Lojistik İlkeleri Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Dünyada kayıtlı gemi sayısı ve taşıma kapasitesi olarak zirvede yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Singapur

Liberya

ABD

Hong Kong

Panama


2.Soru

Ülke sınırlarından bağımsız tedarik zincirlerinin söz konusu olduğu tedarik zinciri grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Küresel tedarik zincirleri

 

Uluslararası üretim

 

Uluslararası tedarikçiler

 

Uluslararası dağıtım sistemleri

Gümrükleme işletmeleri


3.Soru

Lojistikte çok önemli bir rol üstlenen nakliye aşağıda verilmiş olan lojistiğin gelişiminde etkili faktörlerden hangisinin içeriğinde yer almaktadır?


Verimlilikte sağlanan artış

Stok yönetiminde yaşanan değişim

Küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar

Taşımacılıkta yaşanan değişim

Uluslararası ticaretin büyümesi


4.Soru

Maliyetlerin katlanılamayacak noktaya gelmesi ve piyasa ile ilgili beklentilerin olumsuza dönmesiyle işletmeler aşağıdakilerden hangisini yapmaya karar verirler?


Zararın minimizasyonu

Kârı maksimizasyonu

Uzun dönemli üretim

Kısa dönemli üretim

Faaliyetlerine son verme


5.Soru

Bir tedarik zincirinde işletmeler gruplara bölündüğünde üçüncü grup işletmelerin durumu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


İki taraf arasında mal ve hizmet akışına girer.

 

Doğrudan müşteri pozisyonundadır.

 

Akış durumuna göre tedarikçi olabilirler.

 

Hizmetin üreticisidir.

Toptancı durumundadır.


6.Soru

Taşıdığı yüküyle birlikte demir yolunda taşınan bir kamyon aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? 


Öncelikli taşımacılık 

Çok modlu taşımacılık 

Modlar arası taşımacılık 

Kombine taşımacılık 

Tek modlu taşımacılık 


7.Soru

I. Ürün ve parçaların dağıtımı

II. Ürün geri çağırma

III. Ticari dönüşler

Yukarıdakilerden hangileri tersine lojistiğe konu olan nedenlerden değildir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II, III


8.Soru

Lojistikte dış kaynak kullanımının tercih edilmesinin pek çok nedeni vardır aşağıdakilerden hangileri bu nedenlerdir? 

I. Küreselleşmenin bir sonucu olarak tedarik zincirleri daha da karmaşık bir hâle gelmesi ve uluslararası sektörüne daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanması.

II.Tam zamanında üretim işletmelerde üretim ve dağıtım faaliyetleri için stok ve lojistiğin kontrolünün öneminin artması.

III.Piyasalarda görülen dalgalanmalar ve talepteki değişiklikler işletmelerin sabit maliyetlerini en aza indirmeye zorlaması.

IV.Toplam maliyetleri azaltmak ve tedarik zinciri boyunca stok miktarlarını düşürmeye çalışmak.


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

II-III-IV

I-II-III-IV


9.Soru

Taşıdığı yüküyle birlikte bir kamyonun demir yolunda taşınması hangi taşımacılık sistemi kapsamına girmektedir? 


Tek modlu taşımacılık

Çok modlu taşımacılık

Modlar arası taşımacılık

Kombine taşımacılık

Çok yönlü taşımacılık


10.Soru

E-Ticaret lojistik işlemlerden hangisini/ hangilerini etkilemektedir?

I. Ulaştırma

II.Depolama

III.Dağıtma


Yalnız I

Yalnız III

I-II

III-II

I-II-III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?


Yük taşımacılığında yaşanan değişim

Artan ürün fiyatları

Stok yönetiminde yaşanan değişim

Küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar

Uluslararası ticaretin büyümesi


12.Soru

I. Tüm işletmelerde lojistik zorunludur.

II. Kârı ve diğer hesaplanan organizasyon performans kriterlerini doğrudan etkilemektedir.

III.  İşletmenin kısa dönemli performansına etki eden kararları içerdiğinden stratejik
önemi azalmaktadır. 

IV. Lojistik pahalıdır.

Lojistiğin önemi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


II ve IV

I, III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


13.Soru

Müşteri siparişlerini zamanında ve uygun maliyetle karşılama, ürünlerin optimum kalite ve hızda temin etme fonksiyonuna ne ad verilir?


Üretim

Satın alma

Planlama

Dağıtım

Tersine tedarik zinciri


14.Soru

Bir lojistik model oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi bir veri akışı olarak tanımlanabilir?


Teslim edilmiş ürün

Kullanılmış kaynak

Sipariş

İhtiyaç

Kaynak


15.Soru

Hangi küresel tedarik zinciri grubunda ürün yabancı bir ülkede üretilmekte ve ülke içinde dağıtımı ve satışı gerçekleştirilmektedir? 


Uluslararası dağıtım sistemleri

Uluslararası tedarikçiler

Uluslararası üretim

Küresel tedarik zincirleri

Üretim coğrafyası


16.Soru

Lojistik maliyetler içinde en büyük payı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi alır?


Barkodlama

Ambalajlama

Stoklama

Depolama

Taşıma


17.Soru

Tedarik zincirlerinde yer alan işletmelerde bazı temel bilgi paylaşım stratejilerinden yararlanıldığı bilinmektedir. Tedarik zincirinde bilgi paylaşım stratejileri; sipariş bilgisi paylaşma stratejisi, .......... bilgisi paylaşım stratejisi ve nakliye bilgisi paylaşım stratejisi olmak üzere üç strateji olarak ele alınmıştır. Cümledeki boşluğa uygun gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


talep

güzergâh

filo

maliyet

süre


18.Soru

Lojistik maliyetler içerisinde en yüksek payı hangi maliyetler alır?


Envanter ve malzeme elleçleme maliyetleri

 

Depo ve dağıtım merkezlerinin planlanması ve yönetimi

 

Sipariş süreçleri

 

Taşıma maliyetleri

Üretim programlama maliyetleri


19.Soru

İşletmeler tedarik zincirinin etkin yönetilmesiyle aşağıdakilerden hangisini hedeflerler?


Pazarda ve müşteri isteklerinde meydana gelen değişimlere uyum sağlamayı

 

Hammadde fiyatlarını düşürmeyi

 

Ulaştırma türüne karar vermeyi

 

Diğer işletmeler ile bütünleşmeyi

Envanterini artırmayı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Performans Endeksinin ölçütlerinden birisi değildir?


Karayolu ağının uzunluğu

 

Gümrükleme süreçleri

 

Yük taşınmasının rekabetçiliği

 

Gönderinin izlenebilmesi

Zamanlama