Kurumsal İletişim Final 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pantone nedir?


Baskı teknolojisinde kullanılan renklerdir.

Dijital teknolojide kullanılan ışık rengidir.

Standart bir renk anahtarı üretilerek renk uyumunun yakalanmasıdır.

Web renkleri oluşturmak için web sayfası tasarımında kullanılan  program kod sistemidir.

Bir nesne, kavram ya da olgunun anlamını çağrıştıran sembollerdir.


2.Soru

Bir topluluk veya bir kimse tarafından bırakılan mülk ve paranın idare edildiği yer ya da birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


Dernek

Vakıf

Kooperatif

Sendika

Birlik


3.Soru

Hürriyet in 2004  yılında başlattığı projenin adı nedir?


Temiz tuvalet

Baba beni okula gönder

aile içi şiddete son

Kardelenler

Meslek lisesi memleket meselesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Facebook’un gelişimiyle ile ilgili yanlış bir ifadedir?


Facebook’ta kişiler kendi profillerini oluştururlar.

Facebook’ta kişiler arkadaş ekleyebilirler.

Facebook’ta kişiler istedikleri kişiyle iletişime geçebilirler.

Facebook’ta kişiler herhangi bir konuyla ilgili grup ya da etkinlik oluşturamaz.

Facebook üzerinden yer bildirimi yapılabilir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlikte kullanılacak iletişim dilinde olması gereken özelliklerden biridir?


Anlaşılır

Cesur

Otoriter

Seçkin

İddialı


6.Soru

I. İletişim Şurası

II. G20 Zirvesi

III. 15. Birleşmiş Milletler Olağan Kongresi

IV. Habitat 2 Konferansı

V. Çevre Konferansı

Yukarıda verilen maddelerden hangisi 1996 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen ve Türkiye'de sosyal sorumluluk ve çevreye verilen önemin artması neden olan toplantı olarak söylenebilir?


I

II

III

IV

V


7.Soru

Kurumun ürünleri, hizmetleri veya faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi bulunmayanların o kuruma ilişkin sahip olduğu imaj türü aşağıdakilerden hangisidir?


Yabancı İmaj

Kuruluşun Kendini Algıladığı İmaj

Transfer İmajı

Ayna İmaj

İstenen İmaj


8.Soru

Küresel ilkeler sözleşmesi kaç yılında onaylanmıştır?


2015

2012

2000

1998

1980


9.Soru

Carroll un sosyal sorumluluk modelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Ekonomik

Yasal

Etik

Hayırseverlik

Toplum refahı


10.Soru

Stratejik kurumsal iletişimin bir takım hususlar tarafından doğrudan etkilendiği düşünülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biridir?


Araştırmalar aracılığıyla, çeşitli kitlelerin algısını ölçmek

Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak

Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi vermek

İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek

Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek


11.Soru

Kurum kimliğinin işlevi olarak aşağıdaki nedenlerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?


Yeni kurulan bir kurum söz konusudur.

Mevcut bulunan bir kurumda değişim ihtiyacı olabilmektedir.

U¨rün yelpazesinde yenilikler ya da değişiklikler vardır.

Kuruluş birleşmesi söz konusudur.

Yönetimde köklü değişiklikler söz konusu değidir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürüne ihtiyaç duyulması sebeplerinden biri değildir?


Yönetim tekniklerinin başarısızlığı

Üst düzey yöneticiler ve çalışanlar arasındaki problemler

İş görme ve teşvik mekanizmalarının yetersiz ha^le gelmesi

Mekanik-bürokratik denetim

Kurumların büyümesi ve karmaşıklaşması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimlik geliştirme sürecinde yönetimin yanıtını arayacağı sorulardan biridir?


Kimlerle çalışmak istiyoruz?

Kuruluşun politikaları neler?

Nasıl görülmek istiyoruz?

İşçiler nasıl çalışıyor?

Ne kadar kar ediyoruz?


14.Soru

''Herhangi bir fotoğraf baskı için kullanılacak ise _____(1) renk modelinde baskıya gönderilir, aynı fotoğraf web sitesinde gösterilecekse _____(2) olarak yayına gönderilir''. Boşluk olarak yanında parantez içinde gösterilen 1 ve 2  numaralı yerlere gelecek ifadeler hangi seçenekte yer almaktadır?


1:CMYK 2:RGB

1:Çoklu 2:Dijital

1:RGB 2:Hex

1:Hex 2:Pantone

1:Hex 2:CMYK


15.Soru

Tüketiciler ile çeşitli ilişkiler kurarak, içerik üreterek, sadece geri bildirimlere cevap niteliğinde değil, aynı zamanda iş ve ticareti gü.lendirmek, bağlılık, sadakat ve bir savunma mekanizması inşa etmek amacıyla aktif olarak sosyal ağlara katılmayı içeren kurum, çalışanlar, ürün ve hizmetler hakkında, online geribildirim ve kanaatları içeren, gözlem, rapor ve tepki süreci ………… adlandırılmaktadır.

 Yukarıda boş bırakılan yere aşağıda verilen kavramlardan hangisi gelmelidir?


İtibar yönetimi

Kurumsal itibar yönetimi

Online itibar yönetimi

Kurumsal imaj yönetimi

Online imaj yönetimi


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum imajı oluşturmak için gerekli dört unsurdan biridir?


Kurumsal yapı ve kültür

İyi bir alt yapı oluşturmak

Ürün ve servislerle ilgili tecrübeler

Kurumsal sosyal sorumluluk

Yenilikçilik ve yaratıcılık


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stratejilerin eyleme dönüştürüldüğü strateji düzeyidir?


Operasyonel strateji

Fonksiyonel strateji

Kurumsal düzey strateji

İşletme birimi stratejisi

Makro düzey strateji


18.Soru

Şekilde görülen ve soru işaretleri ile belirtilen, sosyal etkileşim sonucu kendiliğinden ortaya çıkan kurallar ve toplumsal yaşamı kontrol eden ve/veya düzenleyen bir otorite tarafından oluşturulmuş kurallar bütününü ifade eden kurum sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?


Tepe-Alt Kurumlar

İçsel-Dışsal Kurumlar

Demokratik-Otoriter Kurumlar

Büyük-Küçük Kurumlar

Geçici-Kalıcı Kurumlar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumun başlıca özellikleri dışında kalır?


Kurumlar bir arada yaşayan insanların davranışları
ve eylemleri sonucunda oluşur.

Kurumlarda formel ve informel kurallar birbirinden farklıdır.

Kurumlar uzun yaşamlıdır ve zaman içerisinde değişir.

Kurumların oluşmasında, kabul edilmesinde ve yaygınlaşmasında bilgi, öğrenme ve tecrübe önemli rol oynar.

Her toplumun kendine ait farklı alışkanlıkları, gelenekleri, değerleri ve inançları bulunduğundan kurumlar toplumlarda farklılık gösterir.


20.Soru

Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen; aynı zamanda işletme üzerinde benzer etkiye sahip olan kişi ve/veya organizasyonlar''a verilen isim hangi seçenekte yer almaktadır?


Çalışanlar

Paydaş

Hedef kitle

Yöneticiler

Siyasi otorite