilmesi.

Kurumsal değerlerin çalışanlar için taşıdıkları ortak sembolik anlamlar.

Çalışanların kendi geliştirdikleri fikir ve inançlardan oluşan değerler.

Kurum için uzmanlar tarafından oluşturulan ve yazılı olan değerler.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Yönetim Süreci İçerisindeki Kurumsal İletişim Modelleri içerisinde yer alan Grunig ve Repper Modeli evrelerindendir?


Kurum liderlerini stratejik yönetim süreci içerisinde rol model olarak devreye sokması evresi.

Kurumsal düzeyde çevre analizi evresi.

Sonuçların üst yönetime anlatılması evresi.

Sorunların ve medyanın yönetimini anlatan evresi.

Taktiksel iletişim sorunları evresi.


13.Soru

Bir kurum güçlü ve pazara yönelimliyse bu durumda kurum kültürünün hangi fonksiyonu gerçekleşir?


Alt kademedeki elemanları çoğu durumlarda ne yapmaları gerektiğini kolayca bilebilir

Politika kitapçıklarına, kurum şemalarına, ayrıntılı işlem ve kurallara ilişkin dokümanlara daha az gerek duyulur

Kurumun kişiliği ve kimliğini tanımlar, elemanlar bu kimliği tanır

Bireyler kendilerini çalıştıkları kurum ile bütünleştirirler ve bu da onlara ayrıcalıklı bir benlik sağlar

Çalışanların güvenlik-sağlık, yaşama anlam katma ve müşteriye hizmet gibi işlevlerini bütünleştirir


14.Soru

Daha çok informel gruplarda ve eşit statüde olanlar arasında kurulan demokratik
bir iletişim modeli olarak bilinen aşağıdakilerden hangisidir?


Dairesel model

Merkezi model

Serbest model

Y modeli

Zincir modeli


15.Soru

Bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşüncelerine hangi ad verilir?


Kurumsal Davranış

Kurumsal Dizayn

Kurumsal Felsefe

Kurumsal İmaj

Kurumsal Kimlik


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmış işletmelerin temel özellikleri arasında yer almaz


Stratejik planlama

İç kontrol sistemi

İnsan kaynakları uygulamaları

Paylaşılan örgüt kültürü

Müşteri ilişkileri sistemi


17.Soru

aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün sınıflandırmalarından biri değildir?


Güç kültürü

Rol kültürü

Örgüt kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü


18.Soru

Hangi strateji düzeyi  stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir?


Operasyonel Strateji Düzeyi

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji Düzeyi

Şirket/İşletme Birimi Strateji Düzeyi

Kurumsal Düzey Strateji

Makro Düzey Strateji


19.Soru

I. Kurumlar zaman içerisinde değişim gösterir.

II. Kurumlar hem formel hem informel kurallar bütünüdür.

III. Kurumlar insanların davranışlarından bağımsız oluşur.

Kurumlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

I, II ve III


20.Soru

Aşağıda verilen yarışmalarla ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?


Genel ilgiyi kuruluş üzerine çeken olumlu bir kitlesel ilişkiler yoludur

Yarışmaya katılan grupların özelliklerine bakılarak farklı ödüller konmalıdır

Yarışmaya çok sayıda kişinin katılımı sağlanmalıdır

Hedef kitlenin daraltılması işi kolaylaştırır ve daha sağlıklıdır

Çeşitli özelliklerdeki gruplar için farklı yarışmalar düzenlenebilir