Lojistik İlkeleri Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yoluyla taşımacılığın güçlü yanlarındandır?


Düşük Maaliyet ve Uluslararası Yetenekler

Hız Ve Esneklik

Çok Yönlü Müşteri Hizmeti

Transit Depolama

Yükün Korunması Ve Esneklik


2.Soru

Lojistiğin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bir ürünün üretiminden sonra var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya iletilmesidir.

Bir ürünün ham madde olarak var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesidir.

Bir ürünün ham madde olmadan önce elde edilerek ham madde haline getirildikten sonra var olduğu başlangıç noktasından tüketiminin gerçekleştiği son noktaya kadar malzeme akışının gerçekleştirilmesidir.

Bir ürünün üreticiden satıcıya kadar olan tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği süreçtir.

Bir ürünün nerede, ne kadar ve ne maliyetle üretilip satıcıya aktarılacağını belirleyen ve kontrol eden süreçtir.


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde tedarik zincirindeki işletmeler tam ve sırasıyla doğru verilmiştir?


Ham madde çıkarıcıları- Ham madde üreticileri-Yarı mamul üreticileri- Nihai ürün üreticileri- Perakendeciler- Distribütörler

Ham madde çıkarıcıları- Toptancılar-Yarı mamul üreticileri- Nihai ürün üreticileri- Distribütörler - Perakendeciler

Ham madde çıkarıcıları- Ham madde üreticileri-Yarı mamul üreticileri- Nihai ürün üreticileri- Distribütörler- Perakendeciler

Ham madde çıkarıcıları- Ham madde üreticileri- Nihai ürün üreticileri-Yarı mamul üreticileri- Distribütörler- Perakendeciler

Ham madde çıkarıcıları- Ham madde üreticileri-Yarı mamul üreticileri- Distribütörler-Nihai ürün üreticileri- Perakendeciler


4.Soru

Tedarik zinciri, tedarikçiler ve müşteriler arasında malzeme ile bilgi akışını en iyi düzeyde ve ............ gerçekleştirmek için iş birliğinde bulunan organizasyonların bir ağıdır. Tanımdaki boşluğa en uygun gelen ifade aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?


en düşük maliyetle

en kısa sürede 

en az işgücüyle

en az sayıda araçla

en uzun vadede


5.Soru

Bir işletme için lojistik faaliyetlere yönelik dış kaynak kullanımının sağlayacağı faydalar aşağıdakilerden hangileridir?

I.Ana işe odaklanmak

II.Maliyetin azaltılması

III.Sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesi

IV.Öngörülebilen maliyetler

V.Çalışma koşullarında kaynak sürekliliği


I-II-III-V

I-II-III-IV

I-II-III-IV-V

II-III-IV-V

I-II-IV-V


6.Soru

Malların depo içerisinde yüklenmesi, boşaltılması veya hareket ettirilmesi işlemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Atık yönetimi

 

Sipariş işleme

 

Elleçleme

 

Palet

Çapraz sevkiyat


7.Soru

Lojistik tanımı da literatürde “Seven Rs”, “Yedi Doğru” olarak yer almaktadır. Bu tanıma göre lojistik tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


“Hesap bilimi”, “hesapta beceri” anlamına gelmektedir.

Doğru ürünün, doğru şartlarda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle, doğru müşteri için kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır.

Araç gereç ve birliklerin hareket organizasyonunu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanmasıdır.

Malların fiziksel akışı ve bilgilerin senkronize bir biçimde akışını kontrol eden bir yönetim aracıdır.


8.Soru

Müşteri gereksinimlerinin her iki yönlü olarak etkin ve verimli bir şekilde akışının planlanması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha iyi açıklanabilir?


Lojistik yönetim

 

Lojistik faaliyetler

 

Tedarik zinciri

 

Envanter yönetimi

Bilgi yönetimi


9.Soru

Aşağıda lojistik maliyetlere ilişkin verilmiş eşleşmelerden hangisi doğrudur?

I. Taşıma maliyetleri

II. İletişim ve Bilgi Maliyetleri (talep tahminleri, sipariş süreçleri, üretim programlama maliyetleri

III. Envanter ve malzeme elleçleme

IV. Depo ve dağıtım merkezlerinin planlanması ve yönetimi

A. %5

B. %50-%65

C. %10

D. %20-%35


I.-D

II.-C

III.-A

IV.-B

I.-A

II.-D

III.-C

IV.-B

I.-C

II.-B

III.-A

IV.-D

I.-B

II.-A

III.-D

IV.-C

I.-A

II.-B

III.-D

IV.-C


10.Soru

Lojistik alanında işletmelerin dış kaynak kullanımına soğuk bakmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Güvenlik

 

Öngörülebilen maliyetler

 

Riskin azaltması

 

Sabit maliyetin değişkene dönüştürülmesi

Ana işe odaklanmak


11.Soru

Aşağıdaki işletmelerden hangisi diğer işletmelere hem taşımacılık hem de lojistik hizmeti sunarlar?


