Kurumsal İletişim Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurum kimliklerinin görünen kısmı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?


Kurum felsefesi

Kurumsal davranış

Kurumsal dizayn

Kurumsal iletişim 

Kurum imajı


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi itibar yönetiminin kurallarından biridir?


Kurumun itibarı için kurumun yapı taşlarını göz ardı etmek mümkündür.

Kuruma yönelik  çıkar çatışmalarından sakınılmalıdır.

Kurumun itibarı için gerektiğinde yalan söylenebilir.

Kurumun asıl kimliğini tanımak yerine yeni kimlikler yaratılmalıdır.

Bir eylem ya da eylemsizliği affetmek için hızlı hareket edilmelidir.


3.Soru

Prestij, statü, güven, güvenilirlik kavramlarıyla,ilişkili olarak tanımlanabilen kavramın adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Kurumsal kimlik

Kurumsal iletişim

İtibar

İmaj

Algı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde çevre analizi, farklı strateji seçeneklerinin ana paydaşlara iletilmesi ve sonuçların üst yönetime anlatılması evrelerinden oluşan stratejik yönetim modelidir?


Moss ve Warnaby’ın Kavramsal Modeli

Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Grunig ve Repper Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli

Steyn’in (Eğitimsel) Modeli


5.Soru

İlk sosyal mecra sitesinin adı hangi seçenekte yer almaktadır?


Facebook.com

SixDegrees.com

ICQ

Netscape.net

mIRC


6.Soru

I. İnternet ve mobil iletişim teknolojileri kullanılır.

II. Bir kurumun iç hedef kitlesine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerini kapsar.

III. İnteraktif bir iletişim söz konusudur. 

On-line kurumsal iletişim ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


7.Soru

İlk sosyal ağ sitesi hangi yılda kurulmuştur?


1997

1998

2000

2001

2003


8.Soru

Çabuk adapte olunabilen, işin bitirilmesi üzerinde duran ve tüm bireyleri kurumsal hedefleri doğrultusunda bütünleştiren kültür türü aşağıdakilerden hangisidir?


Görev kültürü

Kişi kültürü

Güç kültürü

Rol kültürü

Rekabet kültürü


9.Soru

AEG için tek bir model tasarım sitilini formülleştiren, ilk kurumsal kimlik tasarımcısı olarak anılan grafik tasarımcı aşağıdakilerden hangisidir?


Peter Behrens

Herman Zapf

El Lissitzky

Ludwig Hohlwein

Lucian Bernhard


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın kurumlara sağladığı faydalar arasında yer almaz?


Görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırır

İnteraktif iletişim sağlar

Krizlerden kurtulmasını sağlar

Diğer kurumlardan farklılaşmasını sağlar

İtibarının yükselmesine yardımcı olur


11.Soru

Kurumun büyümesine destek sağlayacak finansman arayışına giren bir kurum hangi strateji düzeyde bir çalışma yapıyordur?


kurumsal düzey strateji

makro düzey strateji

şirket/ işletme birimi stratejisi

fonksiyonel strateji

operasyonel stratejiler


12.Soru

26 Haziran 2000 tarihinde New York’da bulunan BM Genel Merkezinde açıklanan insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip dizisinin adı aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensel ilkeler sözleşmesi

Ulusal ilkeler dizisi

Uluslararası ilkeler sözleşmesi

Dünya ilkeler dizisi

Küresel ilkeler sözleşmesi


13.Soru

Organizasyonun içindeki güçlü ve zayıf yönlerle, dış çevredeki fırsat ve tehditlerin analiz edildiği stratejik planlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Mevcut misyonun belirlenmesi

İç ve dış çevre analizi

Stratejik hedeflere ulaşmak için stratejilerin belirlenmesi

Misyonun stratejik hedeflere dönüştürülmesi

Stratejilerin uygulanması


14.Soru

Aşağıdaki reklam türlerinden hangisinde kurumun amacı kar sağlamakla beraber kamu hizmetine yönelik mesajlarla ve sosyal sorumluluk reklamlarıyla kurum imajı arasında bir birliktelik sağlamaktır?


Şemsiye reklamlar

Sıralama reklamlar

Kriz dönemi reklamları

Değişim dönemi reklamları

Sosyal sorumluluk reklamları


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  kurumsal imajın oluşumuyla ve yönetimiyle
ilgili başlıca etkenlerden biri değildir?


Ürün ve servislerle ilgili tecrübeler

Kurumsal sosyal sorumluluk

Yeniden yapılanma

Kurumsal yapı ve kültür

Fiziksel ortam


16.Soru

I. Performans

II. Üretim biçimi

III. Pazarlama stratejileri

IV. İletişim

Yukarıda verilenlerden hangileri itibar kavramının bileşenlerindendir?


I ve III

II ve IV

III ve IV

II ve III

I ve IV


17.Soru

SlideShare, Scribd, Tutorial9 hangi sosyal medya bölümüne örnektir?


Fotoğraf paylaşımı

Dosya paylaşımı

Tasarım paylaşımı

Video paylaşımı

Müzik keşfetme


18.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ilk kez ne zaman ve nerede yer almıştır?


1776’da Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği isimli eserinde

1890’ların sonunda “ticaret etiği” dersi California Üniversitesinde

1943 yılında Robert Wood Johnson tarafından “Credo” olarak adlandırılan ve Johnson&Johnson Şirketi’nin paydaşlarına sunulan bildiride

1953’te yayınlanan HowardBowen’in “Social-Responsibility of the Business” adlı kitabında

1962 yılında biyolog RachelCaron tarafından tarım ilaçları, çevre kirlenmesi ve kimya sanayiinin topluma yanlış bilgi vermesi hakkında yazılan Sessiz Bahar kitabında


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pozitif (olumlu) bir kurum imajının firmaya sağlayabileceği avantajlardan biri değildir?


Krizde dayanıklılık sağlamak

İyi bir alt yapı oluşturmak

Kurum kimliğini tanıtmak

Kamuoyunu bilgilendirmek

Soyut imaj oluşturmak


20.Soru

Kuruluşun her bir çalışanının,
özellikle de lider ve yöneticinin, örgüt dışındaki
kişiler üzerinde yarattığı imaj aşağıdakilerden hangisidir?


Şemsiye İmaj

Marka İmajı

Transfer İmajı

İstenen İmaj

Ayna İmaj