Kurumsal İletişim Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Marka, yazı, renk, mimari dizayn, logo, tipografi, renk tasarımı, binalardaki semboller, binaların kendisi, taşıtlar, üniformalar vs." aşağıdakilerden hangisini oluşturan elemanlar arasında yer alır? 


Kurumsal görünüm

Kurumsal kalite

Kurumsal davranış

Kurum felsefesi

Kurumsal itibar


2.Soru

1907 yılında ilk kurumsal kimlik tasarımcısı olarak tarihe geçen kişi/kişiler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?


Grunig ve Repper

Peter Behrens

Moss ve Warnaby

Steyn

Dr. Sanaghan


3.Soru

"Kurum kültürü, kurumun .........., ............. ve politikalarının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir."

Yukarıdaki cümlede boşluklara hangisi gelmelidir?


amaçları, stratejileri

misyon, vizyon

amaçlar, görevler

değerleri, inançları

birlik, beraberlik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal iletişimi engelleyen farktörlerden biri değildir?


Kişisel faktörler

Fiziksel ve teknik faktörler

Stratejik faktörler

Dil engelleri

Zaman engeli


5.Soru

Kurumun psikolojik ortamına ne ad verilir?


Kurum İklimi

Kurumsal Kültür

Kurumsal Kimlik

Kurumsal Davranış

Kurumsal Dizayn


6.Soru

  1. Tasarım süreci zamanlaması 
  2. Tasarım süreci öncesi yapılacakların tespiti ve onaylanması 
  3. Tasarımın sunumu
  4. Onaylanan tasarımların baskı ve uygulama süreci zamanlaması. 
  5. Sunum sonrası düzeltmeler 

Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal kimlik oluşturmada izlenen yol sırasıyla verilmiştir?

 

 


II-I-III-V-IV

II-I-III-IV-V

I-III-IV-V-II

IV-I-III-V-II

III-IV-I-V-II


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinin olması gereken özelliklerinden değildir?


Dürüst

Saygılı

Karmaşık

Modern

Ulaşılabilir


8.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum kültürüne yönelik sınıflandırmalardan biridir?


Güç kültürü

Lider kültürü

Mücadele kültürü

Rekabet kültürü

Yönetim kültürü


9.Soru

Bir şeyin kime, hangi çağa ait olduğunu gösteren belirgin iz, işaret, nitelik olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tamga

Sembol

Kimlik

İmge

Amblem


10.Soru

Tasarım ve baskı süreçlerinde ortaya çıkan renk hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ve baskı teknolojisinde kullanılan renk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Pantone

CMYK

RGB

Web Renkleri

Logotyp


11.Soru

Kurum kültürünün fonksiyonları ile ilgili yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü çalışanların kurum ile bütünleşmelerini kolaylaştırır. Bu da kültürünün bütünleştirme fonksiyonunu oluşturmaktadır

Kurum kültürü belirgin davranış talimatları sunar, böylelikle davranışı yönlendirici etkide bulunur, hatta gerektiğinde koordine eder.

Kültür, çalışanların güvenlik-sağlık, yaşama anlam katma ve müşteriye hizmet gibi işlevlerini ayrıştırır.

Kültür, kurum üyeleri için bir kimlik oluşturur. Yani bireyler kendilerini çalıştıkları kurum ile bütünleştirirler ve bu da onlara ayrıcalıklı bir benlik sağlar.

Kurum kültürünün motive edici etkisi vardır. Güçlü bir kurum kültürü yalnızca kuruluşun genel ruh hâlini etkilemekle kalmaz, özellikle de çalışanların kurumları için olan anlayışlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Bu ise kurum kültürünün motivasyon fonksiyonunu oluşturmaktadır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin temel unsurlarından biri olan 'tanıtım kimliğinin' bir parçasıdır?


İşletme

Pazarlama

Görsel kimlik

Üretim 

Davranış


13.Soru

Avukatlık büroları, küçük danışmanlık şirketleri ve sivil toplum teşkilatlarında görülebilen kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Rol kültürü

Görev kültürü

Kişi kültürü

Güç kültürü

Saygı kültürü


14.Soru

Hangi strateji düzeyi organizasyonun seçilmiş pazar, ürün veya endüstriyel segmentteki rekabet yaklaşımını ortaya koyar?


Şirket/İşletme Birimi Strateji

Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji

Fonksiyonel/İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi strateji yönetim düzeylerinden, stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü düzeydir? 


Makro Düzey Strateji

Kurumsal Düzey Strateji 

Şirket / İşletme Birimi Strateji

Fonksiyonel / İşlevsel Strateji

Operasyonel Strateji


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün yönlendirilebilecek kurumsal değişkenleri arasında yer almamaktadır?


Bağlılığı arttırmak.

Bireyleri standart yaşam koşullarına alıştırmak.

Performansı geliştirmek.

Müşteri / rakip algısını değiştirmek.

Davranışların ve tarzın standart örneklerini başarmak.


17.Soru

Planlama, organizasyon, liderlik etme, kontrol etme gibi tüm yöneticilik işlevlerinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiren stratejik plan yönetim süreci adımı aşağıdakilerden hangisidir?


İç ve dış çevre analizleri

Yeni misyonun belirlenmesi

Misyonun hedeflere dönüştürülmesi

Stratejilerin uygulanması

Performans değerlendirmesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamayı diğer planlama türlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?


Uzun vadelidir

Daha kapsamlıdır

Çok sayıda veriyi içerir

Reaktiftir

Diğer planların anayasasıdır


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurum kavramı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?


Kurumlar insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkan soyut yapılardır.

İlk kurumlar, insanların birtakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır.

Kurumlar, bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılar.

Kurum, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan bir sistemdir.

Kurum, geniş kabul gören iyi düzeyde standartlaşmış sosyal alışkanlıklardır.


20.Soru

İntranetin teknik alt yapısının ve mantığının kullanıldığı ve sadece tanımlanan, izin verilen kişilerin girebildiği müşteriler, erktekiler, alıcı ve satıcıları aynı ortamda buluşturabilen iletişim aracına ne ad verilir?


Bilgisayar

Konferans

İnternet

Ekstranet

Telekonferans