Lojistik İlkeleri Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Uzun dönemde firma kar elde edemiyorsa zarar da etmemelidir. Bu durumda firma hangi üretim düzeyinde faaliyetlerine devam etmelidir?


Kara geçiş noktası

Karın maksimizasyonu

Zararın minimizasyonu

Başabaş noktası

Kısa dönem marjinal maliyet noktası


2.Soru

Benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemine ne ad verilir?


Stoklama

 

Barkodlama

 

Konsolidasyon

 

Depo yönetimi

Malzeme aktarımı


3.Soru

 Lojistik Derneğinin sözlüğüne göre taşımacılık tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Tedarik zincirinde farklı bağlantı noktaları arasında malzeme ve ürünün kontrollü hareketidir.

Malzemenin ve ürünlerin tedarikçi, üretici, toptancı, perakendeci ve müşteri arasındaki hareketidir.

Kara, hava ve deniz yolu kullanılarak ve resmî belge ile gerçekleştirilebilen
yük taşımacılığıdır.

Siparişin üretim merkezinden müşteri alanına aktarılmasıdır.

Sipariş için ürünlerin birleştirilerek palet veya konteyner üzerinde paketlenmesidir.


4.Soru

Lojistiğin, "Seven Rs" tanımında hangisi yer almaz?


Doğru ürün

Doğru şartlar

Doğru iletişim

Doğru zaman

Doğru yer


5.Soru

• Ticaret ve ulaştırma ile ilgili altyapının kalitesi,
• Yük taşıma fiyatlarının rekabetçi şartlarda belirlenme kolaylığı,
• Lojistik hizmetlerinin yeterliliği ve kalitesi,
• Gönderiyi takip etme ve izleme kabiliyeti,
• Yükün varış noktasına zamanında ulaşması şeklindedir (zamanlama)

Yukarıda verilen maddeler aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?


Lojistik Performans Endeksi

Lojistik maliyetler

Uzun dönemde üretim düzeyi

Lojistik sektöründe rekabet düzeyi

Toplam hasılat


6.Soru

Lojistiğin bir parçası olan dağıtım sistemlerinin plansız bir şekilde yürütülmeye başlandığı dönem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


1. Dünya Savaşı Dönemi

 

1900’lü yılların başı

 

1950’ler

 

1970’ler

1980’ler


7.Soru

İşletmelerde en son üretilen bir birim mal veya hizmetten elde edilen gelire ne ad verilir?


Kara geçiş noktası

Toplam hasılat

Marjinal maliyet

Toplam maliyet

Marjinal hasılat


8.Soru

Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesinden sonra aynı müşteriye ait olan ürünlerin bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımın gerçekleştirilmesi için hazır hale getirilmesi işlemine ne ad verilmektedir?


Elektronik veri değişimi

Konsolidasyon

Barkod

Stok yönetimi

Çapraz sevkiyat


9.Soru

Telefondan satış, elektronik ticaret, 24 saat hizmet ve eve teslim hizmetinin sunulması lojistiğin gelişimine neden olan etkenlerden hangisine örnek olarak verilebilir?


Yük taşımacılığında yaşanan değişim

Talebin farklılaşması

Perakende sektöründe yaşanan değişimler

Tedarik zincirlerinin gücündeki değişim

Taşımacılıkta yaşanan değişim


10.Soru

..................'lı yıllarda lojistik işletme içi faaliyetlerden müşteriye ürün teslimine katkı sağlayan faaliyetleri de içine alacak şekilde genişlemiştir.

Yukarıda belirtilen boşluğa gelmesi gereken tarih aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


1990

1950

2000 sonrası

1930

1960'a kadar


11.Soru

Depo ve dağıtım merkezlerinin planlanması ve yönetiminin lojistik maliyetler içerisindeki oranı kaçtır?


% 45

 

% 30

 

% 20

 

% 10

% 5


12.Soru

1. Operasyonel kararlar kısa dönemi içeren günlük işlemlere ilişkin kararları içermektedir.  2. Bu tip kararlarda çaba stratejik planlı tedarik zincirindeki malzeme akışının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi olmaktadır. 3.  Operasyonel kararlar günlük kararlara karşılık gelmektedir.  Yukarıda tedarik zinciri kararlarından operasyonlar kararlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız 1

1 ve 2

1 ve 3

2 ve 3

1, 2 ve 3


13.Soru

....................., farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesi işleminden sonra, aynı müşteriye ait olan ürünlerin, bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımının gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemidir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Konsolidasyon

Barkod

Çapraz Sevkiyat

Stok

Elektronik Veri Değişimi


14.Soru

Lojistik maliyetler içerisinde en fazla orana sahip olan unsur hangisidir?


İletişim maliyeti

Bilgi maliyeti

Envanter ve malzeme elleçleme maliyeti

Taşıma maliyeti

Dağıtım maliyeti


15.Soru

Fiziksel dağıtım kavramının ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


1950 öncesi

1950'li yıllar

1960'lı yıllar

1990'lı yıllar

1980'li yıllar


16.Soru

Seçeneklerden hangisi lojistiğin gelişiminde etkili olan faktörlerden birisi değildir?


Yük taşımacılığında yaşanan değişim

Taşımacılıkta yaşanan değişim

Verimlilikte sağlanan artış 

Stok yönetiminde yaşanan değişim

Yükselen ürün fiyatları


17.Soru

Lojistik maliyetler incelendiğinde en yüksek maliyeti aşağıdaki seçeneklerden hangisi oluşturmaktadır?


Elleçleme maliyetleri

 

Taşıma maliyetleri

 

Depo ve dağıtım merkezlerinin planlanması ve yönetimi

 

İletişim ve bilgi maliyetleri

Üretim maliyetleri


18.Soru

Lojistik giderler düşünüldüğünde en fazla gider kalemi aşağıdakilerden hangisinde oluşur?


Stoklama

Depolama

Taşıma

Barkodlama

Ambalajlama


19.Soru

Güzergâh, kamyon yükleme gibi işlemlere ilişkin kararlar hangi tedarik zinciri karar grubuna girmektedir?


Stratejik kararlar

Taktik kararlar

Operasyonel kararlar

Yerleşim kararları

Nakliye


20.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kısa dönemi içeren günlük işlemlere ilişkin kararları içermektedir?


Stratejik kararlar

 

Stok ile ilgili kararlar

 

Taktik kararlar

 

Üretim tesisleri ile ilgili kararlar

Operasyonel kararlar