Kurumsal İletişim Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında "güçlü olanın daha fazla sorumluluğu vardır" ifadesi ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?


Büyük şirketler daha fazla istihdam imkanı sağlamalıdır

Büyük şirketler küçük şirketlere yardımcı olmalıdır

Büyük şirketler topluma karşı daha fazla sorumluluk almalıdır

Büyük şirketler ülke ekonomisinin iyiye gitmesinden sorumludur

Büyük şirketleri yönetmek küçük şirketlere göre daha zordur


2.Soru

aşağıdakilerden hangisi kurum kültürünün temelde üç ana fonksiyonundan biridir?


Gerektiğinde yapısal değişimi kolaylaştırıcı rol oynar

Kurum kültürünün motive edici etkisi vardır

Kurumsal amaçların ve kalıcılığın kaynağı olma işlevi görür

Elemanların yaşamına anlam katıp onu zenginleştirebilir

Planlama ve karar almayı kolaylaştırır


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal kimliğin temel unsurları arasında bir işletme kimliğini yansıtmaktadır?


Üretim

Görsel kimlik

Davranış kimliği

Halkla ilişkiler

Reklam


4.Soru

İletişim yapısının merkezi özellik gösterdiği, kararların tepe yönetimindeki kişiler tarafından alındığı ve kurumsal yapının oldukça basit olduğu kurum kültürü tipi aşağıdakilerden hangisidir? 


Görev kültürü

Güç kültürü

Kişi kültürü

Rol kültürü

Rekabet kültürü


5.Soru

Belirli amaçları gerçekleştirebilmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim süreçleri vasıtasıyla kaynakların koordineli bir biçimde kullanılabilmesi ne olarak tanımlanır?


Yönetim

Kurumsal Yönetim

Yönetişim

Kurum

İletişim


6.Soru

  • Stratejik vizyon
  • Kurumsal kültür
  • Kurumsal imaj

Bu unsurlar aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturur?


Kurumsal reklamcılık

Kurumsal marka

Kurumsal pazarlama

Kurumsal marka çerçevesi

Kurumsal pazarlama karması


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri" için ortak kullanılan bir terimi ifade eder?


Blog

Sosyal ağ siteleri

İçerik toplulukları

Sosyal medya

Mikro Blog


8.Soru

Hangi seçenekteki marka, bütünsel(tek çeşit) kimlik kullanmaktadır?


Sabancı

Koç

Unilever

Procter&Gamble

THY


9.Soru

Bir kurumun uzun dönemde stratejik olarak planlanmış amaçlarına ulaşabilmesi, arzu edilen imaja sahip olabilmesi için kendini ve kurum felsefesini çalışanlarına, müşterilerine, ortaklarına ve halka tanıtmak için kullandığı tüm metotların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum Kültürü

Kurum Stratejisi

Kurum Felsefesi

Kurum Kalitesi

Kurum Kimliği


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal online itibar yönetimi ile ilgili yanlış bir ifadedir?


İçerik üretmeyi, geri bildirim vermeyi gerektirir

Online ortamda bağlılık ve sadakat yaratmayı gerektirir

Sosyal ağlarda pasif bir izleyici olmayı önerir

İletişimsel süreçlerin bir ürünü kabul edilmelidir

Sosyal etkileşim oluşturulmalıdır


11.Soru

Marka ürün ve hizmetler; itibar ise şirketin paydaşlarında oluşturduğu algıdır. Bu tanımlardan yola çıkarak aşağıdaki cümlede boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

"İtibar beraberinde................ getirir."


önem

kıdem

güven

etki

beklenti


12.Soru

Sosyal sorumluluklarını yerine getiren işletmelerin kamuoyu ve iş dünyası içinde imaj ve tanınırlığı artar, yatırım ve ticari partner cezbetme kapasitesi genişler ve bu işletmeler küresel piyasalarda büyük bir kurum olarak tanınır.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunan işletmeler, bu uygulamalarından birtakım faydalar elde etmektedirler. Yukarıda bahsi geçen fayda aşağıdakilerden hangisidir?


Finansal performansta iyileşme

Operasyon Maliyetlerinde Azalma

Marka imaj ve itibarını geliştirme

Satış ve müşteri bağlılığını artırma

Verimlilik ve kaliteyi artırma


13.Soru

Stratejik yönetim süreci içerisinde yer alan kurumsal iletişim modellerinden hangisi "eğitimsel model" olarak da adlandırılır?


Steyn

Grunig

Rapper

Moss

Warnaby


14.Soru

I. Uzayan servis süresi II. Baskın ürün belirsizliği III. Büyüyen kahve tüketimi IV. Ürün çeşitliliği V. Küresel ekonomik kriz Bir kahve firmasının SWOT analizinin yapıldığını düşünelim. Yukarıdakilerden hangileri bu analizdeki zayıf yanlar olabilir?


I ve II

III ve IV

II, III ve IV

IV ve V

I ve V


15.Soru

Kurumun yeniden kuruluşu, değişiklik, yeniden yapılanma, yönetimin değişmesi ve birleşmeler gibi unsurlar aşağıdakilerden hangisine neden olur?


Kurum kimliğinin çökmesine

Kurumsal kimlik bunalımına

Kurum felsefesinin değişmesine

Kurum kimliği stratejisi geliştirilmesine

Kurum içi rekabetin artmasına


16.Soru

I. Müşteri tatmini

II. Çalışanları elde tutma

III. Üretim tarzı

IV. Marka tanınırlığı

Yukarıdakilerden hangileri kurum itibarının etkili olduğu paydaşlardandır?


I ve IV

II ve III

III ve IV

I ve II

Yalnız IV


17.Soru

I. Araştırmalar aracılığıyla, çeşitli kitlelerin algısını ölçme

II. Hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma

III. Farklı gruplarda, gönderilecek mesajları geliştirmede algıları kullanma

Verilenlerden hangisi ya da hangileri stratejik kurumsal iletişimin doğrudan etkilendiği düşünülen hususlardandır?


Yalnız I

Yalnız III

I, II

II, III

I, II, III


18.Soru

Bir kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik amaçlı iletişim faaliyetlerinin İnternet’te gerçekleştirilen interaktif boyutu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?


Sosyal ağ 

Medya

Sosyal medya 

İnteraktif

On-line kurumsal iletişim 


19.Soru

Çalışanları motive ederek kurum için olumlu algılarını güçlendiren, çalışanların ortak paydada buluşmasını sağlayan ve davranış kalıpları sunan kurumsal itibar bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal kültür

Kurum imajı

Kurumsal iletişim

Kurumsal kimlik

Kurumsal sorumluluk


20.Soru

Online iletişim iki açıdan itibar üzerinde önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu iki açıdan biridir?


İnsanların bilgiye eriştiği ve onlar için bir aracılı deneyim ve paylaşım alanı olması

Kurumun iyi bir vatandaş olarak ait olduğu toplum, çalışan ve çevreye yönelik ilişkileri

Doğru iletişim kanallarıyla hedef odaklı iletişim kurmak

Çalışanların kurum misyon ve vizyonunu içselleştirerek, motive çalışması

Toplum ihtiyaçlarını hiçbir karşılık beklemeden karşılamak