Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
1.Soru

I.Siyasal normlarla tutarlı bir tarzda iş yürütmek

II.Toplumun benimsediği ahlaki normları kabul etmek ve onlara saygı duymak,

III.Ahlaki normlardan fedakârlık etmenin önüne geçmek,

IV.İyi bir vatandaş olarak işletmeden ahlaki açıdan ne beklendiğini açık bir şekilde tanımlamak,

V.İşletmelerde dürüstlük ve ahlaki davranışın, yasalara uymanın daha ilerisinde olduğunu kabul etmek.

Yukarıda numaralandırılanlardan hangisi işletmelerde sosyal sorumluluğun ahlaki bileşenlerinden birisi değildir?


I

II

III

IV

V


2.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sivil toplum örgütlerinin işletmelere olan katkıları arasındadır?


İşletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlaması

İşletmelerin, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmesi

Toplum tarafından bilinirliği ve itibarı yüksek işletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine destek vermesi ve işbirliği yapmaları

İşletmelerin sivil toplum örgütünün toplum nezdinde tanınırlığı ve itibarının artmasına katkı sağlaması.

İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerine gönüllülük esasına dayalı olarak destek vermesi


3.Soru

1990’lara gelindiğinde kurumsal sosyal sorumluluk için pek çok uluslararası oluşumun ortaya çıktığını görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Dünya ticaret örgütü

Business Ethics Quarterly dergisi

Uluslararası İşletme ve Toplum Kuruluşu

Birleşmiş Milletler Kopenhag Bildirgesi

Uluslararası Toplumsal Yükümlülük Girişimi SA8000 standartları


4.Soru

İşletmelerin çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olan koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çocukların çalışma yaşı ve saatleri

Çalışanların eğitilme hakkı

Çalışanların aile üyelerine yardımda bulunma

Üst seviyede çalışanları farklı ücretlendirme

Çalışanların yüksek ücretten çalışması


5.Soru

Uygun bir KSS değerlendirme sürecinde hangi konu dikkate alınması şart değildir ?


Kurumun ihtiyaçları

Kurumun değerleri

Kurumları etkileyen veya ondan etkilenen önemli konuları

Mevcut KSS ile ilgili yaklaşımlar

Paydaşlar kim, neye ihtiyaçları ver ve neyle meşguller


6.Soru

Paydaş teorisi ile Aşağıdakilerin hangisi arasında güçlü bağ olduğu görülmektedir?


Sosyal baskı grupları

Akademik çevre

Kurumsal sosyal sorumluluk

Yerel yöneticiler

Kurum hissedarı


7.Soru

Şirketlerin çalışanların mahremiyetine saygı duyması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


Özel hayatın gizliliği hakkı
Sağlıklı koşullar yaratmak
Ayrımcılık yapmamak
Sendika kurma hakkı
Grev yapma hakkı

8.Soru

İşverenlerin çalışanlara karşı sorumluluklarından hangisi, işçilerin yapmak istemedikleri işleri yapmaları için zorlanmamaları gerektiğini vurgulamaktadır?


Çalışma hakkına saygı gösterme

Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama

Çalışanların özgürce konuşma hakkı


9.Soru

Hangisi haksız rekabet koşulları arasında yer almaz?


Kötüleme

Ucuz ürün sunma

Gerçeğe uymayan bilgi verme

Yanıltıcı reklamlar

İşletmenin sırlarını ele geçirme


10.Soru

-Bu strateji, diğer stratejik seçeneklerden daha geniş bir kapsama sahiptir.

-Bu stratejide bir işletme müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, özel gruplar, hissedarlar ve kamu gibi çeşitli paydaşların farklı çıkarları, beklentileri olduğunu kabul eder.

-Paydaş perspektifini en iyi tanımlayan strateji bu olduğu düşünülür.

Yukarıda bilgileri verilen strateji aşağıdakilerden hangisidir? 


Hissedar stratejisi

Özgecil strateji 

Karşılıklılık Stratejisi

Vatandaşlık Stratejisi

Uyumlaşma Stratejisi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicinin temel haklarındandır?


Yeni iş alanları yaratmak
Yaratıcılığı teşvik etmek
Yatırımcıların sahip olduğu fonların hakkını verecek şekilde kazanç elde etmesini sağlamak
Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşterileri tatmin etme
Bilgi edinme hakkı

12.Soru

Örgütsel araştırmacılar dört kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerini hazırlarken neyi esas almışlardır ? 


Davranış zamanlamasını

Vatandaşlık ilkesini

Etik kuralları

Politik durumları

Küresel işletmeleri


13.Soru

İşletmelerin çalışanlarına ödediği asgari ücret uygulaması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma
Çalışma hayatının kalitesini yükseltme
Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama
Adil ücret ödeme
Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama

14.Soru

Aliye hanım kurumunda gönüllülüğe önem vermektedir. Çalışanlarını ve bayilerini, bölgesel sivil toplum örgütlerini ve girişimleri desteklemek üzere zaman ayırmaları konusunda teşvik etmektedir. Ayşe hanımın bu davranışı hangi boyutta değerlendirilebilir?


Kurumsal sosyal teşvik
Kurumsal sosyal pazarlama
Kurumsal hayırseverlik
Kurumsal sosyal sorumluluk
Toplumsal gönüllülük

15.Soru

I.Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı

II.Tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması hakkı

III.Bilgi edinme hakkı

IV.Ucuz ürün temin etme hakkı

V.Tüketicinin iletişime geçme hakkı

Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından belirlenen ve tüketicilerin sahip olması gereken temel hakları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve V

I, II ve III

III, IV ve V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Carroll'ın kurumsal sosyal sorumluluk kavramındaki dört boyuttan biri değildir?


Gönüllü sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Yasal sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar

17.Soru

I.Açlık ve yetersiz beslenme

II.Eğitime yönelik etkinlikler

III.Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması

IV.Gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri

V.İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ve ya hangileri İşletmelerin toplumsal bağlamda ele alındığı temel sorunlardandır?


Yalnız II

II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III ve V


18.Soru

- Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı - Örgütlenme ve temsil edilme hakkı - Bilgi edinme hakkı - Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı Yukarıda sıralanan haklara saygılı davranan bir işletme hangi yasal sorumluluk alanının gereğini yerine getirmektedir?


Rekabeti Düzenleyen Yasalar
Tüketiciyi Koruyan Yasalar
Çevreyi Koruyan Yasalar
Eşitlik ve Güvenliği Sağlayan Yasalar
Hissedarlarla İlgili Yasalar

19.Soru

Hangisi kurumsal sosyal sorumluluk ile bağlantılı bir kavram değildir?


İş etiği

Sürdürülebilir kalkınma

Kurumsal yönetişim

Kurumsal vatandaşlık

Sosyal girişimcilik


20.Soru

Yasalarda yer almayan ve toplumun işletmelerden beklediği doğru ve adil davranışları içeren sorumluluklar aşağıdakilerden hangisidir?


Yasal sorumluluklar
Gönüllü sorumluluklar
Eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar
Çevreyi koruyan yasalar
Ahlaki sorumluluklar