Kurumsal İletişim Ara 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum, hizmet ve ürünleregörsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği
göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harf biçimleri ile oluşturulan
simgelere ne ad verilir?


Amblem

Tamga

İşaret

Sembol

Marka


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "biçimsel ve resmi olmayan" anlamına gelmektedir?


Kurum

Formel

İnformel

Yönetim

Yönetişim


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum dışında kullanılan kurumsal kimlik bileşenlerinden biri değildir?


Sertifika

Katalog

Antetli kâğıt

Davetiye

El ilanı


4.Soru

İletilmek istenen mesajı, görsel iletişim yoluyla hedefe ulaştırmak için, estetik niteliklerle beraber resim, fotoğraf ve yazının birbirini tamamlayan bütünlükte kullanılarak uygulanmasına ne ad verilmektedir?


İşletme Kimliği

Görsel Kimlik

Grafik Tasarım

Logotyp

Pantone


5.Soru

".................. ......, kurum üyelerine farklı bir kimlik veren, kuruma bağlanmasına yardımcı olan ve kurum üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri sunmaktadır." ifadesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi uygundur?


Kurumsal davranış

Kurumsal kimlik

Kurumsal kültür

Kurumsal imaj

Kurumsal iletişim


6.Soru

Yukarıda TC. Kültür Bakanlığına ait görsel hangi simgesel grafik tasarım ürünü olarak kabul edilir?


Logo

Logotyp

Amblem

İmge

Kimlik


7.Soru

Dış çevredeki etkinlikler, eğilimler, rakipler, fırsatlar ve tehditlere karşı organizasyonun nasıl uyum sağlayabileceğini ön görmeye çalışan ve daha dinamik olan strateji anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrusal strateji

Yorumlayıcı strateji

Kurumsal strateji

Uyarlanabilir strateji

Sabit strateji


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum ikliminin niteliğini belirleyen faktörler arasında yer almamaktadır?


Hukuki imkanlar

İletişim imkanları

Eğitim imkanları

Geniş anlamda çalışma koşulları

Personel geliştirme imkanları


9.Soru

  1. Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek (düzenleme)
  2. Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak(ikna etmek)
  3.  İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek (bütünleştirme)
  4. Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleden bilgi almak (bilgiyi alma)

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumsal iletişimin gerçekleştirmesi beklenen amaçlarındandır?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


10.Soru

Günümüzde kabul edilen kullanımlarıyla, ilk grafik tasarımcı kimdir?


Bauhaus

Peter Behrens

AEG

Arts Crafts

Unilever


11.Soru

Kurumsal kimlik ile kurumun kamuoyunda güzel bir izlenim bırakması ve bunun sayesinde kendini bilgi kirliliğinden koruyarak marka güvenliğini sağlaması kurumsal kimliğin hangi yararını gösterir?


Uygulama yararları

Çevresel yararlar

Davranış yararları

Kurum içi hedef ve yararlar

Kurum dışı hedef ve yararlar


12.Soru

Kurum kültürüne ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kurum içinde bireyler tarafından paylaşılan değerlerdir.

Kurum içinde insanların birbirleriyle kurmuş oldukları etkileşim ile öğrenilir.

Kurumların tarihi, iletişim örüntüsü, sistem ve prosedürleri birbirine benzer.

Kurum içi iletişimin etkin ve verimli bir biçimde sağlanmasında kurum kültürü önemli bir rol oynamaktadır.

Kurum kültürü oluşmuş ve herkes tarafından benimsenmişse, çalışanlar o kurumu her şeyiyle sahiplenirler.


13.Soru

''Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, duyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan benzeri, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren nesne ve olaylar, hayal'' anlamında kullanılan kavram hangi seçenekte yer almaktadır?


Fikir

Yaratıcılık

Simge

Düş

İmge


14.Soru

Aşağıdaki renk modellerinden hangisi dijital teknolojide kullanılmaktadır?


RGB

HEX

CMYK

PANTONE

WEB RENKLERİ


15.Soru

I. Kurum içi ve dışı faaliyetleri destekleme

II. Bireylerin ayrı ayrı yaşamasını sağlamak

III. Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak

IV. Hedef kitleyi kurum hakkında araştırma yapmaya zorlamak

Kurumsal iletişimin gerçekleştirmesi beklenen amaçlarından hangileri yukarıda doğru olarak verilmiştir?


I, II

II, III

I, III

II, IV

III, IV


16.Soru

Organizasyonun seçilmiş pa-zar, ürün veya endüstriyel segmentteki rekabet yaklaşımını ortaya koyan strateji düzeyi hangisidir?


Makro düzey

Kurumsal düzey

Şirket/işletme düzeyi

Fonksiyonel düzey

Operasyonel düzey


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim sürecinin ilk adımdır?


mevcut işi ve misyonu tanımlama

kurumun iç çevresindeki güçlü ve zayıf yanları ile dış çevresindeki fırsatları ve tehditleri değerlendirme

yeni bir misyon belirleme

misyonu stratejik hedeflere aktarma

strateji ve eylem rotasını belirleme


18.Soru

Kurumların sınıflandırılması kapsamında aşağıdakilerden hangisi özel kurum niteliği taşımaktadır?


Dernek

Piyasa

Hukuk

Ahlâk

Din


19.Soru

Pantone renk sistemii ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri söylenebilir?

1. Baskı teknolojisinde kullanılan bir renk sistemidir.

2. Pantone A.Ş adıyla 1960’da ticari amaçla kurulmuş bir şirkettir.

3. PMS (Pantone Matching System) standart bir renk anahtarını üretmiş ve renk uyumunu yakalamıştır.


Yalnız 1

1 ve 2

Yalnız 2

1 ve 3

Yalnız 3


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmış işletmelerin sahip olduğu özelliklerinden biri değildir?


Stratejik plan

İnsan kaynakları uygulamaları

Bilgi sistemi

Kendine has kimlik yapısı

Kişilere bağımlılık