Dördüncü parti lojistik işletmeleri

 

Lojistik derneği

 

Beşinci parti lojistik işletmeleri

 

Taşıma işleri organizatörleri

Ana işe odaklı işletmeler


12.Soru

Lojistik kelimesinin Yunanca karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Hesap bilimi

Malzeme bilimi

Alan bilimi

Para bilimi

Ticaret bilimi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genişletilmiş tedarik zinciri içerisinde yer almaz?


1. Seviye tedarikçi

 

Hizmet sağlayan işletme

 

Tedarikçinin tedarikçisi

 

Müşteri

Müşterinin müşterisi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangi ya da hangiler lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerdendir?

I.Yükselen Ürün Fiyatları

II.Yük taşımacılığında yaşanan değişim

III.Taşımacılıkta yaşanan değişim

IV.Taşımacılıkta yaşanan değişim

V.Küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar

VI.Rekabet baskısının azalması

VII.Uluslararası ticaretin küçülmesi

VIII.Taşıma uzaklıklarının ve maliyetlerinin azalması

IX.İletişim ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler

X.Tedarik zincirlerinin gücündeki değişim


I. IX.

II. III. IV. V.

VII. VIII.

IX. X.

I. VI. VII. X.


15.Soru

Etkin bir tedarik zinciri yönetiminde yapılan optimizasyonlar aşağıda verilen hangi alanda en yüksek ve en geniş katma değer aralığı katmaktadır?


Teslim performansının iyileştirilmesi

 

Sipariş karşılama oranlarının iyileştirilmesi

 

Verimlilik ve kapasite artışı

 

Lojistik masrafların azaltılması

Talep tahmin başarısı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinin gerçekleştiği alanlardan biridir?


Üretici odaklı lojistik 

Malzeme lojistiği

Tedarik lojistiği

Tesis dışı lojistik 

Tüketiciye dayalı lojistik 


17.Soru

Lojistik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Lojistik, 1950'lerden itibaren dikkat çekmektedir.

Yalnızca kar amacı güden organizasyonlar için önemlidir.

"Yedi doğru" kuralı vardır.

Güncel tanımı "Lojistik yönetim konseyi" tarafından yapılmıştır. 

1980'ler lojistikte hızlı gelişmelerin olduğu bir dönemdir.


18.Soru

Uluslar arası mal ticaretinin bel kemiği olan hizmet sektörü aşağıdakilerden hangisidir?


Taşımacılık

Sipariş alma

Depolama

Müşteri hizmetleri

Paketleme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi stok yönetimi ile ilgili yanlış bilgidir?


Sıralanan olumsuzluklara karşın, stok bazı belirsizlikler karşısında bir nevi tampon işlevi görür.

Stok yönetiminde hatalı stok yönetimi politikalarına bağlı olarak işletme maliyetleri yükselebilmektedir.

Stok yönetimi, stok için politikalar belirlemektedir.

Stok yönetimi ile arzu edilen müşteri hizmet düzeyi korunurken stok düzeyinin azaltılmasına çalışılır.

Depoya malzeme boşaltma, depoda mal seçerek ayrıştırma, birleştirme, teslim, paket açma, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme, eksik tamamlama, ambalajlama, yükleme vb. işlemleri kapsar.


20.Soru

..........maddi (ham madde gibi) yapıda olabileceği gibi maddi olmayan (bilgi gibi) yapıda olabilir. Örneğin ............; bir enerji santralinin maden ocağından getirdiği kömür, bir köylünün toptancıya verdiği domates veya bir beyaz eşya üreticisinin bir depoya teslimatını gerçekleştirdiği çamaşır makinesi olabilir. ............ verilen örneklerde maddi varlığa sahiptir ve fiziksel olarak aktarımı söz konusudur. .......... maddi varlığa sahip olmayabileceğini söylemiştik. Maddi varlığa sahip olmayan ............ örnek olarak organizasyonlar arasında veya organizasyon içinde akan bilgi ya da bir televizyon işletmesinin aktardığı televizyon yayını verilebilir.

Yukarıdaki metinde boşluğa gelecek uygun şıkkı bulunuz?


Tesis

Malzeme

İşlem birimi

Taşıma

Tedarikçi