Lojistik İlkeleri Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Performans Endeksinin ölçütlerinden birisidir?


Gümrükleme süreçleri

Karayolu ağının uzunluğu

Stok büyüklüğü

Malların yükleme ve boşaltılma sayısı

Taşımacılık sistemlerinin entegrasyonu


2.Soru

Konteynerlerin deniz taşımacılığında kullanımının kökleri Amerika Birleşik Devletleri’nde .......... yıllara dayanmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


1900'lü

1920'li

1950’li

1970'li

2000'li


3.Soru

aşağıdakilerden hangisi çoklu taşıma şekillerindeki mal teslim yöntemlerinden birisi değildir?


iş yerinde teslim

taşıyıcıda teslim

taşıma ve sigorta ödenmiş

gemi yanında teslim

belirlenen yerde teslim


4.Soru

Aşağıda verilen lojistik hizmetlerden hangisi idari hizmetler sınıfına girer?


Nakliye

 

Ambalajlama

 

Stok takibi

 

Depolama

Faktoring


5.Soru

Ticari bir işletme kurulduğunda ilk, en büyük ve ortak hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


Kârı maksimum noktaya çıkarmak

Satış miktarını en üst düzeye çıkarmak

Pazarda tanınan firma olmak

Maksimum büyüme noktasına erişmek

Piyasa payını artırmak


6.Soru

En önemli avantajı çok büyük hacimli ürünlerin taşınmasına olanak sağlaması olan taşımacılık modu aşağıdakilerden hangisidir?


Karayolu taşımacılığı

Havayolu taşımacılığı

Denizyolu taşımacılığı

Demiryolu taşımacılığı

Boru hattı taşımacılığı


7.Soru

Artan üretim, tüketim ve ticarete (iç ve dış ticaret) paralel olarak dünya üzerinde lojistik sektörü hızla büyümekte ve sektörün istihdama katkısı da artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi lojistik sektörünün istihtam alanlarından biri değildir?


Taşımacılık

Paketleme

Konaklama

Bakım hizmetleri

Arama merkezleri


8.Soru

Üretim tesisinden üretim sonunda elde edilen ürünlerin müşterilere ulaştırılması ile ilgili bir başka deyişle fiziksel dağıtım faaliyetlerinden oluşan lojistik türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tedarik lojistiği

Dağıtım lojistiği 

Taşıma 

Ulaştırma lojistiği 

Stoklama lojistiği 


9.Soru

İşletmelerin mal ve hizmet üretirken katlanmış olduğu toplam sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir?


Toplam maliyet

Marjinal hasılat

Toplam hasılat

Marjinal maliyet

Başabaş noktası


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taşıma için söylenebilir?


Malzeme akışının temelini oluşturur.

 

Malzeme ve ürün mevcudunun elde bulundurulmasıdır.

 

Malzemelerin muhafaza edilmesidir.

 

Lojistik süreçlerde tasarruf elde etmek için uygulanabilecek bir stratejidir.

Malzemelerle birlikte bilgi aktarımı da söz konusudur.


11.Soru

Ürün, yük, ham madde, hizmet vb.’nin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemine ne denir?


Lojistik 

Taşıma 

Üretim 

Depo

Ambalaj


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel lojistiğin özelliklerindendir?


Taşıma şekli küçük hacim ve paketler şeklindedir.

 

Müşteri kimliği gizlidir.

 

Ürün talebi durağandır.

 

Talep türü çekme sistemi şeklindedir.

Sorumluluk tüm tedarik zinciri üzerinedir.


13.Soru

İşletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanarak gerçekleştirdikleri faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile kısaca ifade edilmektedir?


DKK

2PL

3PL

Faktoring

PL


14.Soru

Etkin bir tedarik zinciri yönetimi, tüketici taleplerini en iyi şekilde yerine getirerek kaliteyi ve hizmet düzeyini artırır. Toplam maliyetleri azaltır, işletmenin .........., malzeme ve para akışını yönetilebilir duruma getirir, gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesini gerçekleştirir. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


işgücü

bilgi

araç

zaman

kaynak


15.Soru

Lojistik maliyetlerden elde bulundurma ve bulundurmama giderleri aşağıdaki kalemlerden hangisi içerisindedir?


Depolama giderleri

Taşıma giderleri

Dışsal giderler

Stok giderleri

Yönetim giderleri


16.Soru

Lojistik ekonomisi aşağıdakilerden hangisi ile makro düzeyde ilgilenmez?


Sektörel verimlilik

İstihdam

işletme karı

Büyüme

Ülke ekonomisine katkı


17.Soru

Avrupa Birliği’nde 2003 yılından sonra lojistik maliyetlerdeki artışın temel sebeplerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Dijital takografa geçiş

 

Karayolu alt yapısının iyi olması

 

Modern demiryolu hatlarının yanında eski hatların da olması

 

Metal ve Çimento sektöründeki gelişmeler

Üretim ve dış ticaret hacminin düşmesi


18.Soru

Üretimi istenen düzeyde tutmak, teslim ve satışı istenen özelliklere göre gerçekleştirmek amacıyla malzeme ve ürün mevcudunun elde bulundurulmasına ne ad verilir?


Lojistik yönetimi

Depo yönetimi

Stok yönetimi

Bilgi yönetimi

Konsolidasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetiminde tedarik zinciri boyunca planlanması ve kontrolü söz konusu olan faaliyetler arasında değildir?


Karlılık

Satın alma

Talep yönetimi

Envanter yönetimi

Bilgi yönetimi


20.Soru

  • Tedarik zincirinde değişkenliğin azaltılmasına yardımcı olur.
  • Üretim ve dağıtım sistem ve stratejilerinin koordinasyonuna olanak sağlar.
  • Perakendecilerin müşterilere daha iyi hizmet sunmasına olanak sağlar.
  • Sipariş temin süresinin azaltılmasına olanak sağlar.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri tedarik zincirinde bol bilginin zincir üyelerince paylaşılmasının sağladığı olanaklardandır?


Yalnız I

 

I ve II

 

I,II ve III

 

I ve IV

I, II, III ve IV