Kurumsal İletişim Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültür aşağıdakilerden hangisidir?


Toplum Kültürü

Görev Kültürü

Rol Kültürü

Kişi Kültürü

Güç Kültürü


2.Soru

Bir sosyal grup ya da toplumda belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik temel işlevleri karşılayan, süreklilik kazanmış, diğer kurumsal yapılarla ilişkili, ancak kendi alanında tek olan ve kendine özgü değerler taşıyan sistemlere ne ad verilmektedir?


Topluluk

Kurum

Grup

Şirket

Organizasyon


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun misyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesinde ve kurumsal etkinliğin, değişimin başarılmasında önemli bir ögedir?


Görev kültürü

Kurumsal davranış

Kurum kimliği

Kurum kültürü

Kurum imajı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kimlik oluşumunun kurumsal sonuçlarından biri değildir?


Bir kurumun imzasıdır.

Güvenirlilik oluşturmak için stratejik bir kaynaktır.

İş çevrelerinde rekabet avantajı kazanmak olarak ele alınmaktadır.

İnsanların önünde kurumun kendisini ifade etmesidir.

Düşünsel modeller, değerler ve ahlaki kuralların toplamıdır.


5.Soru

  1. Stratejik plana sahiptirler.
  2. İnsan kaynakları uygulamalarına sahiptirler.
  3. İç kontrol sistemine sahiptirler.
  4. Kendine has kimlik yapısına sahiptirler.

 

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumsallaşmış işletmelerin özelliklerindendir?


Yalnız l

Yalnız ll

l, ll ve lll

lll ve lV

I, ll, lll ve IV


6.Soru

Organizasyonun şirket birleşmeleri ve stratejik ortaklıklar gibi büyüme ve gelişmeyle ilgili işlerin tanımlanması, taktiklerin belirlenmesi ve kaynakların etkin şekilde yönetilmesini kapsayan strateji düzeyi hangisidir?


Operasyonel düzey

Fonksiyonel düzey

Şirket/işletme birimi düzeyi

Makro düzey

Kurumsal düzey


7.Soru

Piktogramlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Herkes tarafından kolayca algılanamaz.

Herkes tarafından hızlıca algılanamaz.

Bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştırırlar.

Okuma yazma bilmeyenler hiç algılayamaz.

Oldukça detaylı bir şekilde tasarlanırlar.


8.Soru

"Kurum, ürün veya hizmeti doğrudan ismi ile tanımlayan ve güçlü
 yönlerini ortaya koyan özellikleri yansıtan yazı biçimi" aşağıdakilerden hangisidir?


Logo

Logotyp

Amblem

İmge

Sembol


9.Soru

Baskı teknolojisinde kullanılan ve bin adedin üzerinde renk içeren  sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Pantone

RGB

CMYK

Hex

Magenta


10.Soru

I. Davranış kimliği II. Görsel kimlik III. Tanıtım kimliği IV. Markalaşmış kimlik V. İşletme kimliği, Yukarıdaki ifadelerden hangileri kurumsal kimliğin temel unsurlarındandır?


I ve II

I, III ve V

I, II ve III

Yalnız II

III ve IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin diğer tanımıdır?


Kurumsal iletişim

İç ve dış çevre analizi

Stratejik yönetim

Pazarlama

Operasyonel strateji


12.Soru

"Tasarlanan görüntülerle oluşturulan iletilerin paylaşımı, görsellerden oluşan bilgilerin değiş tokuşu" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Grafik tasarım

Grafik iletişim

İmge

Logo

Piktogram


13.Soru

............... organizasyonel hedeflere ulaşmak için uzlaşılan karar, eylem ya da planları içeren ve yöneticilerin rasyonel davrandığını varsayan durağan bir modeldir. Verilen tanıma uygun olan strateji türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Uyarlanabilir strateji 

Analitik strateji 

Yorumlayıcı strateji 

Doğrusal strateji 

Stratejik yönetim 


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejik planlamada kaçınılması gereken bazı tehditler ve zorluklardan bir tanesidir?


Plana olan güvensizlik

Çalışanlarla planı konuşmamak

Belirsizlikten korkma

Planın zaman kaybı olarak görülmesi

Planın yüksek maliyet getirecek olması


15.Soru

I. Kişisel faktörler

II. Toplulukla ilgili faktörler

III. Coğrafi engeller

IV. Dil engelleri

V. Zaman engel

Yukarıda verilenlerden hangileri kurumsal iletişimi engelleyen faktörlerdendir?


I, II, III

I, II, IV

I, IV, V

II, IV, V

III, IV, V


16.Soru

Kurum, hizmet ve ürünlere görsel kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen, soyut veya nesnel görüntülerle ya da harf biçimleri ile oluşturulan simgelere ne ad verilir? 


Amblem

Simge

Damga

İşaret

İmge


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organizasyonu, paydaşlarının kendi istekleri ile yaptığı işbirliği anlaşmalarının bir bütünü olarak gören strateji tanımları için yapılan adlandırmadır?


Uyarlanabilir Strateji

Yorumlayıcı Strateji

Doğrusal Strateji

Kurumsal Strateji

Stratejik yönetim


18.Soru

Postmodern dünya düzeninde yaşanan krizler ve bunların neden olduğu tartışmalara yeni çözüm önerileri üreten güncel bir yönetim teorisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 


Bilişim

İletişim

Yönetişim

Kurumsallaşma 

Örgüt


19.Soru

Aşağıdaki markalaşmış ürün logolarından hangisi destekli kimliğe örnektir?20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir vizyon örneğidir? 


Hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve etkin bir şekilde artırmak, 

Ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak, güçlü bir iletişim ile müşterilerimizle aramızda duygusal bir bağ yaratmak 

Sektörüne liderlik eden, çalışanlarına ilham veren ve mükemmellik ile katma değer yaratan örnek bir içecek şirketi olmak

Tüketicilerin susuzluğunu gideren, müşterileri ile iş ortaklığı yapan, topluma güven veren sürdürülebilir ve kalıcı bir şirket olmak 

Topluma fayda sağlayan yenilikçi ürün ve hizmetleri, toplumun değerlerine saygılı bir hizmet yaklaşımını tüketicilerimize sunmak